CFGS - Formació per a la Mobilitat Segura i Sostenible

Tècnic superior en Formació per a la Mobilitat Segura i Sostenible

Obtindràs les habilitats necessàries per a treballar en diverses àrees, com a professor de formació viària, director d’escoles de conductors, formador de cursos de sensibilització i reeducació viària, educador en programes d’educació viària en diferents àmbits, assessor de seguretat viària en empreses públiques i privades, i docent en seguretat viària.

Titulació

Tècnic superior en Formació per a la Mobilitat Segura i Sostenible

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

A qui va dirigit

La competència general d'aquest títol consisteix a dissenyar, impartir i avaluar l'ensenyament dirigit a l'educació i formació viària, incloent-hi la relativa a la convivència amb les diferents maneres de transport i el seu ús en condicions de seguretat i sostenibilitat ambiental, així com a la mobilitat en les vies públiques, incloent-hi la relativa a la convivència amb les diferents maneres de transport i el seu ús en condicions de seguretat, formant i sensibilitzant a aspirants a l'obtenció del permís o llicència de conducció, a conductors i conductores i, en general, a qualsevol persona usuària de la via, educant en valors de seguretat viària i sostenibilitat ambiental del transport i instruint en prevenció d'accidents viaris laborals i en mobilitat sostenible i segura.

Mòduls

PRIMER CURS
Mòdul 1 Trànsit, circulació de vehicles i transport per carretera
Mòdul 2 Organització de la conducció de les persones conductores
Mòdul 3 Tècniques de conducció
Mòdul 4 Tecnologia bàsica de l’automòbil
Mòdul 5 Didàctica de l’ensenyament pràctic de la conducció
Mòdul 6 Educació viària
Mòdul 7 Seguretat viària
Mòdul 8 Didàctica de la formació per a la seguretat viària
Mòdul 9 Mobilitat segura i sostenible
Mòdul 10 Primers auxilis
Mòdul 11 Formació i orientació laboral
Mòdul 12 Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 13 Projecte de formació per a la mobilitat segura i sostenible
Mòdul 14 Formació en centres de treball
Mòdul 15 Anglès