CFGS - Documentació i Administració Sanitàries

Documentació i Administració Sanitàries

Les seves funcions: organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-los i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenint en els processos d'atenció i gestió de pacients i gestió administrativa en centres sanitaris. Els principals subsectors en els quals pot desenvolupar la seva activitat són:

  • Atenció primària i comunitària: arxiu d'històries clíniques.
  • Atenció especialitzada: servei d'admisió, arxiu d'històries clíniques.
  • Salut pública: àrea d'evaluació i control de qualitat, epidemiologia.

 

Titulació

Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

 

A qui va dirigit

Persones que vulguin desenvolupar la seva activitat com a Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitària dins de l'àmbit de l'atenció primària i comunitària: arxiu d'històries clíniques. En l'atenció especialitzada: servei d'admissió, arxiu d'històries clíniques, entre altres.

Mòduls

Mòdul professional Hores totals mòdul Unitats formatives Hores totals UF

MP1 Gestió de pacients

66

UF1 Gestió de pacients en l’atenció primària i l’atenció especialitzada

44

UF2 Gestió i derivació de pacients en les diferents prestacions assistencials

22

MP2 Terminologia clínica i patologia

132

UF1 El llenguatge de les ciències de a salut

33

UF2 Fisiopatologia per sistemes i aparells

99

MP3 Extracció de diagnòstics  i Procediments

132

UF1 Rastreig i indexació del document clínic

44

UF2 Indexació d’episodis assistencials específics

88

MP4 Arxiu i documentació sanitaris

99

UF1 La documentació clínica

44

UF2 L’arxiu clínic

22

MP5 Sistemes d’informació i classificació Sanitaris

99

UF1 Els sistemes d’informació en sanitat

22

UF2 La classificació internacional de malalties

44

MP6 Ofimàtica i procés de la informació

132

UF1 Tecnologia i comunicació digital, i processament de dades

33

UF2 Tractament avançat de la informació, arxiu i presentació de la informació escrita

33

UF3 Gestió de bases de dades, disseny de full de càlcul i integració d’aplicacions

66

MP7 Codificació sanitària

132

UF1 Codificació específica de patologia sistèmica

66

UF2 Codificació específica de lesions i emmetzinaments

33

UF3 Codificació específica de patologia ginecològica, obstètrica i del període perinatal

33

MP8 Atenció psicosocial al pacient/usuari.

66

UF1 La comunicació en l’àmbit assistencial

33

UF2 Orientació i assessorament en l’àmbit sanitari

33

MP9 Validació i explotació de dades

132

UF1 Estadística i epidemiologia

49

UF2 Bases de dades sanitàries

50

MP10 Gestió administrativa sanitària

99

UF1 La gestió administrativa als centres sanitaris

33

UF2 La gestió administrativa en assajos clínics i projectes de recerca

66

MP11 Formació i orientació laboral

66

UF1 Incorporació al treball

33

UF2 Prevenció de riscos laborals

33

MP12  Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

MP13 Anglès tècnic

99

UF1 Anglès tècnic

99

MP14 Projecte de documentació i administració sanitàries

231

UF1 Projecte de documentació i administració sanitàries

231

MP15 Formació en centres de treball

449

UF1 Formació en centres de treball

449