Convalidacions de Cicles Formatius

Termini

Es recomana tramitar les convalidacions a l’inici del curs acadèmic. Fins que no tingueu la resolució amb les convalidacions atorgades es sugereix continuar assistint a classe amb total normalitat. Des de funció tutorial s'orientarà en relació als terminis de sol·licitud.

Documentació per sol·licitar la convalidació

En primer lloc, l’alumnat s’ha de posar en contacte amb el tutor que és qui l’orientarà en tot el procés i li facilitarà el full de sol·licitud.
La sol·licitud i la resta de documentació acreditativa l’ha de lliurar l’interessat a secretaria personalment per correu postal a:

CES Joan Maragall
Att. Secreteria - Convalidacions
C/ Guifré, 300
08912 Badalona

Tota la documentació s'ha de presentar compulsada. Pots realitzar la compulsa en el centre portant l'original i la còpia, o compulsar en qualsevol institució oficial que realitzi aquest ttràmit (Policia local, notaria...)

Resolució de la convalidació

Correspon a la Direcció del centre resoldre les convalidacions de caràcter general i generalment es triga una setmana. Les de caràcter singular, el centre les trametrà a la Direcció General, qui resoldrà en un termini mitjà d’uns a 3 mesos.

 

Convalidacions singulars per haver cursat estudis universitaris

 

Els alumnes matriculats en un dels cicles formatius de formació professional inicial (LOE) que tinguin aprovats un mínim de 30 crèdits d’un estudi universitari o 12 crèdits ECTS poden sol·licitar la convalidació d’un o més dels mòduls o unitats formatives següents: “UF1 – Incorporació al treball”, del mòdul de formació i orientació laboral, el mòdul “Empresa i iniciativa emprenedora”, o unitats formatives creades pel centre amb les hores de lliure disposició.

Per determinar aquesta convalidació és d’aplicació el barem següent:

  • entre 30 i 40 crèdits universitaris o un mínim de 12 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d’unitats formatives del cicle formatiu la suma dels quals no sigui superior a 66 hores lectives,
  • entre 41 i 50 crèdits universitaris o un mínim de 16 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d’unitats formatives del cicle formatiu la suma dels quals no sigui superior a 132 hores lectives,
  • més de 50 crèdits universitaris o més de 20 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d’unitats formatives del cicle formatiu la suma dels quals no sigui superior a 198 hores lectives.

En cap cas no es poden convalidar parts d’unitats formatives.

La tutoria del cicle formatiu ha de garantir a l’alumne/a interessat l’orientació suficient sobre les possibilitats de convalidació en funció del currículum universitari aprovat per l’alumne/a i la tipologia de les unitats formatives del cicle formatiu en què s’ha matriculat.

Correspon a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resoldre les sol·licituds d’aquestes convalidacions. Amb aquests efectes, la direcció del centre enviarà a la Direcció General la sol·licitud de l’alumne amb les unitats formatives del cicle formatiu que demana convalidar i un informe on constin les dades següents: dades personals de l’alumne/a; nom de l’estudi universitari cursat; nom de la universitat i població; assignatures universitàries aprovades i crèdits; any de superació de cada assignatura.

Així mateix, es poden sol·licitar convalidacions d’altres unitats formatives del cicle formatiu LOE que tinguin una relació d’afinitat amb els crèdits universitaris aprovats. En aquest cas, amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar el pla d’estudis universitari cursat i el certificat acadèmic personal expedit pel centre universitari, amb indicació de les hores de les diferents matèries i el programa de les matèries en què es fonamenta la petició de convalidació.

 

Convalidacions per disposar del certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals

La possessió del certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que s’estableix al Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, permet convalidar la unitat formativa 2 (“Prevenció de riscos laborals”) del mòdul professional FOL.

El centre educatiu convalidarà la unitat formativa 2 als alumnes que justifiquin estar en possessió d’un Certificat de formació en prevenció de riscos laborals, que habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic, amb els requisits següents:

  • Denominació i segell de l’entitat certificadora, i signatura de la persona responsable
  • Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació
  • Denominació i durada del curs
  • Localitat i data d’expedició del certificar
  • Text en què s’indica “capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic segons el Real Decret 39/1997 (segons el contingut de l’annex IV A o IV B)”

Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, cal fer constar “convalidat” en les qualificacions i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.