Servei de Reconeixement

Reconeixement

 

POSA EN VALOR LA TEVA EXPERIÈNCIA

 

Per a què serveix i aqui s’adreça?


Serveix per a reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral. En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats. S’adreça a les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges..

 

Com funciona?


La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.
Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada. Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.
Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés.

 

Quin cost té el servei?


El servei el presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18 € per Unitat Formativa o 40 € per crèdit que es vol reconèixer.

 

Com sol·licito el servei?


C/ Guifré, 300 (08912) Badalona o de forma telemàtica.

 

Oferta de places


FAMILIA PROFESSIONAL CICLE FORMATIU OFERTA
Administració i gestió Administració i finances 10
Gestió Administrativa 10
Sanitat Cures Auxiliars d'infermeria 20
Dietètica 10
Farmàcia i parafarmàcia 10
Documentació sanitària 10
Serveis socioculturalsi a la comunitat Atenció a persones en situació de dependència 20
Educació infantil 10
Promoció d´igualtat de gènere 10
Integració Social 10

 

Criteris d’admissió


L’ordre d’admissió, als centres del Departament, en cas de superar les places ofertades, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

 

Llistat d’admesos i exclosos


Del 01/09/2023 al 30/07/2024, la persona assessora a través de correu electrònic o trucada es posarà en contacte amb l´aspirant i donarà les instruccions per a la realització del procés.

 

Com es fa el pagament?


Presencialment al centre al moment de la inscripció o mitjançant transferència bancària al número de compte: ES02 0182 3172 8902 0159 0299 amb el concepte: SERVEIAR seguit del nom i cognom de l´aspirant.

 

Quina documentació s’ha de presentar?


En cas de modalitat presencial, l´aspirant ha de presentar-se al centre amb la documentació següent:

 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.

En cas de modalitat telemàtica, l´aspirant ha d´enviar a l´adreça electrònica servei.ar@joanmaragall.com ,la documentació següent:

 • Full de sol·licitud escanejat  amb les dades personals i la família professional escollida. (disponible a la pròpia web)
 • DNI, NIE o Passaport escanejat
 • Rebut de pagament corresponent

 

Resum calendari


Descripció Observacions
Període d'inscripció A la recepció del centre / telemàticament a través de la nostra web
Publicació de les llistes d'admesos L'assessor es posarà en contacte amb l´aspirant a través de correu electrònic o trucada
Documentació necessària per a la inscripció
 • Informe d’assessorament o equivalent
 • Full de sol·licitud
 • Document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent.
 • Resguard de pagament del preu
Pagament del servei

Preu del servei:

 • Certificació d’UFs títols LOE: 18 € per cada UF
 • Certificació de crèdits títol LOGSE: 40 € per cada crèdit.
Data d'inici de les sessions Rebreu una trucada o correu electrònic per concertar una cita amb l'assessor