SSCB0209 - Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil

Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil

En general, podrà organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure educatiu adreçades a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Desenvolupa l'activitat professional en l'àmbit públic i privat, en les àrees d'organització, animació i dinamització de les activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. Les àrees d'activitats són: activitats socioeducatives de lleure, activitats de lleure en serveis educatius dins i fora del marc escolar. Podran desenvolupar la seva competència en qualsevol organització que consideri la realització de programes de dinamització de lleure educatiu infantil i juvenil, amb suport i direcció de nivell superior i en el marc d'un projecte educatiu. En el desenvolupament de l'activitat professional s'apliquen els principis d'accessibilitat universal d'acord amb la legislació vigent.

Sectors productius:

Se situa en el sector del lleure educatiu infantil i juvenil, i es desenvolupa en diferents centres o equipaments, com ara centres cívics, centres infantils, centres culturals, clubs, centres de lleure i associacions/agrupacions de lleure educatiu, cases de joventut, colònies urbanes, ludoteques, albergs, terrenys d'acampada i campaments, cases de colònies, granges escola, aules i escoles de natura, espais de lleure educatiu en entorns comercials, centres escolars, transports infantils i juvenils, associacions, camps de treball, intercanvis juvenils, entre d'altres.

Titulació

Monitor de lleure

Família professional

Serveis socioculturals i a la comunitat

Hores totals

310

Hores de teoria

150

Hores de pràctiques

160

Data Inici

01/02/2024

Horari

Horari dimarts, dijous i divendres de 15 a 20 hores.

Competències

Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure educatiu adreçades a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Relació de Mòduls i Unitats Formatives

CODI

MÒDUL o UNITAT FORMATIVA

DURADA

MF1866_2:

Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

60 hores

MF1867_2:

Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.

30 hores

MF1868_2:

Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure.

60 hores

MP0270:

Mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d'activitats de
lleure educatiu infantil i juvenil.

160 hores

Sortides professionals

Amb aquest estudis de Tècnic/a administratiu/va pots accedir a:

  • Monitors/ores d'educació i lleure. Monitor/a de lleure educatiu infantil i juvenil.
  • Monitor/a de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules i escoles de natura.
  • Monitor/a d'activitats en el marc escolar.

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Requisit

Document que ho acredita

Títol de graduat en E.S.O. o estudis declarats equivalents a efectes acadèmics.

Fotocòpia compulsada del títol (cal fotocopiar i compulsar les dues cares del títol)

Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir.

Fotocòpia compulsada del títol, certificat de professionalitat o acreditació parcial (cal fotocopiar i compulsar les dues cares)

Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.

Fotocòpia compulsada del certificat
(cal fotocopiar i compulsar les dues cares)

Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o complir les condicions d’exempció de les mateixes. (veure punt 5 de la Guia del SOC)

Certificat de superació de la prova
(firmat i segellat pel centre on es va fer la prova) o estar exempt/a de realitzar-la .

Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys

Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre on es va fer la prova)

Si no es disposa d'aquestes titulacions o acreditacions prèvies, es podrà accedir si s’han superat amb qualificació d'APTE les proves d'avaluació de les competències claus de nivell 2

  1. Comunicació en llengua (a escollir entre Català i Castellà)
  2. Competència matemàtica.