Preinscripció PFI 2024-2025

 

Modalitats

Auxiliar en activitats d´oficina i serveis administratius
Auxiliar d'activitats esportives
Auxiliar en centres sanitaris

 

Documentació necessària per a formalitzar la matrícula

Entregar la documentació de forma presencial a la SECRETEARIA del centre de 9h a 13h.

IMPORTANT: El centre no farà fotocòpies. TOTES les fotocòpies de documents o certificats oficials han de ser compulsades o han d’anar acompanyades dels originals.
NO ES RECOLLIRAN EXPEDIENTS INCOMPLETS

 1. Full de dades generals (descargar PDF editable).
 2. Certificat de notes o historial acadèmic (signat per direcció i secretaria)
 3. Fotografia actual mida carnet i fons blanc amb el nom i el curs a l’anvers.
 4. 2 fotocòpies per ambdues cares del DNI/NIE/Passaport vigent de l’alumne/a (les dues cares a la mateixa pàgina).
 5. Fotocòpia de la targeta sanitària (CIP).
 6. Fotocòpia Nº Seguretat Social (NASS).
 7. Fotocòpia de les dades bancàries (document imprescindible).
 8. Full d’acceptació de quotes (la proporciona el centre).
 9. Full d’autoritzacions (descargar PDF editable).
 10. Alumnat menor d’edat – Fotocòpia del llibre de família on apareguin els pares i l’alumne/a i 2 fotocòpies per ambdues cares del DNI/NIE/Passaport vigent dels pares, mares o tutors/es (les dues cares a la mateixa pàgina).
 11. Alumnat amb família nombrosa o monoparental – Fotocòpia de la targeta que ho acrediti.
 12. Alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) – Fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).