CFGS - Educació infantil

Educació infantil

Aprèn a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre amb especialització en educació infantil o títol equivalent, i en tota l'etapa àmbit no formals, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

  •     Educador/a infantil en llars d'infants públics o privats.
  •     Animadora infantil en colònies d'estiu, tallers, ludoteques, programes o activitats d'oci, etc

 

Titulació

Tècnic Superior en Educació Infantil

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

 

A qui va dirigit

Persones que vulguin desenvolupar la seva activitat com a Tècnic Superior en Educació Infantil Educador/a infantil en llars d'infants públics o privats, com a animador/a infantil en colònies d'estiu, tallers, ludoteques, programes o activitats d'oci, etc.

 

Mòduls

MÒDULS
Mòdul 1 Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social
Mòdul 2 Didàctica de l'educació infantil
Mòdul 3 Autonomia personal i salut infantil
Mòdul 4 El joc infantil i la seva metodologia
Mòdul 5 Expressió i comunicació
Mòdul 6 Desenvolupament cognitiu i motor
Mòdul 7 Desenvolupament soci afectiu
Mòdul 8 Habilitats socials
Mòdul 9 Primers auxilis
Mòdul 10 Formació i orientació laboral
Mòdul 11 Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 12 Projecte d'atenció a la infància
Mòdul 13 Formació en centres de treball. 383 hs.
Mòdul 14 Anglès