CFGS - Laboratori Clínic i Biomèdic (en tràmit)

Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

Aquests estudis capaciten per realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

Titulació

Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

Família professional

Sanitat

Cursos acadèmics

2 cursos acadèmics

Hores totals

2.000 hores

Hores de teoria

1.551 hores

Hores de pràctiques

449 hores

Horari

De dilluns a divendres de 15:00 a 21:30 hores

Mòduls

PRIMER CURS
Mòdul 1 Gestió de mostres biològiques
Mòdul 2 Tècniques generals de laboratori
Mòdul 3 Biologia molecular i citogenètica
Mòdul 6 Tècniques d’anàlisi hematològic
Mòdul 8 Fisiopatologia general
Mòdul 9 Formació i orientació laboral
Mòdul 10 Empresa e iniciativa emprenedora
Mòdul 13 Anglès Tècnic

 

SEGON CURS
Mòdul 4 Anàlisi bioquímic
Mòdul 5 Microbiologia Clínica
Mòdul 7 Tècniques d’immunodiagnòstic
Mòdul 11 Projecte de laboratori clínic i biomèdic
Mòdul 12 Formació en centres de treball

 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica superior en laboratori de diagnòstic clínic;
 • tècnic o tècnica especialista en laboratori;
 • ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori d'investigació i experimentació;
 • ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori de toxicologia;
 • delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys