Normes d'Organització i Funcionament del Centre

 

Codificació

NOFC

Versió

2

Data última modificació

28/09/2021

Descripció de la modificació

Elaboració d'articles pendents a la versió 1:
26, 91, 92, 94, 125, 126

 

Títol preliminar.- INTRODUCCIÓ

 

Capítol 1r.- DISPOSICIONS LEGALS

 

Secció 1.- Aspectes conceptuals

Art.1.- Aspectes conceptuals

La Llei d'Educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel qual s'ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l'autonomia de cada centre.

L'exercici d'aquesta autonomia es desenvolupa en el marc del projecte educatiu del nostre centre i s'articula, entre altres instruments, a través de les concrecions curriculars del mateix i de les normes d'organització i funcionament del centre (a partir d'ara NOFC), aquest document.

Aquestes normes han d'aplegar el conjunt d'acords i decisions d'organització i de funcionament que s'hi adopten per a fer possible el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la seva programació anual.

El conjunt de normes d'organització i funcionament del centre també ha de ser coherent amb la missió, la visió, els valors i els objectius i criteris que el centre determina en el seu projecte educatiu.

Art.2.- Propòsit i àmbit d'aplicació de les NOFC

Aquestes NOFC regulen l’organització i el funcionament del CES Joan Maragall.

Conformen un marc de regulació precís de les relacions internes del centre i serveix per garantir la convivència en un marc d'entesa i funcionament, dins de la normativa legal vigent,  adaptat a les necessitats pròpies de la nostra escola.

Els seus preceptes seran d’aplicació preferent, llevat que existeixi contradicció amb alguna norma de superior rang o observança.

 

Secció 2.- Marc normatiu de referència

Art.3.- Marc normatiu

 1. La Constitució Espanyola, art.27
 2. L'Estatut d'autonomia de Catalunya
 3. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LEC)
 4. Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DAC)

 

Capítol 2n.- NATURALESA I FINALITAT DEL CENTRE

 

Secció 1.- El CES Joan Maragall

Art.4.-

El CES Joan Maragall és una escola d'estudis postobligatoris presencials i a distància, ubicada al carrer Guifré 300 del barri del Progrés de Badalona.

La nostra escola conforma una part molt important d'aquesta comunitat. Des de que es va traslladar al barri l'any 2011, ha anat estenent llaços estrets amb els diferents agents que donen vida al barri, com els veïns i veïnes, els comerços, les entitats sanitàries, etc. i conforma actualment un dels seus pilars de desenvolupament, contribuint activament en la formació de les persones del nostre entorn.

Els trets d’identitat, visió, missió i valors del nostre centre estan definits al Projecte Educatiu del Centre (PEC), disponible per a tota la comunitat educativa a la pàgina web del centre.

 

 

Títol I.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DEL CENTRE

 

Capítol 1r.- ÒRGANS UNIPERSONALS

 

Secció 1.- La titularitat del centre

Art. 5.-

L'entitat titular del centre és LUDUS SANCTIUS SL, empresa que té la seva seu al carrer Guifré, 300 de Badalona (08912). La representació de l'entitat titular és la titularitat del centre, que és l'encarregada de definir la identitat i caràcter propi del centre, i en té la responsabilitat última davant la comunitat educativa.

Art. 6.-

Les funcions pròpies de la titularitat del centre són les següents:

 1. Nomenar la representació de la titularitat, de manera definitiva o ocasional.
 2. Establir el caràcter propi del centre, promoure'n la seva aplicació i garantir-ne el coneixement per part de tota la comunitat educativa.
 3. Exercir la direcció general del centre, amb el suport de la Comissió de Gestió.
 4. Representar el centre davant de tot tipus d'instàncies civils i dels diferents sectors de la comunitat educativa.
 5. Exercir els nomenaments i cessaments de la direcció del centre, la secretaria administrativa i els membres de la Comissió de Gestió.
 6. Decidir la subscripció dels concerts amb l'Administració Educativa i promoure la seva modificació i extinció. També l’autorització o modificació d'ensenyaments privats existents o d’altres de nous.
 7. Sol·licitar autorització de l’Administració educativa, previ acord amb el consell escolar, de les percepcions econòmiques corresponents a les activitats complementàries dels alumnes de les etapes concertades.
 8. Respondre davant l'Administració Educativa del compliment de tot el que prescriu la legislació vigent en referència als centres concertats i privats.
 9. Assistir a les reunions de la Comissió de Gestió, del claustre de professorat i del consell escolar, sempre que ho consideri oportú.
 10. Supervisar la gestió econòmica del centre i assumir-ne la responsabilitat última.
 11. Informar al Consell Escolar del pressupost anual de gestió econòmica del centre.
 12. Realitzar les contractacions d’obres, serveis i subministraments, així com autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments  i supervisar les certificacions i documents oficials del centre.
 13. Nomenar dos membres del consell escolar del centre.
 14. Supervisar la contractació de personal i les relacions laborals corresponents.
 15. Delegar l'exercici de qualsevol de les seves funcions, si ho considera oportú, en la direcció, la Comissió de Gestió o l'administració.

 

Secció 2.- El/la director/a

Art. 7.-

El director o directora exerceix la direcció acadèmica i pedagògica del centre. És responsable de dirigir i coordinar el conjunt de les activitats educatives del centre. Aquesta responsabilitat ha d'estar basada en el lideratge, des d'un enfocament col·laboratiu i sense perjudici de les competències reservades a la titularitat, la Comissió de Gestió i el consell escolar.

Art. 8.-

Les funcions de la direcció del centre són les següents:  

 1. Dirigir i coordinar totes les activitats educatives del centre d'acord amb el projecte educatiu de centre (PEC).
 2. Presidir els actes acadèmics propis del centre, el consell escolar i el claustre de professors.
 3. Exercir com a cap de personal docent.
 4. Seleccionar el personal docent, amb la col·laboració del cap d'estudis i la coordinació de línia, si s'escau.
 5. Promoure i dirigir l'elaboració de la documentació acadèmica i de referència del centre i assumir la responsabilitat de la seva gestió davant el Departament d'Educació.
 6. Emetre certificacions i documents acadèmics, excepte quan la normativa vigent ho reguli d'una altra manera.
 7. Adoptar les mesures disciplinàries pertinents respecte l'alumnat davant de problemes greus de convivència en el centre, participant en la Comissió de Convivència i signant els informes de resolució dels expedients.
 8. Impulsar l'aplicació del PEC i, eventualment, dels acords de coresponsabilitat amb l'administració educativa amb l'objectiu de desenvolupar-ne l'aplicació.
 9. Exercir d'òrgan competent per a la defensa de l'interès superior de l'alumnat.
 10. Designar els membres que l'acompanyen en l'equip directiu, els coordinadors de línia i els coordinadors transversals.
 11. Designar els tutors de curs, prèvia consulta al cap d'estudis i coordinadors de línia.
 12. Complir i fer complir les normes vigents relatives a l'organització acadèmica del centre i al desplegament dels currículums de les diferents etapes.
 13. Estar al corrent de la legislació que afecta al centre.
 14. Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del professorat que es desenvolupin en el centre.  
 15. Crear comissions de treball per a l'elaboració d'activitats complementàries.
 16. Altres funcions delegades per la titularitat del centre, dins l'àmbit de les seves competències.

 

Secció 3.- El/la cap d'estudis

Art. 9.-

El/la cap d'estudis és part de l'equip directiu del centre i és nomenat/da per la direcció per un període no superior al del seu mandat.
Correspon al o a la cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats docents del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament de la direcció.

Art. 10.-

Les funcions del cap o de la cap d'estudis són les següents:

 1. Elaborar i actualitzar el projecte curricular de centre, el seu desplegament i concrecions, i les activitats escolars reglades que se'n deriven, tot escoltant el claustre de professorat, i les coordinacions de línia.
 2. Dur a terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, tot escoltant el claustre de professorat.
 3. Substituir la direcció en cas d'absència.
 4. Vetllar pel correcte desenvolupament de les activitats establertes als horaris d'alumnes i del professorat, tot preveient l'atenció de l'alumnat en cas d'absència esporàdica del professorat. Organitzar un sistema de guàrdies de professorat per tal de garantir el desenvolupament del procés d'ensenyament i aprenentatge.
 5. Vetllar per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d'aquells que presentin necessitats específiques de suport educatiu, tot procurant la col·laboració i participació del claustre en els grups de treball.
 6. Col·laborar amb la coordinació pedagògica en la supervisió de la coherència i l'adequació del material didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen en el centre.
 7. Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació amb els objectius generals de cada línia.
 8. Elaborar els calendaris generals del curs amb la col·laboració de l'equip directiu, tot escoltant les coordinacions de cada línia.
 9. Coordinar la realització de les juntes d'avaluació de cada línia, elaborar-ne el calendari i assistir-hi si s'escau.
 10. Planificar i elaborar l'horari i distribució de les convocatòries extraordinàries.
 11. Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment.
 12. Vetllar pel compliment de les normes de convivència del centre, conèixer-ne les incidències, controlar-les, corregir-les en l’àmbit de les seves competències i informar-ne la direcció.
 13. Coordinar les comissions de treball per a l'elaboració d'activitats complementàries, amb la col·laboració de les coordinacions de línia.
 14. Altres funcions delegades per la direcció o atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació, dins l'àmbit de les seves competències.

 

Secció 4.- El/la secretari/ària acadèmic/a

Art. 11.-

El secretari o la secretària és part de l'equip directiu del centre i és nomenat/da per la direcció per un període no superior al del seu mandat.

Art. 12.-

Les funcions de la secretaria acadèmica són les següents:

 1. Vetllar pel compliment de les tasques administratives acadèmiques del centre, tenint en compte la programació general anual i el calendari escolar de cada curs.
 2. Estendre certificats i documents oficials, amb el vistiplau de la direcció.
 3. Exercir la secretaria del consell escolar i del claustre de professorat, i aixecar actes de les reunions celebrades.
 4. Gestionar sol·licituds de beques per als ensenyaments postobligatoris.
 5. Tramitar els títols oficials.
 6. Comunicar l’arribada i lliurar posteriorment els títols oficials a l’alumnat.
 7. Gestionar les dades del Registre de Títols Acadèmics (RTA)
 8. Ordenar, organitzar i custodiar l'arxiu general dels documents del centre, tot mantenint la integritat i traçabilitat de la documentació i garantint el dret a la protecció de dades personals.
 9. Gestionar les sol·licituds de convalidacions d’assignatures i informar-ne la resolució.
 10. Revisar les actes oficials de qualificacions i arxivar-les.
 11. Imprimir si s’escau els butlletins de qualificacions de l’alumnat
 12. Altres funcions que li delegui la direcció, preferentment en l'àmbit de la gestió documental.

