Preinscripció Cicles Formatius Grau Mitjà 2023-2024

 

CFGM privats

Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure (CFPM AE10)

 

Formalització de la reserva

IMPORTANT:
Tota la documentació haurà de ser ORIGINAL (+ fotocòpia) o COMPULSADA i presentada de forma presencial.
El centre no farà fotocòpies.
NO ES RECOLLIRAN EXPEDIENTS INCOMPLETS.

Documentació necessària per a formalitzar la reserva

 • Full de dades generals (Descarregar PDF).
 • Fotografia actual mida carnet i fons blanc amb el nom i el curs a l’anvers.
 • Fotocòpia per ambdues cares del DNI/NIE/Passaport vigent de l’alumne/a (les dues cares a la mateixa pàgina).
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (CIP).
 • Fotocòpia de les dades bancàries (en cas de pagament mitjançant domiciliació bancària).
 • Full d’acceptació de quotes (la proporciona el centre).
 • Full d’autoritzacions (Descarregar PDF).
 • Alumnat menor d’edat – Fotocòpia del llibre de família on apareguin els pares i l’alumne/a i fotocòpia per ambdues cares del DNI/NIE/Passaport vigent dels pares o tutors (les dues cares a la mateixa pàgina).
 • Alumnat amb família nombrosa o monoparental – Fotocòpia de la targeta que ho acrediti.
 • Alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) –Fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).
 • Alumnat estranger – Fotocòpia de la sol·licitud d’homologació o convalidació de títols o estudis estrangers no universitaris.
  Aquest document té el valor de volant per a la inscripció condicional sempre que consti el segell d’entrada del registre, que acredita que s’ha presentat la documentació exigida. Els terminis màxims de vigència del volant son els següents:
  • Per a la inscripció condicional, sis mesos comptats a partir de la data en la que va ser segellat per la unitat de registre.
  • Una vegada realitzada la inscripció condicional, el volant mantindrà la seva vigència únicament durant el curs acadèmic en el que s’hagi realitzat la inscripció, fins la data de la signatura de l’acta d’avaluació final.

 

Instruccions per formalitzar la matrícula

Documentació necessària per a formalitzar la matrícula

 • Tots el documents necessaris per a formalitzar la reserva.
 • Certificat de notes o historial acadèmic (signat per direcció i secretaria).
 • Titulació que dona accés als estudis o resguard de sol·licitud de títol.

 

Per consultes o dubtes contactar amb matricules.presencial@joanmaragall.com