Preinscripció PFI

 

Informació i passos a seguir per a formalitzar la preinscripció a Programes de Formació i Inserció del curs 2021-2022.

 

Modalitats

Activitats d'Oficina
Comerç

 

Preinscripció

 1. DOCUMENTS NECESSARIS PER A LA PREINSCRIPCIÓ
  • El centre no farà fotocòpies ni recollirà expedients incomplets
  • Full de dades generals (Descarregar PDF)
  • 2 fotocòpies del DNI de l’alumne i 1 dels pares / tutors si és menor. Cal que les dues cares del DNI o NIE estiguin fotocopiades a la mateixa pàgina.
  • El certificat d'estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.
  • ALUMNAT MENOR D’EDAT: Fotocòpia llibre de família (on apareguin els pares i l'alumne)
  • ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU (NESE). Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès per l’EAP (equip d’assessorament i orientació psicopedagògica).
  • QUAN EL DOMICILI HABITUAL QUE S'AL·LEGA NO COINCIDEIX AMB EL DEL DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, si escau.

Entregar la documentació de forma presencial a la SECRETEARIA del centre de 9h a 13h.

 

Matrícula

 1. DOCUMENTS NECESSARIS PER A LA MATRÍCULA
  • El centre no farà fotocòpies ni recollirà expedients incomplets
  • 1 foto de mida carnet (amb el nom i curs per darrera)
  • 1 fotocòpia de les dades bancàries.
  • 1 fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Acceptació de quotes Programes de Formació i Inserció (PFI) - Descarregar

 

Entregar la documentació de forma presencial a la SECRETEARIA del centre.

HORARI DEL CENTRE DURANT EL MES DE JULIOL:

 • MATINS: Dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h
 • TARDES: Dimecres de 16:00h a 19:00h