 

Secció 5.- El/la coordinador/a de qualitat i millora contínua

Art. 13.-

El o la coordinador/a de qualitat i millora contínua és part de l'equip directiu del centre i és nomenat/da per la direcció per un període no superior al del seu mandat. Aquesta quarta figura integrant de l'equip directiu del centre és fonamental per mantenir els estàndards de qualitat del centre, assegurar-ne la millora contínua i vetllar pel manteniment de la certificació ISO 9001, atorgada al centre el 31 d'octubre de 2002 i auditada anualment per Bureau Veritas.

Art. 14.-

Les funcions de la coordinació de qualitat i millora contínua són les següents:

 1. Establir els objectius de qualitat, d'acord amb el projecte de direcció i la programació general anual.
 2. Elaborar, controlar i revisar la documentació del Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ).
 3. Impulsar la implicació, motivació i conscienciació dels equips en relació a l'assoliment dels objectius de qualitat, fer-ne el seguiment i reconèixer l'èxit dels equips, juntament amb el o la cap d'estudis.
 4. Planificar les auditories internes i externes, i fer l'anàlisi dels resultats.
 5. Analitzar les possibles No Conformitats i observacions de les auditories del SGQ.
 6. Proposar a l'equip directiu accions de millora, incloent-hi les correctives i preventives, si s'escau.
 7. Formar-se en temes relacionats amb la Qualitat i l'excel·lència, i assistir a les reunions de la xarxa de Qualitat i millora contínua.
 8. Elaborar la memòria de coordinació de qualitat i col·laborar amb la direcció en l'elaboració de la memòria anual.
 9. Altres funcions delegades la direcció, dins l'àmbit de les seves competències.

 

Capítol 2n.- ÒRGANS COL·LEGIATS

 

Secció 1.- El consell escolar

Art. 15.-

El consell escolar és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes, les famílies, el personal docent, el personal d'administració i serveis i l'entitat  titular.

Art. 16.-

La composició del consell escolar és la següent:

 1. La direcció del centre, que el presideix.
 2. La titularitat del centre.
 3. Dos representants de la titularitat del centre, designats per ella mateixa.
 4. Quatre representants del personal docent, escollits pel claustre en votació secreta i directa en la forma que s'indica més endavant.
 5. Dos representants de les famílies dels alumnes, elegits en votació secreta i directa pels pares dels alumnes del centre.
 6. Tres representants dels alumnes (un de CFGM, un de CFGS, un de Batxillerat)
 7. Un representant del personal d'administració i serveis, elegit en votació secreta i directa.

Art. 17.-  

Les funcions del consell escolar són les següents:

 1. Intervenir en la designació i cessament de la direcció del centre i en la selecció i acomiadament de docents, en els termes establerts per la legislació orgànica en aquesta matèria.
 2. Participar en el procés d'admissió d'alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen.
 3. Aprovar, a proposta de la Comissió de Gestió del centre, la comunicació de l'establiment de percepcions per les activitats i serveis escolars establerts legalment.
 4. Aprovar, a proposta de la Comissió de Gestió del centre, el pressupost del centre i el retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les quantitats percebudes a què fa referència el punt c.
 5. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s'ajusti a la normativa vigent. A instància de les famílies, el consell escolar pot revisar les decisions relatives a conductes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència en  el centre i proposar, si s'escau, les mesures pertinents.
 6. Aprovar, a proposta de la direcció del centre, les decisions pertinents sobre l'estructura organitzativa i les Normes d'Organització i Funcionament de Centre.
 7. Aprovar el Projecte Educatiu de Centre i la carta de compromís educatiu.
 8. Aprovar, a proposta de la direcció del centre, la programació general anual del centre, i avaluar-ne els resultats que se n'obtinguin.
 9. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn del centre.
 10. Conèixer el projecte de Direcció.
 11. Aprovar els criteris per a la participació de l'escola en activitats culturals, esportives, recreatives, visites, viatges.
 12. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin els estils de vida saludable, la convivència en el centre, la igualtat efectiva de dones i homes, la no-discriminació, la prevenció de l'assetjament escolar i de la violència de gènere i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.

 

Secció 2.- La Comissió de Gestió

Art. 18.-

La Comissió de Gestió és un òrgan col·legiat de suport a la titularitat del centre, i l'assisteix en l'exercici d'aquelles funcions que afecten el centre educatiu de manera global.

Art. 19.-

La composició de la Comissió de Gestió és la següent:

 1. La titularitat del centre
 2. El/la administrador/a del centre
 3. La direcció del centre
 4. El/la cap d'estudis del centre
 5. El/la coordinador/a general de l'ensenyament a distància del centre

Art. 20.-  

La Comissió de Gestió assisteix la titularitat del centre en l'exercici de les següents funcions:

 1. Aprovar els projectes que posa en marxa el centre
 2. Gestionar les estratègies de publicitat
 3. Revisar propostes, documentació i qualsevol assumpte tractat al consell escolar
 4. Atendre reclamacions per part del personal docent i no docent
 5. Revisar i aprovar la participació de l'escola en activitats culturals, esportives, recreatives, visites, viatges, etc.
 6. Gestionar prioritats en l'exercici de les funcions dels departaments d'informàtica, administratiu, manteniment i neteja.
 7. Revisar del pla de formació interna del centre
 8. Distribuir els espais comuns
 9. Fer el seguiment de les comunicacions amb el Departament d'Educació
 10. Analitzar estratègies d'apertura i/o tancament de les diferents línies d'ensenyament
 11. Fer el seguiment de preinscripcions i matrícules
 12. Altres funcions expressament delegades a la Comissió de Gestió per part de la titularitat del centre.

 

Secció 3.- El claustre de professorat

Art. 21.-

El claustre de professorat és l'òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l'acció educativa del centre. Està presidit per la direcció del centre i integrat per tot el professorat del centre.

Art. 22.-

Les funcions del claustre de professorat són les següents:

 1. Participar en els projectes curriculars de cada línia, a proposta de l'equip directiu.
 2. Aprovar els criteris d'avaluació i de promoció de l'alumnat de les diferents línies educatives impartides en el centre, a proposta de l'equip directiu.
 3. Exercir funcions de coordinació docent i tutoria.
 4. Intervenir en l'aprovació de les decisions sobre l'estructura organitzativa i les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC).
 5. Escollir la representació del professorat en el consell escolar del centre en la forma que s'indica més endavant.
 6. Proposar i debatre temes de formació permanent i d'actualització pedagògica i didàctica, com també en l'àmbit de l'experimentació pedagògica i impulsar-ne la realització.
 7. Col·laborar en l'avaluació del centre realitzada per l'equip directiu i analitzar i  valorar-ne els resultats.
 8. Rebre informació sobre la programació de la tasca realitzada pels equips docents, i vetllar per la coherència i continuïtat dels continguts de les diverses àrees d'aprenentatge.

Art. 23.-

Les normes de funcionament del claustre de professorat són les següents:

 1. La direcció del centre convoca i presideix les reunions del claustre de professorat. També elabora i comunica les convocatòries amb l'ordre del dia de les reunions, i adjunta la documentació pertinent amb una setmana d'antelació.
 2. El claustre de professorat es considerarà constituït quan hi participin dos terços dels seus membres.
 3. Els membres no docents de la Comissió de Gestió poden participar del claustre de professorat, amb veu i sense vot.
 4. La direcció podrà convidar experts en temes educatius a participar en les reunions en qualitat d'assessors.
 5. El claustre prendrà decisions per consens.
 6. Les reunions seguiran l'ordre del dia, i si algun membre del professorat proposa tractar altres temes de la competència del claustre, serà necessària l'acceptació de les dues terceres parts dels assistents.
 7. La direcció del centre ha d'elaborar l'acta de les reunions.
 8. El claustre de professorat es reunirà en sessió ordinària una vegada per trimestre, en sessió extraordinària cada vegada que la direcció ho consideri oportú i també quan ho sol·liciti una tercera part dels seus membres.

 

Capítol 3r.- CÀRRECS DE COORDINACIÓ DOCENT

 

Secció 1.- La coordinació pedagògica dels ensenyaments presencials

Art. 24.-

El/la coordinador/a pedagògic/a té dels ensenyaments presencials com a funció general el seguiment i l'avaluació de totes les activitats escolars reglades, atenent a la diversitat de l'alumnat, i a les diferents línies de l'escola, sota el comandament directe de la direcció.

Art. 25.-

Les funcions específiques del/de la coordinador/a pedagògic/a dels ensenyaments presencials són les següents:

 1. Supervisar en col·laboració amb el/la cap d'estudis, les activitats escolars reglades de les diferents línies i matèries del centre.
 2. Orientar i donar suport pedagògic a l'equip docent.
 3. Coordinar la formació inicial a nous docents des dels diferents departaments.
 4. Impulsar l'acompliment de la normativa vigent, el calendari acadèmic i l'horari escolar.
 5. Fer el seguiments dels acords arribats mitjançant el diàleg reflexiu amb cada docent.
 6. Gestionar, junt amb el/la cap d'estudis, l'acollida del professorat nou.
 7. Detectar les necessitats de formació de l'equip docent, i comunicar-les a l'equip directiu.
 8. Reconèixer de manera individual i col·lectiva els objectius assolits per l'equip docent.
 9. Les funcions que li delegui la direcció, en el marc de les seves competències.

 

Secció 2.- La coordinació pedagògica dels ensenyaments a distància

Art. 26.-

El/la coordinador/a pedagògic/a dels ensenyaments a distància té com a funció general el seguiment i l'avaluació de totes les activitats escolars reglades de la plataforma de distància, atenent a la diversitat de l'alumnat, i a les diferents línies que l'escola oferta en modalitat online, sota el comandament directe de la direcció.

