CFGS - Educació infantil

Educació infantil

Aprèn a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre amb especialització en educació infantil o títol equivalent, i en tota l'etapa àmbit no formals, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

  •     Educador/a infantil en llars d'infants públics o privats.
  •     Animadora infantil en colònies d'estiu, tallers, ludoteques, programes o activitats d'oci, etc

 

Titulació

Tècnic Superior en Educació Infantil

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

 

A qui va dirigit

Persones que vulguin desenvolupar la seva activitat com a Tècnic Superior en Educació Infantil Educador/a infantil en llars d'infants públics o privats, com a animador/a infantil en colònies d'estiu, tallers, ludoteques, programes o activitats d'oci, etc.

 

Mòduls

Mòdul professional Hores totals mòdul Unitats formatives Hores totals UF

MP01 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social

99

UF1 Intervenció socioeducativa amb infants en risc social

50

UF2 Intervenció socioeducativa amb famílies

49

MP02 Didàctica de l’educació infantil

165

UF1 Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys.

33

UF2 Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació infantil.

22

UF3 Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit formal.

77

UF4 Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal.

33

MP03 Autonomia personal i salut infantil

132

UF1 Atenció i cura de l’alimentació dels infants.

26

UF2  Atenció i cura de l’activitat i el descans dels infants

22

UF3 Atenció i cura de la higiene dels infants

22

UF4 Programació dels hàbits d’autonomia personal

40

UF5 Intervenció en situacions de salut d’especial dificultat

22

MP04 El joc infantil i la seva metodologia

165

UF1 El joc i les joguines

32

UF2 Disseny  de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu

50

UF3 Implementació d’activitats d’oci i lleure

50

MP05 Expressió i comunicació

198

UF1 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió verbal

35

UF2 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió rítmico-musical

25

UF3 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió lògic- matemàtic

25

UF4 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió gestual

25

UF5 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió a través de les TAC

20

UF6 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió plàstica

35

MP06 Desenvolupament cognitiu i motriu

132

UF1 Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu

20

UF2 Intervenció en el desenvolupament motriu

20

UF3 Intervenció en el desenvolupament cognitiu

30

UF4 Intervenció primerenca

20

UF5 Pràctica psicomotriu

42

MP07 Desenvolupament sòcioafectiu

99

UF1 Intervenció en el desenvolupament afectivo-sexual

49

UF2 Intervenció en el desenvolupament social.

50

MP08 Habilitats socials

132

UF1 Habilitats comunicació

50

UF2 Dinamització de grups

49

MP09 Primers auxilis

66

UF1 Recursos i trasllat d’accidentat

22

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i DEA

22

UF3 Atenció sanitària d’urgència

22

MP10 FOL

66

UF1 Incorporació al treball

33

UF2 Prevenció de riscos laborals

33

MP11 EIE

66

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

MP12 Projecte d'atenció a la infantesa

231 

UF1 Projecte d'atenció a la infantesa

231

MP13 Formació en centres de treball

449 

UF1 Formació en centres de treball

449