CFGM - Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia

Farmacia y Parafarmacia

Desenvolupa la teva activitat com a Tècnic en Farmàcia en oficines de farmàcia, magatzems de medicaments, laboratoris, hospitals, i establiments de parafarmàcia.

 

Titulació

Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne

 

A qui va dirigit

Persones que vulguin desenvolupar la seva activitat com a Tècnic en Farmàcia en oficines de farmàcia, magatzems de medicaments, laboratoris, hospitlals i establiments de parafarmàcia.

 

Mòduls

Mòdul professional Hores totals mòdul Unitats formatives Hores totals UF

MP1 Oficina de farmàcia

132

UF1. Organització farmacèutica

19

UF2. Control d’existències

33

UF3. Documents de compravenda

33

UF4. Documents de dispensació

36

MP2 Dispensació de productes farmacèutics

198

UF1. Protocols de dispensació

40

UF2. Farmacologia

22

UF3. Terapèutica

48

UF4. Dispensació hospitalària

22

UF5 Homeopatia i fitoteràpia

33

MP3 Dispensació de productes parafarmacèutics

165

UF1. Parafarmàcia

11

UF2. Dermofarmàcia

44

UF3. Dietètica

33

UF4. Biocides

11

UF5. Productes sanitaris, ortopèdia i pròtesi

33

MP4 Formulació magistral

132

UF1. Normes de correcta elaboració

33

UF2. Elaboració de fórmules

77

MP5 Promoció de la salut

99

UF1. Educació per a la salut

33

UF2. Controls analítics

33

UF3. Comunicació amb l’usuari i col·laboració en el consell farmacèutic

33

MP6 Disposició i venda de productes

66

UF1. Atenció a l’usuari

33

UF2. Organització i venda de productes

33

MP7 Operacions bàsiques de laboratori

132

UF1. Material i instruments de laboratori

30

UF2. Preparació de dissolucions

32

UF3. Separació de mescles de substàncies

20

UF4. Identificació de substàncies

30

UF5: Presa de mostres

20

MP8 Primers auxilis

66

UF1. Recursos i trasllat d’accidentats

22

UF2. Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors

22

UF3. Atenció sanitària d’urgència

22

MP9 Anatomofisiologia i patologia bàsiques

99

UF1. L’organització del cos humà, la salut i la malaltia

22

UF2. El moviment i la percepció

22

UF3. L’oxigenació i la distribució de sang 

22

UF4. El metabolisme, l’excreció la regulació interna i la relació amb l’exterior

33

MP10. Formació i orientació laboral.

66

UF1: Incorporació al treball

33

UF2: Prevenció de riscos laborals

33

MP 11. Empresa i iniciativa emprenedora.

66

UF1: Empresa i iniciativa emprenedora

66

MP12. Anglès tècnic

99

UF1: Anglès tècnic

99

MP13. Síntesi

264

UF1: Síntesi

264

MP14. Formació en centres de treball.

416

Formació en centres de treball

416