Les funcions específiques del/de la coordinador/a pedagògic/a dels ensenyaments a distància són les següents:

 1. Supervisar en col·laboració amb el/la cap d'estudis, les activitats escolars reglades de les diferents línies i matèries del centre.
 2. Orientar i assessorar tecnopedagògicament a l'equip docent.
 3. Impulsar l'acompliment de la normativa vigent i el calendari acadèmic.
 4. Supervisar l'acompliment dels acords arribats amb cada docent mitjançant el diàleg reflexiu.
 5. Gestionar les noves eines tecnològiques i pedagògiques, proporcionant als docents indicacions per a l'exercici de les seves funcions.
 6. Gestionar, junt amb el/la cap d'estudis, l'acollida del professorat nou.
 7. Realitzar i documentar la formació inicial a nous docents.
 8. Col·laborar quan sigui possible en l'orientació inicial abans de la matriculació amb la coordinació general dels ensenyament a distància i l'administració, sota demanda de la persona interessada.
 9. Detectar les necessitats de formació de l'equip docent, i comunicar-les a la coordinació general dels ensenyament a distància.
 10. Crear i normalitzar documentació pedagògica harmonitzada amb la documentació presencial, excepte en aquelles circumstàncies en què per qüestions inherents a la modalitat, no sigui possible.
 11. Dissenyar, implementar i controlar els continguts de la plataforma, en el marc del model educatiu i d'avaluació actual dels ensenyaments a distància
 12. Administrar i supervisar les comunicacions sincròniques (webinars) i asincròniques (fòrums, debats, treballs col·laboratius) executades per els docents.
 13. Gestionar i supervisar la creació i ús de la documentació d'aula (materials i recursos didàctics, activitats d'avaluació continua, qüestionaris d'avaluació continua, plans docents jornades tècniques i sessions presencials, activitats d'avaluació de jornades tècniques i sessions presencials, entre d'altres).
 14. Revisar i aprovar l'elaboració de proves presencials finals per part dels docents.
 15. Reconèixer de manera individual i col·lectiva els objectius assolits per l'equip docent.
 16. Les funcions que li delegui la coordinació general dels ensenyaments a distància, en el marc de les seves competències.

 

Secció 3.- La coordinació de cicle

Art. 27.-

Els coordinadors/es de cicle col·laboren amb el/la cap d'estudis en l'orientació i coordinació de la tasca educativa dels equips docents de cada cicle. Són nomenats/des per la direcció tot escoltant l'equip de professors/es de cada cicle. El càrrec pot ser renovat cada curs o quan la direcció ho consideri oportú.

Art. 28.-

Les funcions de la coordinació de cicle són les següents:

 1. Col·laborar amb el/la cap d'estudis en l'elaboració i actualització del desplegament curricular del cicle, i les seves concrecions, com també en l'elaboració de l'horari i el calendari escolars.
 2. Coordinar, col·laborar amb l’equip docent i supervisar l’elaboració i desenvolupament de les programacions i presentacions de les matèries.
 3. Aprovar la documentació requerida del professorat del cicle (programacions, presentacions, memòries, material de guàrdies, etc.)
 4. Col·laborar amb l’equip docent en la realització d’una programació de sortides, xerrades i tallers coherent amb el cicle i el calendari d’avaluacions del cicle formatiu, seguint els procediments en vigor.
 5. Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions públiques o privades i les empreses de l’àrea d’influència per iniciar els contactes necessaris per a preparar l’estada a l’empresa de l’alumnat del cicle, juntament amb el/la tutor/a del grup.
 6. Vetllar per l’adequada selecció de llibres i altres materials didàctics i complementaris utilitzats en les diferents matèries que s’imparteixen.
 7. Coordinar l’elaboració, seguiment i avaluació del mòdul/crèdit de síntesi/projecte.
 8. Convocar i presidir les reunions d'equip
 9. Col·laborar amb els tutors/es en el seguiment dels alumnes amb NESE i/o plans individualitzats.
 10. Col·laborar en el procés de matriculació a les PAU/PAP/Proves d’accés, si s'escau.
 11. Responsabilitzar-se de l’organització dels diferents actes i activitats relacionats amb el seu CF.
 12. Respondre de l'ordre i disciplina de l'alumnat del cicle.
 13. Informar el/la cap d’estudis de qualsevol incidència greu que hagi esdevingut al cicle, decisions que s’hagin pres i activitats que es programin.
 14. Informar l’equip directiu sobre les necessitats del professorat del cicle pel que fa als recursos materials d’ús comú, horaris, sortides culturals, etc.
 15. Coordinar i supervisar l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat, juntament amb el tutor de grup.
 16. Redactar la memòria de coordinació de final de curs, que s’haurà d’incloure a la Memòria anual.
 17. Qualsevol altra funció que el/la cap d’estudis li confiï en l’àmbit de les seves competències

 

Secció 4.- La coordinació de batxillerat

Art. 29.-

El/la coordinador/a de Batxillerat col·labora amb el/la cap d'estudis en l'orientació i coordinació de la tasca educativa de l'equip docent de batxillerat. És nomenat/da per la direcció tot escoltant l'equip docent de batxillerat. El càrrec pot ser renovat cada curs o quan la direcció ho consideri oportú.

Art. 30.-

Les funcions de la coordinació de cicle són les següents:

 1. Col·laborar amb el/la cap d'estudis en l'elaboració i actualització del desplegament curricular del batxillerat, i les seves concrecions, com també en l'elaboració de l'horari i el calendari escolars.
 2. Coordinar, col·laborar amb l’equip docent i supervisar l’elaboració i desenvolupament de les programacions i presentacions de les matèries.
 3. Aprovar la documentació requerida del professorat de Batxillerat (programacions, presentacions, memòries, material de guàrdies, etc.)
 4. Col·laborar amb l’equip docent en la realització d’una programació de sortides, xerrades i tallers coherent amb el cicle i el calendari d’avaluacions, seguint els procediments en vigor.
 5. Vetllar per l’adequada selecció de llibres i altres materials didàctics i complementaris utilitzats en les diferents matèries que s’imparteixen.
 6. Convocar i presidir les reunions d'equip, incloses les juntes d'avaluació.
 7. Supervisar les actes d’avaluació ordinàries, extraordinàries i de final d’etapa.
 8. Coordinar el desenvolupament dels Treballs de Recerca així com les seves exposicions.
 9. Col·laborar amb els tutors/es en el seguiment dels alumnes amb NESE i/o plans individualitzats.
 10. Col·laborar en el procés de matriculació a les PAU/PAP/Proves d’accés, si s'escau.
 11. Responsabilitzar-se de l’organització dels diferents actes i activitats relacionats amb la línia.
 12. Respondre de l'ordre i disciplina de l'alumnat de batxillerat.
 13. Informar el/la cap d’estudis de qualsevol incidència greu que hagi esdevingut, decisions que s’hagin pres i activitats que es programin.
 14. Informar l’equip directiu sobre les necessitats del professorat pel que fa als recursos materials d’ús comú, horaris, sortides culturals, etc.
 15. Coordinar i supervisar l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat, juntament amb el tutor de grup.
 16. Planificar i elaborar el calendari de fi de curs.
 17. Redactar la memòria de coordinació de final de curs, que s’haurà d’incloure a la Memòria anual.
 18. Qualsevol altra funció que el/la cap d’estudis li confiï en l’àmbit de les seves competències.

 

Secció 5.- La coordinació dels Programes de Formació Inicial

Art. 31.-

El/la coordinador/a de PFI col·labora amb el/la cap d'estudis en l'orientació i coordinació de la tasca educativa de l'equip docent de cada grup de PFI. És nomenat/da per la direcció tot escoltant l'equip de professors de PFI. El càrrec pot ser renovat cada curs o quan la direcció ho consideri oportú.

Art. 32.-

Les funcions de la coordinació de PFI són les següents:

 1. Col·laborar amb l'administració del centre en la gestió documental requerida pel Departament d'Educació.
 2. Coordinar, col·laborar amb l’equip docent i supervisar l’elaboració i desenvolupament de les programacions i presentacions de les matèries.
 3. Aprovar la documentació requerida del professorat de PFI (programacions, presentacions, memòries, material de guàrdies, etc.)
 4. Col·laborar amb l’equip docent en la realització d’una programació de sortides, xerrades i tallers coherent amb el cicle i el calendari d’avaluacions del cicle formatiu, seguint els procediments en vigor.
 5. Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions públiques o privades i les empreses de l’àrea d’influència per iniciar els contactes necessaris per a preparar l’estada a l’empresa de l’alumnat, juntament amb el/la tutor/a del grup.
 6. Vetllar per l’adequada selecció de llibres i altres materials didàctics i complementaris utilitzats en les diferents matèries que s’imparteixen.
 7. Coordinar l’elaboració, seguiment i avaluació del mòdul de síntesi.
 8. Convocar i presidir les reunions d'equip.
 9. Col·laborar amb els tutors/es en el seguiment dels alumnes amb NESE i/o plans individualitzats.
 10. Col·laborar en el procés de matriculació a les proves d’accés, si s'escau.
 11. Responsabilitzar-se de l’organització dels diferents actes i activitats relacionats amb els programes.
 12. Respondre de l'ordre i disciplina de l'alumnat de PFI.
 13. Informar el/la cap d’estudis de qualsevol incidència greu que hagi esdevingut a PFI, decisions que s’hagin pres i activitats que es programin.
 14. Informar l’equip directiu sobre les necessitats del professorat de PFI pel que fa als recursos materials d’ús comú, horaris, sortides culturals, etc.
 15. Coordinar i supervisar l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat, juntament amb el tutor de grup.
 16. Redactar la memòria de coordinació de final de curs, que s’haurà d’incloure a la Memòria anual.
 17. Qualsevol altra funció que el/la cap d’estudis li confiï en l’àmbit de les seves competències.

 

Capítol 4t.- CÀRRECS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 

Secció 1.- L'administrador/a general

Art. 33.-

L’administrador/a és responsable de la gestió econòmica, i exerceix les seves funcions sota la supervisió  directa de la titularitat del centre. És membre de la Comissió de Gestió del centre.

L’administrador/a és nomenat i cessat per la titularitat del centre.

Art. 34.-

Les funcions de l’administrador/a són les següents:

 1. Portar al dia l’inventari dels béns propis de l’escola i tenir cura de la seva actualització constant, en funció de la tasca educativa i segons les exigències i possibilitats de cada moment.
 2. Elaborar el pressupost general del centre i el retiment anual de comptes, requerint les dades necessàries dels responsables directes dels diferents sectors d’activitat.
 3. Presentar a la titularitat del centre i a la Comissió de Gestió informes periòdics sobre l’aplicació del pressupost anual.
 4. Tramitar les comandes de material didàctic, ordenar els pagaments, organitzar, administrar i gestionar el servei de compres i emmagatzematge de material fungible, atendre la conservació de l’edifici escolar, obres i instal·lacions, serveis comunitaris, etc.
 5. Supervisar la recaptació o liquidació de les quotes dels alumnes, subvencions i pagaments diversos, i ratificar els llibres de comptabilitat.
 6. Disposar dels comptes bancaris d’acord amb els poders que li hagin estat atorgats.
 7. Gestionar ajudes i subvencions per a l’escola i orientar els alumnes i famílies en la sol·licitud de beques.
 8. Coordinar el treball del personal d’administració i serveis, sobretot del no adscrit a altres òrgans de govern del centre. Es ratifica el fet que el personal d’administració i serveis no podrà sota cap concepte portar a terme tasques no adscrites al seu perfil professional i que entorpeixin el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 9. Supervisar el compliment de les disposicions relatives a higiene i sanitat escolar.
 10. Responsabilitzar-se de la preparació dels contractes de treball, aplicant la normativa referent a salaris i gratificacions.
 11. Elaborar o delegar les nòmines del personal amb pagament directe.

