CFGS - Promoció d'Igualtat de Gènere

Promoción de Igualdad de Género

Podràs treballar en l'àmbit públic i privat, en el sector de la prestació de serveis d'igualtat de gènere, en diferents institucions i entitats que presten serveis de caràcter econòmic i comunitari orientats cap a la igualtat efectiva de dones i homes: associacions, fundacions, institucions, sindicats, empreses, consultores, serveis municipals, organismes d'igualtat i centres comunitaris, entre altres. Programar, desenvolupar i avaluar intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes aplicant estratègies i tècniques de l'àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.

 

Titulació

Tècnic Superior en Promoció d'Igualtat de Gènere

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

 

A qui va dirigit

Persones que vulguin desenvolupar la seva activitat com a Tècnic Superior en Promoció d'Igualtat de Gènere en l'àmbit públic i privat, orientats cap a la igualtat efectiva de dones i homes: associacions, fundacions, institucions, sindicats, empreses, consultores, serveis municipals, organismes d'igualtat i centres comunitaris, entre altres.

 

Mòduls

Mòdul professional Hores totals mòdul Unitats formatives Hores totals UF

MP1. Informació i comunicació amb perspectiva de gènere

132

UF1 Comunicació des de la perspectiva de gènere

66

UF2 Disseny d’accions  de comunicació i informació

66

MP2. Metodologia de la intervenció social

99

UF1 Diagnòstic i anàlisi de la realitat

22

UF2 Disseny de projectes d’intervenció social

55

UF3 Difusió de projectes d’intervenció social

22

MP3. Àmbits d’intervenció per a la promoció d’igualtat

132

UF1 Diagnosi dels àmbits d'intervenció per a la promoció de la igualtat

33

UF2 Intervenció per a  la igualtat efectiva

66

MP4. Desenvolupament comunitari

132

UF1 Diagnòstic del procés comunitari

44

UF2 Foment i suport de l’associacionisme i participació ciutadana

55

UF3  Mediació en conflictes comunitaris

33

MP5. Participació social de les dones

99

UF1 Disseny d’accions per a la participació social de les dones

33

UF2 Disseny d’accions per a l'empoderament de les dones

66

MP6. Intervenció socioeducativa per a la igualtat

132

UF1 Intervenció socioeducativa per a la promoció de la igualtat

50

UF2 Disseny d’accions formatives per a la igualtat

49

MP7. Prevenció de la violència de gènere

132

UF1 Detecció de situacions de violència de gènere

66

UF2 Intervenció integral vers les situacions de violència

66

MP8. Promoció del treball de les dones

132

UF1 Promoció de la igualtat a les empreses

66

UF2 Promoció laboral de les dones

66

MP9. Habilitats socials

132

UF1 Habilitats de comunicació

50

UF2 Dinamització de grups

49

MP10. Primers auxilis

66

UF1 Recursos i trasllat d’accidentat

22

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors

22

UF3 Atenció sanitària d’urgència

22

MP11. Formació i orientació laboral

66

UF1 Incorporació al treball

33

UF2 Prevenció de riscos laborals

33

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

MP13. Projecte de promoció d’igualtat de gènere

231

UF1 Projecte de promoció d’igualtat de gènere

231

MP14. Formació en centres de treball

449

Formació en centres de treball

449