CFGS - Integració Social

Integración Social

Podràs treballar desenvolupant activitats de programación, organització, desenvolupament i avaluació d'activitats d'integració social, així com poder valorar la informació obtinguda en cada cas i determinar i aplicar les estratègies i les tècniques més adequades per al desenvolupament de la seva autonomia personal i inserció ocupacional i social.

Treballar en el sector de serveis socioculturals i a la comunitat públic i privat, en empreses privades del sector o creant la seva pròpia empresa.

 

Titulació

Tècnic Superior en Integració Social

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

 

A qui va dirigit

Persones que vulguin desenvolupar la seva activitat com a Tècnic Superior en Integració social per a treballar en programes d'ajuda a domicilis, en la prevenció i inserció social i ocupacional. Com a educador d'equipaments residencials de divers tipus i/o col·lectius amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials. Treballador familiar.

 

Mòduls

Mòdul professional Hores totals mòdul Unitats formatives Hores totals UF

MP01. Context de la intervenció social

132

UF1 Marc de la intervenció social

33

UF2 Necessitats de les persones en situació de discapacitat, de malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

22

UF3 Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència masclista i violència familiar

22

UF4 Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, de discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

22

MP02. Metodologia de la intervenció social

99

UF1 Diagnòstic i anàlisi de la realitat

22

UF2 Disseny de projectes d’intervenció social

55

UF3 Difusió de projectes d’intervenció social

22

MP03. Promoció de l’autonomia personal

165

UF1 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social

33

UF2 Intervenció en les activitats de la vida diària

33

UF3 Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació.

33

UF4 Entrenament per l’adquisició de les habilitats socials

33

UF5 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives.

33

MP04. Inserció sociolaboral

165

UF1 Context de la inserció laboral

33

UF2 Entrenament en habilitats sociolaborals

66

UF3 Treball en suport

33

MP05. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

99

UF1 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

99

MP06. Atenció a unitats de convivència

132

UF1 Intervenció en famílies

36

UF2 Projectes d’intervenció en unitats de convivència

36

UF3 Gestió de la unitat de convivència

30

UF4 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència

30

MP07. Suport a la intervenció educativa

99

UF1 Suport a la intervenció educativa

99

MP08. Mediació comunitària

99

UF1 El servei de mediació

22

UF2 Processos de mediació

77

MP09. Habilitats socials

132

UF1 Habilitats de comunicació

50

UF2 Dinamització de grups

49

MP10. Primers auxilis

66

UF1 Recursos i trasllat d’accidentat

22

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors

22

UF3 Atenció sanitària d’urgència

22

MP11. Formació i orientació laboral

66

UF1 Incorporació al treball

33

UF2 Prevenció de riscos laborals

33

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

MP13. Projecte d'integració social

231 

UF1 Projecte d'integració social

231

MP14. Formació en centres de treball

 449

MP14 Formació en centres de treball

449