 

Secció 2.- La coordinació general dels ensenyaments a distància

Art. 35.-

La coordinació general dels ensenyaments a distància és responsable de construir, dirigir, planificar i coordinar de manera global tot el sistema de gestió de l'aprenentatge a distància. És nomenat/da per la titularitat del centre.

Art. 36.-

Les funcions específiques de la coordinació general dels ensenyaments a distància són les següents:

 1. Supervisar el bon funcionament del sistema de gestió de l’aprenentatge a distància, els espais virtuals d’ensenyament, la comunicació entre els usuaris, la gestió de continguts, i el treball i l’avaluació dels alumnes
 2. Gestionar la promoció integral dels ensenyaments a distància, els canals de promoció i les accions de difusió.
 3. Dissenyar els itineraris personalitzats de l’alumnat online.
 4. Coordinar el procés de matriculació d’alumnes i els cursos inicials d’usabilitat.
 5. Analitzar, junt amb l’equip directiu i la Comissió de Gestió, les línies a impartir.
 6. Seleccionar el professorat i fer les assignacions d’assignatures.
 7. Vetllat pel compliment de la normativa dels ensenyaments a distància.
 8. Harmonitzar els criteris d’avaluació i qualificació dels alumnes.
 9. Crear continguts complementaris de formació.
 10. Analitzar i valorar accions correlatives vinculades a la impartició de continguts, per tal de promoure una millora contínua del disseny metodològic.
 11. Gestionar l’actualització de competències per part del professorat.
 12. Coordinar, junt amb l’administració general, les liquidacions al professorat.
 13. Tancar els períodes lectius (semestres) una vegada totes les accions s’hagin portat a terme.

 

Capítol 5è.- CÀRRECS DE COORDINACIONS TRANSVERSALS

 

Secció 1.- La coordinació de Formació a l'empresa

Art. 37.-

Al nostre centre hi ha 3 modalitats de formació d’alumnat a l'empresa:

 1. Estada a l’Empresa per a alumnat de batxillerat.
 2. Formació en Centres de Treball (FCT) per a alumnat de cicles formatius i PFIs.
 3. Formació en alternança DUAL per a alumnat de cicles formatius.

Art. 38.-

El centre compta amb un Departament de Formació a l’empresa que coordina les modalitats esmentades anteriorment i treballa per l’acompliment dels següents objectius de la formació pràctica en centres de treball:

 1. Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.
 2. Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a l’orientació professional.
 3. Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.
 4. Assolir nous coneixements i capacitats relacionats amb els objectius d’aprenentatge establerts en el currículum dels ensenyaments que s’estan cursant.
 5. Adquirir coneixements i habilitats per a la transició a la vida activa i a la inserció laboral.

Art. 39.-

Les funcions de la coordinació de Formació a l'Empresa són les següents:

 1. Introduir les dades de l'alumnat i de les empreses a l’aplicatiu Qbid.
 2. Crear els quaderns de pràctiques.
 3. Comprovar la documentació requerida i aportada per tutors/es i alumnat.
 4. Establir les comunicacions amb agents externs (cambra de comerç, centre de treball, etc.) necessàries i prèvies a l'elaboració d'acords i convenis.
 5. Elaborar la documentació necessària (acords formatius, pla d’activitats, convenis Marc Duals, autorització menors…) per al quadern de pràctiques de cada alumne.
 6. Recollir, reclamar si s'escau i guardar còpia de tota la documentació.
 7. Explicar el funcionament de l’FCT a l'alumnat i al professorat implicat.
 8. Gestionar les credencials d'entrada al Qbid de tots els agents participants (alumnat, empreses, tutors, etc.)
 9. Revisar l’activitat registrada pels alumnes i per les empreses al Qbid i informar a l’equip de professors/es de seguiment de FCT mitjançant reunions periòdiques i documentació online compartida.
 10. Registrar les exempcions parcials i totals.
 11. Tancar el quadern de cada alumne a l’aplicatiu Qbid, tot assegurant-se de que tots els agents implicats hagin omplert les seves parts al Qbid.
 12. Lliurar a l'alumnat la documentació respectiva a les seves pràctiques.
 13. Traslladar les qualificacions a la plataforma de gestió Classlife.
 14. Elaborar els certificat pels tutors/es de pràctiques de les empreses que ho sol·licitin.
 15. Assistir a  les reunions convocades per organismes oficials relacionades amb la FCT.
 16. Convocar al llarg del curs les reunions que consideri oportunes per coordinar la FCT al centre i aixecar acta de les mateixes.
 17. Redactar la memòria anual.

 

Secció 2.- La coordinació lingüística

Art. 40.-

El marc normatiu del sistema educatiu de Catalunya estableix el caràcter vehicular i l’aprenentatge de la llengua catalana com a propis del sistema educatiu, i la presència al batxillerat, a més del català, del castellà i de dues llengües estrangeres (l’anglès i el francès).

Entenem el Projecte Lingüístic de Centre (LIC) com a instrument de gestió que garanteixi l’adequada planificació de les llengües al nostre centre, d’acord amb el marc del plurilingüisme que es proposa a la normativa vigent.

Art. 41.-

Són funcions de la Coordinació lingüística:

 1. Sensibilitzar, fomentar i consolidar l’educació intercultural.
 2. Consolidar l’ús de la llengua catalana dins d’un projecte lingüístic del centre basat en el plurilingüisme.
 3. Donar suport a les accions d’impuls per a un projecte plurilingüe en funció e la normativa vigent.
 4. Assessorar l’equip directiu en la programació de les actuacions de la Programació general que es concreten el Projecte lingüístic.
 5. Assessorar al claustre de professors en metodologies, materials didàctics, TIC… que facilitin la potenciació de l’ús de la llengua catalana i la millora de la didàctica de l’ensenyament de la llengua.
 6. Actualitzar periòdicament el Projecte Lingüístic de Centre.
 7. Fer el seguiment de la implementació del mateix i prendre les mesures correctores adients si procedeix.
 8. Corregir i revisar els documents amb visibilitat externa al centre.
 9. Treballar el projecte lingüístic conjuntament amb els altres professors de llengües.
 10. Avaluar les propostes de millora i el seu seguiment.
 11. Realitzar la memòria anual.
 12. Qualsevol altra funció que la direcció li confiï en l’àmbit de les seves competències.

 

Secció 3.- La coordinació del Projecte de Convivència

Art. 42.-

El projecte de convivència te com a missió contribuir a l'èxit personal, acadèmic, social i laboral de tot l’alumnat. Tracta assegurar i garantir la participació activa de tota la comunitat escolar i ajudant a l’alumnat en les relacions amb si mateix i amb els altres amb equitat i respecte a la diversitat tot potenciant valors compartits que facilitin la resolució de conflictes en un clima de diàleg i no-violència.

Art. 43.-

Són funcions de la Coordinació del projecte de convivència:

 1. Elaborar i revisar el projecte de convivència segons les característiques i necessitats específiques del centre i del  seu alumnat.
 2. Donar a conèixer a la comunitat escolar el projecte de convivència així com els procediments de resolució i prevenció de conflictes.
 3. Coordinar i dinamitzar la realització de les activitats previstes per a la consecució dels objectius establerts en el Pla de Convivència del centre.
 4. Portar a terme formacions a la comunitat educativa relacionades amb el funcionament del projecte així com  mecanismes i estratègies que facilitin la convivència al centre i estratègies de gestió positiva dels conflictes.
 5. Participar activament com a instructor en les Comissions d'incidència disciplinària sempre i quan els fets tractats en aquestes no impliquin a la seva persona.
 6. Aquelles altres que apareguin en el Pla de Convivència del Centre o que li siguin encomanades per l'equip directiu del centre encaminades a afavorir la convivència escolar.
 7. Convocar i presidir les reunions del comitè de convivència aixecant acta de les mateixes
 8. Realitzar una memòria de les accions realitzades.
 9. Realitzar qualsevol altra funció que la direcció li confiï en l’àmbit de les seves competències.

 

Secció 4.- La coordinació del Departament Psicopedagògic

Art. 44.-

El Departament Psicopedagògic és un òrgan de vital importància al nostre centre, ja que per les nostres característiques particulars, rebem un nombre proporcionalment alt d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) en relació a altres centres de l'entorn. El/la coordinador/a d'aquest departament és nomenat/da per la direcció del centre.

Art. 45.-

Són funcions del Departament d’Atenció Alumnes amb NESE:

 1. Fer el seguiment i l'avaluació psicopedagògica i/o social de les necessitats específiques de suport educatiu (NESE) de l’alumnat.
 2. Treballar amb l’EAP per aconseguir els dictàmens i informes diversos per a orientar l’escolarització de l’alumnat amb NESE.
 3. Assessorar el professorat i les tutories en la planificació de la resposta educativa (adaptacions d’aula, de materials, plans individualitzats...) que pugui necessitar l’alumnat amb NESE.
 4. Fer el seguiment de l'alumnat amb NESE al llarg de la seva escolaritat, en col·laboració amb els altres professionals i serveis educatius implicats.
 5. Detectar, valorar i derivar l'alumnat, si s’escau, als serveis educatius específics (CREDA, CREDV, SEEM, SEETDIC), als serveis socials, de salut o de justícia (CSMIJ, CDIAP, EAIA, DGAIA...).
 6. Col·laborar en processos d’inclusió, en la prevenció i resolució de conflictes i en la detecció i prevenció de conductes de risc.
 7. Presidir la CAD (Comissió d'atenció a la diversitat)
 8. Col·laborar en l’entesa, la col·laboració i la confiança mútua entre les famílies de l’alumnat i el centre, especialment en aquell alumnat més vulnerable o amb risc d’exclusió.
 9. Realitzar la memòria anual.
 10. Qualsevol altra funció que la direcció li confiï en l’àmbit de les seves competències.

