IMPE210 - Tractaments Estètics

Tractaments Estètics

Desenvolupa la seva activitat professional en petites i mitjanes empreses d'estètica i perruqueria de manera autònoma o per compte d'altri: centres de bellesa, de medicina i cirurgia estètica i en les àrees de perruqueria, estètica i parafarmàcies, hotels, gimnasos, geriàtrics, balnearis i SPA.

Titulació

Esteticista

Família professional

Imatge Personal

Hores totals

650

Hores de teoria

490

Hores de pràctiques

160

Data Inici

14/02/2024

Horari

Horari 9:30 a 14:30 de dilluns a divendres.

Competències

Protocol·litzar i realitzar tractaments estètics facials i corporals tenint en compte el diagnòstic, i les necessitats i demandes de el client, aplicant tècniques cosmetológicas, electroestéticas i de massatge i drenatge limfàtic, d'acord amb criteris d'higiene, seguretat, salut i qualitat.

Relació de Mòduls i Unitats Formatives

CODI

MÒDUL o UNITAT FORMATIVA

DURADA

MF0796_3:

Diagnòstic i protocols estètics.

100 hores

MF0063_3: (Transversal)

Massatge estètic manual i mecànic

120 hores

• UF0093:

Massatge estètic

30 hores

• UF0094:

Tècniques de massatge estètic.

90 hores

MF0790_3:
(Transversal)

Drenatge limfàtic estètic manual i mecànic

90 hores

MF0797_3:

Electroestètica

90 hores

MF0798_3:

Tractaments estètics integrats.

90 hores

MP0294:

Mòdul de pràctiques professionals no laborals

120 hores

Sortides professionals

Amb aquest estudis de Tècnic/a administratiu/va pots accedir a:

  • Esteticista
  • Coordinador / a tècnic / a de Tractaments Estètics.
  • Especialista en massatge i drenatge limfàtic estètic.
  • Assessor / a i demostrador / a de productes i aparells estètics.
  • Especialista en tractaments estètics facials i corporals.

Connexions amb altres estudis

Com es tracta d’un Certificat de Professionalitat de Nivell 3 conté mòduls del Cicle Formatiu de Grau mitjà de Tècnic en Estètica i Bellesa i del Cicle Formatiu de Grau Superior en Estètica Integral i Benestar.

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Requisit

Document que ho acredita

Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent a efectes acadèmics o laborals.

Fotocòpia compulsada del títol

Tenir el COU o el PREU

Tenir el COU o el PREU

Certificat acadèmic expedit pel centre o l'entitat on ha cursat el COU o PREU.

Certificat acadèmic expedit pel centre o l'entitat on ha cursat el COU o PREU.

Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau mig o de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat.

Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau mig o de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat.

Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.

Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.

Fotocòpia compulsada del certificat de professionalitat o Certificat d’unitats de competència acreditades mitjançant l’experiència laboral i la formació no formal o certificat d’acreditació parcial

Fotocòpia compulsada del certificat de professionalitat o Certificat d’unitats de competència acreditades mitjançant l’experiència laboral i la formació no formal o certificat d’acreditació parcial

Haver superat les proves de competència clau a itineraris formatius de certificats de professionalitat de nivell 3 anteriorment.

Haver superat les proves de competència clau a itineraris formatius de certificats de professionalitat de nivell 3 anteriorment.

Fotocòpia compulsada del Certificat del centre de formació on es vam realitzar les proves conforme s’han superat amb qualificació global d’apte/a (model G146NCPRO-018)

Fotocòpia compulsada del Certificat del centre de formació on es vam realitzar les proves conforme s’han superat amb qualificació global d’apte/a (model G146NCPRO-018)

Si no es disposa d'aquestes titulacions o acreditacions prèvies, es podrà accedir si s’han superat amb qualificació d'APTE les proves d'avaluació de les competències claus de nivell

  1. Comunicació en llengua (a escollir entre Català i Castellà)
  2. Competència matemàtica.