Publicar una oferta

Dades de l'empresa

Seleccionar l'estudi o estudis amb el que es vol relacionar l'oferta

Lloc de treball a cobrir

Perfil dels/les candidats/es

Els recordem, que d’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran als fitxers necessaris per la gestió de les ofertes de feina realitzades per LUDUS SANCTIUS, S.L. (CES Joan Maragall). Les vostres dades es tractaran amb l’única finalitat de poder realitzar totes les gestions pertinents referides a l’objectiu d’aquesta borsa de treball a la qual vostè s’adreça en omplir el present formulari. Poden exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a LUDUS SANCTIUS, S.L. (CES Joan Maragall), carrer Guifré, nº 300 Badalona 08912 o enviant un correu a FOAP@joanmaragall.com.