 

Secció 5.- La coordinació TIC

Art. 46.-

El/la Coordinador/a TIC és el/la responsable de garantir l’ús i el funcionament de les Tecnologies de la Informació i Comunicació al centre. És nomenat per la Comissió de Gestió i depèn directament de la direcció del centre.

Art. 47.-

Les funcions del/la coordinador/a TIC són les següents:

 1. Coordinar l’aplicació de les TIC a les matèries curriculars.
 2. Promocionar la informàtica com un recurs educatiu interdisciplinari a totes les  matèries i com una eina per atendre la diversitat de l’alumnat.
 3. Orientar els professors sobre les modalitats de formació convenients segons interessos i necessitats, com també sobre la utilització de software i hardware.
 4. Assistir la Comissió de Gestió en les adquisicions de recursos informàtics i en la gestió del pressupost assignat a eines i aplicacions informàtiques i telemàtiques.
 5. Assessorar la Comissió de Gestió en l’organització i planificació de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics.
 6. Vetllar pel funcionament òptim dels espais i equipaments destinats a les TIC.
 7. Informar sobre novetats TIC adreçades al professorat i a l'alumnat de forma periòdica.
 8. Confegir i mantenir actualitzat l’inventari de recursos informàtics i telemàtics.
 9. Coordinar l’administració de la Pàgina Web i del servidor del Centre.
 10. Realitzar qualsevol altra funció que la direcció li confiï en l’àmbit de les seves competències.

 

Secció 6.- La coordinació de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)

Art. 48.-

La coordinació de riscos del centre és la responsable de realitzar les tasques de vigilància i coordinació en matèria de seguretat i riscos laborals al nostre centre de treball. Rebrà les orientacions de l’empresa ERGASIA la qual l’assessorarà en tots aquelles actuacions per assegurar el compliment de la normativa vigent.

Art. 49.-

Són funcions del coordinador/a de prevenció de riscs laborals:

 1. Promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre.
 2. Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com la promoció i el foment de l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions de l’empresa externa subcontractada i les instruccions de la direcció del centre.
 3. Col·laborar amb l’empresa externa en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.
 4. Conèixer i procurar la proporció dels equips de protecció individual necessaris.
 5. Col·laborar en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre.
 6. Promoure i potenciar la formació els treballadors del centre dins d’aquest àmbit.
 7. Convocar, presidir i aixecar acta de les reunions mantingudes amb la comissió de prevenció de riscos laborals.
 8. Realitzar la memòria anual.
 9. Qualsevol altra funció que la direcció li confiï en l’àmbit de les seves competències.

 

Secció 7.- La coordinació de projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea

Art. 50.-

Des de fa anys el CES Joan Maragall participa en diferents projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea. Aquests projectes són una prioritat a nivell europeu, molt valorada pel Departament d’Educació, així com per l'alumnat i les famílies que hi participen. Per aquests i altres motius, la participació continuada del centre en aquests projectes es veu reflectida al nostre projecte educatiu de centre.

Art. 51.-

Són funcions de la coordinació de projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea:

 1. Obtenir tota la informació necessària per portar a terme els projectes de mobilitat per l’aprenentatge als quals es pot acollir l’escola: convocatòries, normativa legal, oportunitats, etc...
 2. Promoure i incentivar la participació del claustre en projectes educatius europeus.
 3. Canalitzar i divulgar tota la informació relacionada amb els projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea al claustre i a l’alumnat, i promoure'n la participació
 4. Fer recerca de projectes que puguin interessar al centre i donar-los a conèixer.
 5. Redactar, en finalitzar el curs, la memòria d’avaluació de les activitats realitzades, que s’haurà d’incloure a la Memòria anual.
 6. Assessorar als equips implicats en els projectes de mobilitat i coordinar l’actuació conjunta amb els tutors d’FCT si es tracta d’un projecte amb pràctiques professionals a l’estranger.
 7. Gestionar, juntament amb l'equip que fa la mobilitat, els requeriments dels organismes nacionals i internacionals de regulació.
 8. Custodiar i arxivar la documentació definitiva un cop finalitzat un projecte.
 9. Mantenir actualitzada la informació sobre els projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en la pàgina web del centre.
 10. Qualsevol altra funció que la direcció li confiï en l’àmbit de les seves competències.

 

Secció 8.- La coordinació de la revista Frónesis

Art. 52.-

La revista Frónesis ha estat reconeguda pel Departament d’Educació com a bona pràctica educativa en dues ocasions. Dóna veu a l’alumnat i al professorat, ja que ambdós col·lectius poden publicar-hi treballs i articles, i és a la vegada una eina perquè els alumnes interessats facin una aproximació a l’edició, maquetació i publicació d’articles de caire divulgatiu.

Art. 53.-

El coordinador de l’edició de la revista Frónesis té assignades les següents funcions:

 1. Seleccionar entre l’alumnat l’equip de redactors, editors, fotògrafs, etc... que treballarà en la revista cada curs.
 2. Promoure la participació de tota la comunitat educativa en l’elaboració d’articles per la revista.
 3. Encarregar-se de la difusió de la revista.
 4. Potenciar la participació en la revista com a eina per millorar l’expressió escrita, la comprensió lectora i les tècniques periodístiques entre l’alumnat.
 5. Reconèixer l’excel·lència dels treballs realitzats per l’alumnat publicant-los a la revista.
 6. Vetllar perquè els continguts de la revista es corresponguin amb temes d’interès educatiu i reforcin els objectius del projecte educatiu del centre.
 7. Aixecar actes de les reunions amb els diferents equips implicats en l'edició de les revistes.
 8. Elaborar la memòria anual de la coordinació de la revista.
 9. Qualsevol altra funció que la direcció li confiï en l’àmbit de les seves competències.

 

Secció 9.- La coordinació del Projecte Regadora

Art. 54.-

El projecte La Regadora resulta de la col·laboració entre el nostre centre i els Serveis de Salut Mental d’adults i infanto-juvenils de Badalona dependents de BSA i de la Fundació Vidal i Barraquer amb l’objectiu de promoure la formació acadèmica d’aquells joves que han viscut una malaltia o dificultat relacionada amb la Salut Mental.

Art. 55.-

Són funcions de la coordinació del projecte La Regadora:

 1. Gestionar l’organització general del projecte al nostre centre.
 2. Coordinar l’acollida dels alumnes derivats dels diferents centres de salut mental durant la seva incorporació a la nostra comunitat educativa.
 3. Crear un equip de seguiment format pels professionals externs de referència, la coordinació del projecte, la coordinació del DPP  i la direcció, el tutor i el coordinador de línia si s’escau.
 4. Coordinar la col·laboració entre les parts per la realització de xerrades a l’alumnat sobre temes relatius a la sensibilització i atenció en els àmbits de salut mental i addiccions.
 5. Mantenir actualitzada la gestió documental interna que se’n derivi.
 6. Realitzar la memòria anual.
 7. Qualsevol altra funció que la direcció li confiï en l’àmbit de les seves competències.

 

 

Títol II.- LA COMUNITAT ESCOLAR

 

Capítol 1r.- La comunitat escolar

 

Secció 1.- Els membres de la comunitat escolar

Art. 56.-

La comunitat escolar està integrada per totes les persones i les institucions que intervenen en el procés educatiu:

 1. El professorat
 2. Els pares, mares i tutors dels i les alumnes
 3. El personal d’administració i serveis
 4. L'alumnat
 5. Les empreses que col·laboren amb la formació professional específica

Secció 2.- Els drets dels membres de la comunitat escolar

Art. 57.-

Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a:

 1. Intervenir en la gestió de l’escola a través del seus representants elegits en el Consell Escolar i a través dels mecanismes de participació previstos en aquestes NOFC.
 2. Manifestar directament i personalment les seves opinions, iniciatives, suggeriments i queixes a l’òrgan unipersonal o col·legiat competent.
 3. Expressar lliurament les seves idees i opinions respectant les dels altres.
 4. No ésser discriminat per raó de sexe, edat, origen o funció social, creences, capacitat o qualsevol altra circumstància personal.

 

Capítol 2n.- El professorat

 

Secció 1.- Els professors i les professores

Art. 58.-

Els professors i professores s’integren en la comunitat escolar a través de l’exercici professional. Els seus drets i deures estan regulats pel conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics en vigor.

Tenen encomanada, en l’àmbit escolar, la tutela de l’alumnat i d’ells depèn l’organització acadèmica i docent del centre.

Participen en l’organització i gestió del centre a través del claustre de professors, de l’equip directiu i de les diferents coordinacions i comissions existents.

Els professors respectaran el caràcter propi del centre i col·laboraran a fer-lo realitat juntament amb l’equip directiu i els pares/mares/tutors d'alumnes, d'acord amb el que estableixen aquestes NOFC  i en el marc del Projecte Educatiu de Centre.

Els professors/es, en el marc de la Constitució, tenen garantida la llibertat de càtedra. El seu exercici s’orientarà a la realització de les finalitats educatives, d’acord amb els principis legalment establerts. En tot cas, la llibertat de càtedra no pot entrar en contradicció amb el Projecte Educatiu del centre ni amb el desplegament curricular dels diferents estudis.

El nomenament dels professors correspon a l'equip directiu del centre amb el vistiplau de la Comissió de Gestió.

Els criteris de selecció dels professors seran els següents: titulació idònia, aptitud per a col·laborar eficaçment en l'acció educativa d'acord amb el caràcter propi del centre, i capacitació professional.

