CFGS - Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (en tràmit)

Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

Aquests estudis capaciten per processar mostres histològiques i citològiques, seleccionar i fer l'aproximació diagnòstica de citologies ginecològiques i generals, i col·laborar en la realització de necròpsies clíniques i forenses, de manera que serveixin com a suport al diagnòstic clínic o medicolegal, organitzant i programant el treball, i complint criteris de qualitat del servei i d'optimització de recursos, sota la supervisió facultativa corresponent.

Titulació

Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

Família professional

Sanitat

Cursos acadèmics

2 cursos acadèmics

Hores totals

2.000 hores

Hores de teoria

1.551 hores

Hores de pràctiques

449 hores

Horari

De dilluns a divendres de 15:00 a 21:30 hores

Mòduls

PRIMER CURS
Mòdul 1 Gestió de mostres biològiques
Mòdul 2 Tècniques generals de laboratori
Mòdul 3 Biologia molecular i citogenètica
Mòdul 6 Citologia general
Mòdul 8 Fisiopatologia general
Mòdul 9 Formació i orientació laboral
Mòdul 10 Empresa e iniciativa emprenedora
Mòdul 13 Anglès Tècnic

 

SEGON CURS
Mòdul 4 Necròpsies
Mòdul 5 Processament citològic tissular
Mòdul 7 Citologia ginecològica
Mòdul 11 Projecte d’anatomia patològica i citodiagnòstic
Mòdul 14 Formació en centres de treball

 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica superior en anatomia patològica i citologia;
 • tècnic o tècnica especialista en anatomia patològica i citologia;
 • citotècnic o citotècnica;
 • ajudant o ajudanta de forense;
 • prosector o prosectora d'autòpsies clíniques i medicolegals;
 • tanatopràctic o tanatopràctica;
 • col·laborador i assistent o col·laboradora i assistenta en biologia molecular;
 • col·laborador i assistent o col·laboradora i assistenta d'investigació.

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys