CFGS - Administració i Finances

Administració i Finances

Podràs exercir la seva activitat professional en grans i petites empreses, de qualsevol sector d'activitat, particularment en el sector serveis i administracions públiques.

Exerciràs funcions administratives en la gestió i l'assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal, de les citades empreses, oferint un servei i atenció als clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l'arxiu i les comunicacions de l'empresa.

  • Empreses d'auditories
  • Banca
  • Administració pública
  • Despatxos professionals, etc.

 

Titulació

Tècnic Superior en Administració i Finances

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

 

A qui va dirigit

Persones que vulguin desenvolupar la seva activitat com a Tècnic Superior en Administració i Finances en grans i petites empreses, de qualsevol sector d'activitat, particularment en el sector serveis i administracions públiques. Exercirà funcions administratives en la gestió i l'assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal.

 

Mòduls

Mòdul professional Hores totals mòdul Unitats formatives Hores totals UF

MP1 Comunicació i atenció al client 

132

UF1 Processos de comunicació oral i escrita a l'empresa

55

UF2 Atenció al client

44

UF3 Gestió documental, arxiu i registre

33

MP2 Gestió de la documentació jurídica i empresarial

99

UF1 Organització de la documentació jurídica i empresarial

33

UF2 Contractació empresarial

33

UF3 Tramitació davant les Administracions Públiques

33

MP3 Procés integral de l'activitat comercial

198

UF1 Patrimoni i metodologia comptable

22

UF2 Fiscalitat empresarial

33

UF3 Gestió administrativa de les operacions de compravenda i de tresoreria

22

UF4 Registre comptable i comptes anuals

66

MP4 Recursos humans i responsabilitat social corporativa

66

UF1 Processos administratius de recursos humans

33

UF2 Reclutament i desenvolupament professional

33

MP5 Ofimàtica i procés de la informació

132

UF1 Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades

33

UF2 Tractament avançat, arxiu i presentació de la informació escrita

33

UF3 Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d'aplicacions

66

MP6 Anglès

132

UF1 Anglès tècnic

132

MP7 Gestió de recursos humans 

66

UF1 Procés de contractació

33

UF2 Retribucions, nòmines i obligacions oficials

33

MP8 Gestió financera

132

UF1 Anàlisi i previsió financeres

33

UF2 Productes del mercat financer i d'assegurances

33

UF3 Fonts de finançament i selecció d'inversions

66

MP9 Comptabilitat i fiscalitat

99

UF1 Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria

55

UF2 Comptabilitat de costos

22

UF3 Anàlisi econòmic, patrimonial i financer

22

MP10 Gestió logística i comercial

99

UF1 Planificació de l'aprovisionament

22

UF2 Selecció i control de proveïdors

22

UF3 Operativa i control de la cadena logística

22

MP11 Simulació empresarial

99

UF1 Simulació empresarial

88

MP12 Formació i Orientació Laboral

66

UF1 Incorporació al treball

33

UF2 Prevenció de riscos laborals

33

MP13 Projecte d'administració i finances

264 

UF1 Projecte d'administració i finances

264

MP14 Formació en centres de treball.

 416

Formació en centres de treball

416