 

Secció 2.- Els drets i deures dels professors i les professores

Art.59.-

Altres drets i deures del professorat són els següents:

 1. Programar, preparar, desenvolupar i impartir l'ensenyament d'acord amb el currículum establert pel Departament d'Educació i el caràcter propi del centre.
 2. Respectar, complir i fer complir aquestes NOFC, el Projecte Educatiu de Centre i el Pla d’Acció Tutorial.
 3. Complir i fer complir l'ordre i les normes de disciplina del centre, d'acord amb el Projecte de Convivència i seguint els procediments establerts pel SGQ.
 4. Fer ús dels recursos i de les instal·lacions de l'escola per a la realització de la tasca educativa.
 5. Rebre la remuneració econòmica adient com a professionals de l'educació d'acord amb el conveni laboral vigent, i tenir l'adequada estabilitat i seguretat en el treball.
 6. Participar en cursos i activitats de formació permanent, d'acord amb els criteris o prioritats establerts per l’equip directiu del centre.
 7. Participar en actes oficials, reunions d'equips, juntes d'avaluació i altres reunions, quan hi siguin convocats per raó de la seva responsabilitat en el centre.
 8. Ser respectats i rebre el tracte i la consideració que mereixen en el si de la comunitat educativa per raó de la funció que hi realitzen, i presentar peticions o recursos a l'òrgan unipersonal o col·legiat que correspongui a cada cas.
 9. Respectar la llibertat de consciència, les conviccions religioses, morals i ideològiques, així com també la intimitat en tot allò que fa referència a aquestes creences o conviccions, de tots els membres de la comunitat educativa.
 10. No donar a conèixer la informació personal en relació als alumnes o de la seva família que no sigui estrictament necessària per al millor coneixement dels alumnes; i en tot cas garantir-ne la confidencialitat.
 11. Avaluar el procés d’aprenentatge de l'alumnat tenint en compte la seva situació personal i atenent a la diversitat de necessitats segons l’etapa educativa que estiguin cursant.
 12. Participar en les activitats educatives complementàries programades d’acord amb el Projecte Educatiu del Centre.
 13. Contribuir en la creació d’un clima de respecte, tolerància, participació i llibertat.
 14. Informar a les famílies, si s'escau, sobre el procés d’aprenentatge dels seus fills.
 15. Mantenir una actitud de respecte i comprensió en el tracte amb l'alumnat i amb la resta de la comunitat educativa.
 16. Respectar i fer respectar, tenir cura i utilitzar correctament els béns mobles i immobles i les instal·lacions del centre.
 17. Donar als òrgans de govern i de coordinació la informació que els sigui sol·licitada sobre l'acció docent i educativa, com també sobre qualsevol altre assumpte que hi estigui relacionat.
 18. En la mesura de les seves possibilitats, acceptar les responsabilitats que la direcció els proposi, dins l'àmbit de les seves competències
 19. Complir el calendari i l'horari escolar d'acord amb la normativa vigent i el que estigui previst en el conveni col·lectiu.
 20. Assistir i romandre en el centre durant totes les hores que té assignades en el seu horari, i realitzar les guàrdies que tingui assignades (veure apartat d'aquestes NOFC "Funcionament del centre")
 21. Controlar l’assistència a classe dels seus alumnes, per mitjà de l'aplicació informàtica de control d'assistència. La comprovació de l’assistència a classe, en el cas d’ensenyaments presencials, comprendrà inexcusablement tots els cursos i grups d’ensenyaments reglats que s’imparteixen al centre.

 

Capítol 3r.- Els pares, mares i tutors dels alumnes

 

Secció 1.- Els pares, mares i tutors dels alumnes

Art. 60.-

Els pares, mares i tutors legals són part fonamental en el procés educatiu. En confiar en aquest centre la formació dels seus fills i filles, han de conèixer, complir i ésser informats correctament sobre aquestes NOFC.
Són els representants legals dels alumnes menors d’edat. Tenen el deure de vetllar pel respecte als seus drets i pel compliment dels seus deures.

 

Secció 2.- Els drets i deures dels pares, mares i tutors dels alumnes

Art. 61.-

Els drets i deures dels pares, mares i tutors legals establerts en aquestes NOFC estan referits a les persones físiques amb la pàtria potestat sobre l'alumne des del moment de la matriculació del seu fill al centre.

Es perdrà la condició de pare/mare/tutor com a representants de l’alumne en el centre en els casos següents:

 1. Pèrdua legal de la pàtria potestat.
 2. Fi d'escolaritat de l'alumne.
 3. Baixa de l'alumne al centre per qualsevol motiu.
 4. Majoria d'edat de l'alumne (18 anys), excepte en el cas d'autorització expressa de l'alumne.

Art. 62.-

Els drets i deures dels pares, mares i tutors dels alumnes, com a membres de la comunitat educativa, són els següents:

 1. Que els seus fills rebin educació integral d’acord amb les finalitats establertes en la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i les lleis vigents, tal com està definida en el caràcter propi del centre i, en concret, un ensenyament d'acord amb el projecte curricular del nivell que correspongui.
 2. Conèixer i respectar el Projecte Educatiu i el funcionament del centre, i rebre informació periòdica sobre el progrés del seus fills, tant en aspectes acadèmics com en la seva maduració socioafectiva.
 3. Mantenir una relació multilateral amb els tutors i professors, per tal de promoure conjuntament la formació integral dels alumnes.
 4. Ser escoltats en l’adopció de les decisions que afectin l’orientació acadèmica i professional dels seus fills.
 5. Formar part de l'associació de pares d'alumnes, si n’hi ha, i participar en les activitats que organitzi.
 6. Participar activament en les reunions a les quals siguin convocats i en les activitats que s’organitzin a l’escola, amb vista a millorar el rendiment escolar dels seus fills.
 7. Col·laborar amb els altres sectors de la comunitat educativa en el manteniment i consolidació de l'escola.
 8. Donar suport a l’evolució del procés educatiu dels seus fills i a les decisions de la direcció i del consell escolar del centre en el marc de les competències respectives, i expressar així la seva coresponsabilitat en la gestió del centre.
 9. Estimular els seus fills perquè duguin a terme les activitats formatives que els siguin encomanades a l’escola.
 10. Fomentar el respecte per tots els membres de la comunitat educativa.

 

Capítol 4t.- El personal d’administració i serveis (PAS)

 

Secció 1.- El personal d’administració i servei

Art. 63.-

El PAS s’integra en la comunitat educativa a través de l’exercici professional, regit per les normes pròpies de les quals emanen drets i deures laborals.

El personal d’administració i serveis és nomenat i cessat per la titularitat del centre, i realitza el seu exercici professional en dependència de la mateixa titularitat o de la Comissió de Gestió, segons els casos.

 

Secció 2.- Drets i deures del personal d’administració i serveis

Art. 64.-

Els drets del personal d’administració i serveis són els següents:

 1. Tenir la dedicació adequada i disposar dels mitjans necessaris per realitzar les funcions encomanades amb eficàcia i realització personal.
 2. Rebre la remuneració econòmica adient segons la funció que realitza en cada cas i d’acord amb el conveni vigent.
 3. Tenir estabilitat i seguretat en el treball.
 4. Participar en la vida i la gestió de l’escola d’acord amb el que estableixen aquestes NOFC.
 5. Presentar peticions i recursos a l’òrgan de govern que correspongui en cada cas.
 6. Tenir un representant en el consell escolar del centre.

Art. 65.-

Els deures del personal d’administració i serveis són els següents:

 1. Conèixer i respectar el caràcter propi del centre i col·laborar a fer-lo realitat en l’àmbit de les competències respectives.
 2. Realitzar les tasques que li siguin encomanades en el marc de les condicions del seu contracte de treball.
 3. Adoptar una actitud de col·laboració envers tots els membres de la comunitat educativa i afavorir l’ordre i disciplina dels alumnes.

 

Capítol 5è.- L’alumnat

 

Secció 1.- Els i les alumnes

Art. 66.-

Els i les alumnes s’integren en la vida del centre a través de l’exercici d’activitats d'ensenyament-aprenentatge, amb drets i deures que emanen de les disposicions vigents en matèria acadèmica.

La seva existència determina la d'aquesta escola, i per a l’alumnat van dirigides, per tant, totes les activitats del centre, les de caràcter acadèmic i aquelles que persegueixen afavorir un clima de convivència i millorar el procés educatiu.

Els alumnes estan subjectes a la tutela del professorat, en l’àmbit escolar, en el cas d’alumnes menors d’edat. Tots els alumnes han de ser orientats amb una acció tutorial efectiva.

Tots els alumnes tenen els mateixos drets, sense més distincions que aquelles que es derivin de la seva edat i dels nivells d’ensenyaments que es trobin cursant.

L’exercici dels seus drets implica el respecte dels drets de tots els membres de la comunitat educativa.

 

Secció 1.- Els drets i deures de l’alumnat

Art. 67.-

Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a:

 1. Rebre una educació integral i de qualitat que asseguri el ple desenvolupament de la seva personalitat.
 2. Que es respecti la seva llibertat de consciència i les seves conviccions religioses, ètiques i morals, d’acord amb la legislació vigent.
 3. Rebre una valoració objectiva del seu rendiment escolar i del seu progrés personal.
 4. Ser informats del Pla d’Estudis, de la programació i dels criteris i els procediments d'avaluació.
 5. Que es respectin la seva identitat, integritat i dignitat personal.
 6. La protecció contra tota agressió física o moral.
 7. Participar en el funcionament i en la vida del centre, d’acord amb el que disposa la llei i aquestes NOFC.
 8. Rebre orientació educativa i professional.
 9. L’adquisició d’habilitats intel·lectuals, professionals i socials, i de tècniques de treball.
 10. La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural.
 11. La formació per la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
 12. La utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 13. L’educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats físiques.
 14. Manifestar amb llibertat, individual i col·lectiva, les seves opinions, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i el respecte que d’acord amb les principis i drets constitucionals mereixen les persones.

Art. 68.-

Els deures bàsics de l'alumnat són els següents:

 1. Assistir a classe amb puntualitat, participar en les activitats formatives previstes a la programació general del centre i al calendari escolar i respectar els horaris establerts.
 2. Assistir al centre amb el material i estris necessaris per a poder participar activament en el desenvolupament de les classes.
 3. Realitzar les tasques encomanades pels professors en l’exercici de les seves funcions docents.
 4. Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys.
 5. Respectar les normes de convivència del centre.
 6. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.
 7. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó d’origen, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.
 8. Respectar el projecte educatiu del centre.
 9. Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l’activitat escolar.
 10. Vetllar per les seves pertinences personals. En cap cas el centre es farà responsable de la pèrdua o sostracció de cap pertinença.
 11. Propiciar un ambient de convivència positiu i respectar el dret dels altres alumnes a que no sigui pertorbada la seva activitat normal en les aules.
 12. Complir els preceptes d’aquestes NOFC.
 13. Mantenir una actitud respectuosa, tant si s’adreça al professor com al seus companys o a qualsevol altre membre de la comunitat educativa.
 14. Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, sens perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets.

 

Capítol 6è.- Les empreses

 

Secció 1.- Les empreses col·laboradores

Art. 69.-

Les empreses col·laboren amb el centre de les següent manera:

 1. Mitjançant la realització del Mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT), i Formació en alternança.
 2. Facilitant la inserció laboral dels nostres alumnes, si procedeix.
 3. Fent conferències i exposicions tècniques a l'escola, així com cursos de formació adreçats als nostres professors, permetent visites guiades al nostres alumnes a les seves instal·lacions.
 4. Fent donacions d'equipaments i maquinària útil per a la docència.

