SSCB0211 - Direcció i Coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil

Imatge del curs de Direcció i Coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil

Desenvolupa la seva activitat professional en l'àmbit públic i privat, en les àrees d'organització, animació i dinamització de les activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. Les àrees d'activitats són: activitats socioeducatives de lleure i activitats de lleure en serveis educatius dins i fora del marc escolar. Podran desenvolupar la seva competència en qualsevol organització que inclogui la realització de programes de dinamització de lleure educatiu infantil i juvenil en el marc d'un projecte educatiu. En el desenvolupament de l'activitat professional, s'apliquen els principis d'accessibilitat universal d'acord amb la legislació vigent.

Titulació

Director/a Lleure

Família professional

Serveis socioculturals i a la comunitat

Hores totals

410

Hores de teoria

290

Hores de pràctiques

120

Data Inici

20/03/2024

Horari

Dilluns a Divendres de 15:00 a 20:00 (no definitiu)

Competències

Planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, representant-los internament i externa, i assumint la creació, el control i la dinamització de l'equip de monitors.

Relació de Mòduls i Unitats Formatives

CODI MÒDUL o UNITAT FORMATIVA Descripción Duración
MF1867_2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil 30 horas
MF1868_2 Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure 60 horas
MF1869_3 Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil 120 horas
UF1947 Contextualització del lleure infantil i juvenil en l'entorn social 50 horas
UF1948 Programació, execució i difusió de projectes educatius en el lleure 70 horas
MF1870_3 Coordinació i dinamització de l'equip de monitors de lleure 80 horas
MP0410 Mòdul de pràctiques professionals no laborals de: Direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil 120 horas

Sortides professionals

Amb aquest estudis de Tècnic/a administratiu/va pots accedir a:

3724.1025 Coordinador/a de lleure.

  • Coordinador/a de lleure educatiu infantil i juvenil. Director/a de lleure educatiu infantil i juvenil.
  • Responsable de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil.
  • Coordinador/a de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.
  • Director/a de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.
  • Coordinador/a d'activitats paracurriculars en el marc escolar.
  • Director/a d'activitats paracurriculars en el marc escolar.

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Requisit Document que ho acredita
Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent a efectes acadèmics o laborals.

Fotocòpia compulsada del títol

 

Tenir el COU o el PREU

Tenir el COU o el PREU

 

Certificat acadèmic expedit pel centre o l'entitat on ha cursat el COU o PREU.

Certificat acadèmic expedit pel centre o l'entitat on ha cursat el COU o PREU.

 

Títol de tècnic de qualsevol cicle Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau mig o de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat.

Títol de tècnic de qualsevol cicle Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau mig o de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat.

 

Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.

Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.

 

Fotocòpia compulsada del certificat de professionalitat o Certificat d’unitats de competència acreditades mitjançant l’experiència laboral i la formació no formal o certificat d’acreditació parcial

Fotocòpia compulsada del certificat de professionalitat o Certificat d’unitats de competència acreditades mitjançant l’experiència laboral i la formació no formal o certificat d’acreditació parcial

 

Haver superat les proves de competència clau a itineraris formatius de certificats de professionalitat de nivell 3 anteriorment.

Haver superat les proves de competència clau a itineraris formatius de certificats de professionalitat de nivell 3 anteriorment.

 

Fotocòpia compulsada del Certificat del centre de formació on es vam realitzar les proves conforme s’han superat amb qualificació global d’apte/a (model G146NCPRO-018)

Fotocòpia compulsada del Certificat del centre de formació on es vam realitzar les proves conforme s’han superat amb qualificació global d’apte/a (model G146NCPRO-018)

 

Si no es disposa d'aquestes titulacions o acreditacions prèvies, es podrà accedir si s’han superat amb qualificació d'APTE les proves d'avaluació de les competències claus de nivell

1. Comunicació en llengua (a escollir entre Català i Castellà)

2. Competència matemàtica.