Preinscripció PFI

Portes obertes PFI
Portes Obertes Online PFIs
 
Dissabte, 8 de maig 10:00-11:00am
Dissabte, 15 de maig 10:00-11:00am
 
Informació per unir-se a una reunió de Google Meet.
Enllaç de la videotrucada: https://meet.google.com/eqj-xjnd-rvi
O marca: ‪(US) +1 754-666-3836‬ PIN: ‪713 491 369‬#
 

 

Informació i passos a seguir per a formalitzar la preinscripció a Programes de Formació i Inserció del curs 2021-2022.

Consultar dates al calendari oficial.

 

Modalitats

Activitats d'Oficina
Comerç

 

Pàgines oficials

Calendari oficial (Departament d'Educació)

Instruccions/Itinerari (Departament d'Educació)

 

Preinscripció

 1. DOCUMENTS NECESSARIS PER A LA PREINSCRIPCIÓ
  • El centre no farà fotocòpies ni recollirà expedients incomplets
  • Full de dades generals (Descarregar PDF)
  • Comprovant de sol·licitud imprès i signat.
  • 2 fotocòpies del DNI de l’alumne i 1 dels pares / tutors si és menor. Cal que les dues cares del DNI o NIE estiguin fotocopiades a la mateixa pàgina.
  • El certificat d'estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.
  • ALUMNAT MENOR D’EDAT: Fotocòpia llibre de família (on apareguin els pares i l'alumne)
  • ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU (NESE). Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès per l’EAP (equip d’assessorament i orientació psicopedagògica).
  • QUAN EL DOMICILI HABITUAL QUE S'AL·LEGA NO COINCIDEIX AMB EL DEL DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, si escau.

Entregar la documentació de forma presencial a la SECRETEARIA del centre de 9h a 13h.

 

Matrícula

 1. DOCUMENTS NECESSARIS PER A LA MATRÍCULA
  • El centre no farà fotocòpies ni recollirà expedients incomplets
  • 1 foto de mida carnet (amb el nom i curs per darrera)
  • 1 fotocòpia de les dades bancàries.
  • 1 fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Acceptació de quotes Programes de Formació i Inserció (PFI) - Descarregar

 

Entregar la documentació de forma presencial a la SECRETEARIA del centre de 9h a 13h.