 

 

Títol III.- L'ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE

 

Capítol 1r.- Organització del professorat

 

Secció 1.- L'equip docent

Art.70.-

 1. L’equip docent de curs, està constituït per tots els professors que imparteixen docència en un mateix cicle o grup de batxillerat o PFI, i serà coordinat per un tutor del curs i un coordinador de línia.
 2. Els equips docents es reuniran per a les sessions d’avaluació i sempre que siguin convocats pel coordinador, cap d’estudis o un altre membre de l’equip directiu.
 3. L’equip docent del grup ha d’actuar coordinadament per garantir la correcta convivència del grup d’alumnes, la resolució de conflictes i establir les actuacions necessàries per millorar l’aprenentatge.
 4. Haurà de coordinar els procediments d’atenció a la diversitat en el grup d’alumnes que ho requereixin.
 5. Portar a terme l’avaluació i seguiment global dels alumnes del grup, establint mesures correctores si fos necessari.
 6. Conèixer i participar en l’elaboració de la informació que es proporcionarà al pares, mares, tutors/es de cadascun dels alumnes del grup.
 7. Determinar i harmonitzar criteris d’actuació respecte al seguiment dels alumnes, incloses les faltes d’assistència valorant cada cas en particular si fos necessari.
 8. Avaluar la marxa del grup en el desenvolupament de les programacions i proposar les mesures de rectificació en les incidències o desviacions que es detectin.
 9. En finalitzar cada junta d’avaluació o reunió d’equip docent, el tutor, en nom de l’equip docent, realitzarà l’acta corresponent recollint els acords presos i observacions específiques a destacar.

 

Secció 2.- Comissions de treball

Art.71.-

Les diferents comissions de treball del centre són les següents:

 1. Comissió de Qualitat
 2. Comissió de Seguiment del Pla estratègic
 3. Comissió Lingüística
 4. Comissió Informàtica
 5. Comissió de convivència
 6. Comissió d’atenció a la diversitat (CAD)
 7. Comissió de prevenció de riscos laborals (PRL)

 

Secció 3.- Comissió de Qualitat

Art.72.-

Aquesta comissió està formada per l’equip directiu, convidant si procedeix al personal docent i no docent del centre per tractar aspectes concrets
Aquest comissió es reunirà mensualment, convocada i presidida per la Coordinació de Qualitat, aixecant acta de la reunió.

Art.73.-

Les funcions de la Comissió de Qualitat són les següents:

 1. Establir, aprovar i comunicar la política i objectius de qualitat a tota la comunitat educativa
 2. Revisar el Sistema de Gestió de Qualitat.
 3. Promoure i incentivar la qualitat de tots el processos
 4. Assegurar la disponibilitat dels recursos per a la implementació del sistema de qualitat.
 5. Crear, revisar, distribuir i implantar la documentació del sistema de gestió de qualitat.
 6. Revisar i millorar els processos que es s’utilitzen actualment a l’escola
 7. Promoure la millora contínua
 8. Augmentar la satisfacció de les persones i institucions que reben els serveis que proporciona l’escola.
 9. Vetllar pel compliment dels requisits de la norma ISO vigent.

 

Secció 4.- Comissió de Seguiment del Pla estratègic

Art.74.-

Aquest comissió estarà integrada pels mateixos membres que la comissió de qualitat i s'establiran reunions trimestrals.  

Art.75.-

Les funcions de la Comissió de seguiment del Pla Estratègic són les següents:

 1. Fer el seguiment de les activitats programades al pla estratègic del centre
 2. Analitzar els indicadors dels objectius anuals
 3. Proposar accions de millora del pla estratègic

 

Secció 5.- Comissió Lingüística

Art.76.-

Està formada per la direcció, la Coordinació Pedagògica presencial, la coordinadora del projecte lingüístic del centre i els professors de llengües si s’escau.
Es reunirà trimestralment per valorar i concretar les actuacions del Projecte lingüístic del centre.

Art.77.-

Les seves funcions principals són les següents:

 1. Presentar propostes per a l’elaboració i la modificació de PLIC
 2. Elaborar un pla anual d’activitats per a la consecució dels objectius inclosos en el projecte lingüístic del centre
 3. Fer un seguiment de la implementació del projecte durant el curs
 4. Realitzar la memòria anual del PLIC

 

Secció 6.- Comissió Informàtica

Art.78.-

Els seus integrants són: Direcció, Coordinador informàtic, coordinador pedagògic i cap d'estudis.
Es reunirà amb una periodicitat bimensual.

Art.79.-

Les seves funcions són:

 1. Dissenyar la planificació de la gestió tant d’ús de dispositius com de programari, així com el manteniment i l’ús de la xarxa.
 2. Assessorar a l’equip directiu en l’adquisició de nous recursos informàtics
 3. Revisió de les incidències informàtiques del personal de l’escola

 

Secció 7.- Comissió de Convivència

Art.80.-

Integrants: Director/a, Cap d’estudis i coordinador de Convivència.
Es reuniran mensualment i cada vegada que ho requereixi el coordinador de Convivència, tot aixecant acta de les reunions.

Art.81.-

Les seves funcions::

 1. Revisar periòdicament el registre i seguiment d'incidències disciplinàries.
 2. Ratificar i/o modificar la resolució d’expedients disciplinaris quan la gravetat i la premura de la situació ho requereixi.
 3. Plantejar propostes de reflexió al professorat i a l’Equip directiu per millorar la convivència al centre i les actuacions disciplinàries que siguin necessàries pel seu bon funcionament.

 

Secció 8.- Comissió psicopedagògica i d’atenció a la diversitat (CAD)

Art.82.-

Integrants: Direcció, Cap d’estudis, Coordinació del Departament Psicopedagògic, la coordinació del projecte regadora si s'escau, i altre personal docent que es requereixi, com coordinadors de línia o tutors de grup.

Es reuniran al inici de curs i posteriorment al final de cada trimestre, convocats i presidits per la coordinació psicopedagògica, qui aixecarà acta de cada reunió.

Art.83.-

Les seves funcions:

 1. Revisar les accions realitzades a l’alumnat amb necessitats educatives especials o que requereixen suport general del DPP.
 2. Assessorar a l’equip directiu i el claustre de professors en totes aquelles actuacions necessàries per assegurar el correcte funcionament del DPP en benefici de l’alumnat del centre.
 3. Fer el seguiment i valorar l’evolució de l’alumnat atès pel DPP.
 4. Acordar la intervenció adequada per atendre les demandes presentades pel professorat.
 5. Col·laborar si s’escau en la derivació als serveis externs i fer el seguiment d’aquestes derivacions.
 6. Convocar, presidir i aixecar acta de les reunions mantingudes pel DPP i la CAD.

 

Secció 9.- Comissió de prevenció de riscos laborals (PRL)

Art.84.-

Integrants: Director/a, Coordinador de PRL del centre,  representant de l'administració general, els dos delegats de PRL del Comitè d'empresa sindical i el personal docent i no docent que es requereixi.

Es reuniran tres cops durant el curs escolar, convocats i presidits per coordinador de PRL del centre, qui aixecarà acta de la reunió.

Art.85.-

Les seves funcions generals seran:

 1. Assegurar la implementació de les mesures de seguretat al centre juntament amb l’empresa externa subcontractada.
 2. Presentar propostes pel que fa a millores en condicions de seguretat i salut laboral, reducció de riscos i aplicació o perfeccionament de mesures preventives.
 3. Realitzar la detecció de necessitats formatives en matèria de seguretat i higiene.
 4. Col·laborar, en general, en el manteniment i millora de les activitats preventives.
 5. Planificar i executar el Pla d’evacuació-emergència del centre.

 

Capítol 2n.- Organització de l'alumnat

 

Secció 1.- Els delegats i delegades de classe

Art.86.-

Els delegats i delegades de classe són els representants de l’alumnat de cada grup-classe davant del professorat i equip directiu. S’escolliran a cada classe per un període d’un curs complet o per trimestres, segons decideixi el tutor del curs. Cada classe escollirà̀ un delegat i un sotsdelegat que es repartiran les tasques. La votació́ es recollirà̀ per escrit en una acta d'elecció́ de delegats elaborada i guardada pel tutor del curs.

Art.87.- Procediment d’elecció de delegats

El procediment d'elecció́ i/o substitució́ dels delegats/des és el següent:

 1. A l’inici de curs, cada grup escollirà̀, per votació́ directa un/a delegat/a i un/a sotsdelegat/a d’entre els voluntaris del grup que es presentin i, si no n’hi ha, entre els proposats pel tutor/a. El procés el realitzarà̀ el/la tutor/a, segons el calendari establert pel cap d'estudis. De la votació́ s'aixecarà̀ l’acta corresponent.
 2. L’alumne/a que obtingui un major nombre de vots serà̀ designat per exercir les funcions de Delegat/a, i el/la següent, en nombre de vots, serà̀ designat per a exercir les de sotsdelegat/a. La resta dels candidats que hagi obtingut vots quedaran com a suplents.
 3. En cas d’empat, es realitzarà̀ una segona votació́ i, si aquest persisteix, el tutor prendrà la decisió definitiva.
 4. Podran ser rellevats dels seus càrrecs per mitjà d’una nova votació́ quan ho sol·liciti un terç̧ del grup, o el tutor del grup ho consideri oportú.
 5. El delegat podrà̀ demanar la substitució́ en el càrrec, mitjançant una petició́ escrita dirigida al tutor/a, exposant les causes de la renúncia. Si és acceptada durant el curs en que ha estat escollit, el/la candidat/a que segueixi en nombre de vots ocuparà̀ el càrrec vacant. En cas de no haver suplents, es procedirà̀ a una nova elecció́ per a cobrir el lloc de subdelegat/a.

 Art.88.- Funcions dels delegats/des

El/la delegat/a i el/la sotsdelegat/a dependran funcionalment del tutor/a del grup i representaran els alumnes integrants del grup i tindran les funcions o competències que li són atribuïdes per aquestes NOFC.

