CFGM - Emergències Sanitàries

Emergències sanitàries

Aquests estudis postobligatoris capaciten per traslladar pacients, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari, portar a terme teleassistència sanitària i col·laborar en l’organització i el desenvolupament de plans d’emergència, dispositius de riscos previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual o col·lectiva.

 

Titulació

Tècnic en Emergències Sanitàries

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

 

A qui va dirigit

Persones que vulguin desenvolupar la seva activitat com a Tècnic o Tècnica en Transport Sanitari, com a Tècnic o Tècnica en Emergències Sanitàries o com operador o operadora de teleassistència o de centres de coordinació d'urgències i emergències.

 

 

Mòduls

Mòdul professional Hores totals mòdul Unitats formatives Hores totals UF

MP1 Manteniment mecànic preventiu del vehicle

66

UF1 Funcionament electromecànic del vehicle

28

UF2 Manteniment i reparacions simples

27

MP2 Logística sanitària en emergències

99

UF1 Desplegaments en emergències

26

UF2 Materials, subministraments i comunicació

33

UF3 Coordinació d’evacuacions

29

MP3 Dotació sanitària en emergències

99

UF1 Control de material i manteniment de la dotació sanitària

43

UF2 Condicionament de la dotació sanitària

25

UF3 Control de la documentació

20

MP4 Atenció sanitària inicial en situacions d'emergència

132

UF1 Atenció sanitària immediata

99

UF2 Atenció a múltiples víctimes

33

MP5 Assistència sanitària especial en situacions d'emergència

231

UF1 Material i medicació

15

UF2 Lesions per agents físics

50

UF3 Lesions per agents químics i biològics

20

UF4 Patologia orgànica d'urgència

50

UF5 Patologia neurològica i psiquiàtrica d'urgència

16

UF6 Atenció al part imminent

14

MP6 Evacuació i trasllat de pacients

165 

UF1 Condicionament d’espais d’intervenció

22

UF2 Mobilització

60

UF3 Immobilització

50

UF4 Conducció i transferència

33

MP7 Suport psicològic en situacions d'emergència

66

UF1 Suport psicològic en situacions d'emergència

66

MP8 Plans d'emergència i dispositius de riscos previsibles

66

UF1 Plans d'emergència

33

UF2 Dispositius de riscos previsibles

33

MP9 Teleemergències

66

UF1 Centres coordinadors

33

UF2 Recepció i valoració de la demanda

33

MP10 Anatomofisiologia i patologia bàsiques

99 

UF1 L’organització del cos humà, la salut i la malaltia

22

UF2 El moviment i la percepció

22

UF3 L’oxigenació i la distribució de sang 

22

UF4 El metabolisme, l’excreció la regulació interna i la relació amb l’exterior

33

MP11 Formació i orientació laboral.

66

UF1 Incorporació al treball

33

UF2 Prevenció de riscos laborals

33

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora.

66

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

MP13 Anglès tècnic

99

UF1 Anglès tècnic

99

MP14 Síntesi

264

UF1 Síntesi

264

MP15 Formació en centres de treball.

416

Formació en centres de treball

416