CFGS - Integració Social

Integració social

Integració Social és un cicle que prepara persones que s’interessen per contribuir a la millora de problemàtiques socials acompanyant les persones i grups en situació de vulnerabilitat. 

Titulació

Tècnic Superior en Integració Social

Família professional

Serveis socioculturals i a la comunitat

Cursos acadèmics

2 cursos acadèmics

Hores totals

2.000 hores

Hores de teoria

1.617 hores

Hores de pràctiques

383 hores

Horari

Matins de 8:00 a 14:30h

FP Dual

Tindràs la possibilitat de formar-te mitjançant el programa d’FP Dual, modalitat que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l'empresa. L'estada a l'empresa té una duració mínima de 6 mesos i una part n'està remunerada.

L’FP Dual et permet conèixer de més a prop el sector en el que treballaràs.

 

Competències

Aquest curs et capacita per programar, dur a terme i avaluar les intervencions d’integració social, promovent la igualtat d’oportunitats i garantint la creació d’entorns segurs per a les persones destinatàries.

Mòduls

Mòdul professional Hores totals mòdul Unitats formatives Hores totals UF

MP01. Context de la intervenció social

132

UF1 Marc de la intervenció social

33

UF2 Necessitats de les persones en situació de discapacitat, de malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

22

UF3 Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència masclista i violència familiar

22

UF4 Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, de discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

22

MP02. Metodologia de la intervenció social

99

UF1 Diagnòstic i anàlisi de la realitat

22

UF2 Disseny de projectes d’intervenció social

55

UF3 Difusió de projectes d’intervenció social

22

MP03. Promoció de l’autonomia personal

165

UF1 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social

33

UF2 Intervenció en les activitats de la vida diària

33

UF3 Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació.

33

UF4 Entrenament per l’adquisició de les habilitats socials

33

UF5 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives.

33

MP04. Inserció sociolaboral

165

UF1 Context de la inserció laboral

33

UF2 Entrenament en habilitats sociolaborals

66

UF3 Treball en suport

33

MP05. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

99

UF1 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

99

MP06. Atenció a unitats de convivència

132

UF1 Intervenció en famílies

36

UF2 Projectes d’intervenció en unitats de convivència

36

UF3 Gestió de la unitat de convivència

30

UF4 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència

30

MP07. Suport a la intervenció educativa

99

UF1 Suport a la intervenció educativa

99

MP08. Mediació comunitària

99

UF1 El servei de mediació

22

UF2 Processos de mediació

77

MP09. Habilitats socials

132

UF1 Habilitats de comunicació

50

UF2 Dinamització de grups

49

MP10. Primers auxilis

66

UF1 Recursos i trasllat d’accidentat

22

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors

22

UF3 Atenció sanitària d’urgència

22

MP11. Formació i orientació laboral

66

UF1 Incorporació al treball

33

UF2 Prevenció de riscos laborals

33

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

MP13. Projecte d'integració social

231 

UF1 Projecte d'integració social

231

MP14. Formació en centres de treball

 449

MP14 Formació en centres de treball

449

 

Sortides professionals

Son diversos els àmbits de treball dels sectors de serveis socials i educatius que compten amb la presència d’integradores socials. D’una banda pots trobar feina en serveis a la persona: assistencials, educatius i de suport a la gestió domèstica.

D’altra banda, en serveis a la comunitat: atenció psicosocial a col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat social, mediació comunitària, suport a la intervenció educativa, inserció sociolaboral i promoció d'igualtat d'oportunitats i defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i dels seus fills.

 

Connexions amb altres estudis

Si vols seguir formant-te, una vegada acabis la formació podràs complementar-la amb d’altres de la família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat (Educació Infantil, Igualtat de gènere...).
Amb la qualificació que obtinguis podràs accedir a un grau universitari.

 

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de batxillerat
  • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
  • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
  • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
  • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
  • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
  • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

 

Informació adicional

Alguns alumnes del CES Joan Maragall han participat en la campanya #Johocanviotot​ - Badalona Tres60