Són funcions dels delegats/es de grup :

 1. Representar als companys i companyes de classe en el Consell de Delegats, a les Juntes d'Avaluació́ i davant dels òrgans de gestió́ del Centre.
 2. Tenir informat als companys i companyes de classe sobre assumptes del seu interès en general, i concrets, referits a la tutoria, al procés d'avaluació́ i als acords del Consell de Delegats/des.
 3. Col·laborar amb el/la tutor/a del grup en la detecció́ i solució́ de problemes acadèmics, disciplinaris, etc., que sorgeixin al llarg del curs.
 4. Actuar de moderador/a i dinamitzador/a del grup de classe quan es facin assemblees per discutir i solucionar problemes del grup.
 5. Col·laborar amb el professorat per a dur a terme activitats complementàries, culturals, educatives o de lleure.
 6. Gestionar la sol·licitud de vaga del grup-classe segons el procediment de l’escola en vigor.
 7. Totes aquelles altres funcions que l’alumnat consideri interessants, tot consultant el tutor del grup.

Art.89.- El consell de delegats/es

El consell de delegats és un espai de participació que neix amb la voluntat d’implicar els i les estudiants en la vida comunitària de l’escola. És un espai de representació de tots els grups del centre, que serveix com a engranatge entre els alumnes i els representants dels estudiants al Consell Escolar.

Estarà format pels delegats i delegades de totes les classes de l’escola i els representants d’alumnes al Consell Escolar.

Les reunions del Consell escolar estan presidides per la direcció i seran trimestrals, si no hi ha convocatòries extraordinàries. També hi participa el coordinador de Convivència.

Es podran formar comissions diverses en funció́ dels interessos i temes a tractar.

Art.90.- Funcions del consell de delegats/es

Les funcions del Consell de delegats i delegades són:

 1. Impulsar la participació dels alumnes en les activitats globals de l'escola: festes, graduacions, setmanes professionalitzadores, jocs florals, etc.
 2. Recollir els suggeriments del grup d'alumnes, que poden ser d'aplicació al conjunt de l'escola.
 3. Elaborar propostes de modificació́ de la normativa de l’escola
 4. Col·laborar en l’organització d’activitats del centre, formant part d’una comissió d’activitats o bé ajudant a la persona de l’equip docent que en sigui responsable.
 5. Entrar en contacte amb consells d’altres centres per tal de coordinar-se.
 6. Fer aportacions als criteris per l'elaboració́ dels horaris de les activitats formatives docents.

 

Capítol 3r.- L'organització de l'acció tutorial

 

Secció 1.- La tutoria i el Pla d’acció tutorial

Art.91a.-

Com indica el nostre Projecte Educatiu, l'acció tutorial del centre s'estructura en 3 pilars principals:

 • L'orientació acadèmica
  Té com a objectiu principal millorar l'aprenentatge dels continguts, tot integrant tots els aspectes que participen en aquest procés.
 • L'orientació personal
  Té com a objectiu principal la formació integral de l'alumnat, treballant l'autoconsciència, la consciència social, la gestió d'emocions i control de l'estrès, les habilitats relacionals i la presa de decisions amb criteri propi.
 • L'orientació professional
  Pretén ajudar l'alumnat a fer una elecció equilibrada i meditada d'estudis futurs, especialitzacions posteriors i inserció al món laboral

Els aspectes organitzatius i funcionals de l’acció tutorial i els procediments de seguiment i d’avaluació, es concreten mitjançant la combinació de 3 eines bàsiques, que permetran als tutors/es desenvolupar l'acció tutorial i que estan detallades al Pla d'acció tutorial:

 • El manual de tutoria
 • El banc de recursos
 • La planificació d'actuacions

Art.91b.-

Els objectius generals del Pla d'acció tutorial són els següents:

 1. Millorar el rendiment acadèmic de l'alumnat
 2. Millorar la comunicació entre l'escola i les famílies
 3. Minimitzar l'abandonament d'alumnes
 4. Resoldre conflictes de forma ràpida i efectiva
 5. Millorar les habilitats socials de l'alumnat

Els objectius específic per a la Formació Professional són els següents:

 1. Potenciar les competències professionals de l'alumnat
 2. Personalitzar itineraris formatius futurs
 3. Augmentar la inserció laborals de l'alumnat que titula.

Els objectius específic per al Batxillerat són els següents:

 1. Implicar l'alumnat en la millora del seu procés educatiu
 2. Millorar l'orientació acadèmica i professional
 3. Preparar psicològicament i físicament l'alumnat per al repte de les PAU

Els objectius específic per als PFI són els següents:

 1. Prioritzar l'atenció personalitzada dels i de les alumnes
 2. Minimitzar l'absentisme
 3. Motivar l'alumnat perquè doni continuïtat als seus estudis

 

Secció 2.- Funcions dels tutors/es dels ensenyament presencial i a distància

Art.92a.-

Les funcions dels tutors/es dels ensenyaments presencials són les següents:

 1. Organitzar l'acollida de l'alumnat a l'inici de curs, seguint el procediment establert.
 2. Conèixer la situació real de l'alumne, el seu entorn familiar i social, i les circumstàncies personals que l'alumne i la seva família hagin comunicat al centre.
 3. Crear una carpeta física o virtual de tutoria per a cada alumne, amb la documentació requerida cada curs i inclosa al manual de tutoria, com les autoritzacions inicials, cartes de compromís, llistats de dades actualitzats
 4. Organitzar i portar a terme les reunions inicials i entrevistes amb les famílies, com també les reunions individuals amb cada alumne per tal d'orientar-los i fer el seguiment del seu procés d'aprenentatge i maduració personal, tot ajudant-los a potenciar les seves habilitats.
 5. Fomentar en el grup d'alumnes l'educació en valors i la inserció en l'entorn sociocultural.
 6. Gestionar les sol·licituds de convalidació d'assignatures dels alumnes segons el procediment establert.
 7. Complimentar el document de treball de la relació de matèries cursades i convalidades, segons el procediment establert.
 8. Gestionar junt amb els tutors de seguiment d'FCT's, l'assignació de llocs de pràctiques i la documentació requerida pel departament de Formació a l'empresa.
 9. Detectar alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu o amb dictamen de l'EAP, i valorar amb l'equip docent i la coordinació del departament psicopedagògic l'aplicació d'un pla individualitzat.
 10. Presidir les juntes d'avaluació, i fer l'acta corresponent.
 11. Atendre les reclamacions de qualificacions, resoldre-les i informar l'alumne.
 12. Fer l'avaluació trimestral del PAT.
 13. Fer el seguiment i registrar les incidències disciplinàries aplicades per l'equip docent.
 14. Gestionar la justificació d'absències dels alumnes.
 15. Informar a la coordinació de línia de qualsevol incidència i/o situació disruptiva que comprometi el procés formatiu del grup o l'aplicació de les programacions generals.
 16. Revisar les actes ordinàries i extraordinàries de qualificacions, en col·laboració amb la secretaria del centre.
 17. Col·laborar amb la secretaria del centre en el procediment de tramitació de títols.
 18. Fer la memòria tutorial.

Art.92b.-

Les funcions dels tutors/es dels ensenyaments a distància són les següents:

 1. Conèixer la situació acadèmica de l'alumnat en general i tenir en compte les circumstàncies personals que l'alumne hagi comunicat.
 2. Fer seguiments del progrés acadèmic dels alumnes en les diferents etapes del seu itinerari, inclosos els possibles abandonaments, i fer si s'escau modificacions dels itineraris.
 3. Fomentar les habilitats i competències de l'alumne a distància, com la responsabilitat, l'autoaprenentatge, l'autoregulació, la disciplina i organització, etc.
 4. Presidir les juntes d'avaluació de les línies assignades, i fer l'acta corresponent.
 5. Col·laborar en l'atenció de dubtes i consultes generals que l'alumnat expressa a l'aula de tutoria.
 6. Atendre les reclamacions de qualificacions, resoldre-les i informar l'alumne, segons el procediment establert.
 7. Portar al dia el suport informàtic auxiliar que conté l'historial d'assignatures aprovades, convalidades, en curs i/o pendents.
 8. En relació a les sol·licituds de convalidació d'assignatures, revisar-les, verificar la seva correspondència amb la normativa en vigor i preparar la documentació que requereix la secretaria del centre.
 9. En relació a la formació en centres de treball, preparar la documentació requerida amb les dades de l'alumne, l'empresa, les possibles exempcions totals o parcials, i derivar aquesta documentació al departament de Formació a l'empresa.
 10. Fer la memòria tutorial.

 

 

Títol IV.- LA CONVIVÈNCIA

 

Capítol 1r.- Aspectes bàsics

 

Secció 1.- Introducció al projecte de Convivència

Art.93.-

L'escola és el reflex de la societat i, alhora , un espai privilegiat on tots els ciutadans i ciutadanes adquireixin uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb els altres . Un dels seus objectius bàsics ha de ser ensenyar i aprendre a viure i conviure; ha de fomentar la convivència , tant a l'interior del centre educatiu com al seu entorn immediat.

El Projecte de Convivència del centre és considerat com un dels documents estratègics i concreta l'organització i funcionament dels membres de la comunitat educativa per tal de capacitar-nos per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes . Estableix les línies generals del model de convivència compartit per tots els membres de la comunitat educativa , els objectius que aspirem a assolir, els tipus d'actuacions que considerem idonis per a la seva consecució i els mecanismes de seguiment i avaluació del propi Projecte .

El Projecte de convivència del Centre d'Estudis Joan Maragall està disponible a la pàgina web del centre per a tota la comunitat educativa, i s'ha elaborat tenint present la normativa vigent a Catalunya i els documents d'organització i gestió del centre . Així , en virtut de la Resolució ENS/ 585 / 2017 , de 17 de març, forma part del Projecte Educatiu de Centre i recull les mesures de promoció de la convivència , els mecanismes per a la resolució pacífica dels conflictes, així com les mesures i actuacions d'intervenció educativa aplicables en cas d'incompliment de les normes d'organització vigent.

Art.94.-

Tenint en compte el Projecte de Convivència del nostre centre i els Procediments de Treball que se’n deriven per establir els mecanismes d’actuació, es tindran en compte les següents consideracions generals:

 1. Convivència i resolució de conflictes: L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu i així ho expressa el projecte educatiu del centre. Tots els membres de la comunitat educativa tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l’activitat del centre. Correspon a tots els membres de la comunitat educativa, en exercici de l’autoritat que tenen conferida, l’aplicació de les normes de convivència.
 2. Mediació escolar: La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució pacífica dels conflictes que es puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en conflicte perquè puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori mitjançant el diàleg. El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió pacífica de conflictes entre membres de la comunitat educativa, encara que no estiguin tipificats com a conductes contràries o greument perjudicials per a la convivència en el centre.
 3. Règim disciplinari de l'alumnat: Les conductes i els actes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència es consideren faltes i comporten la imposició de sancions segons el procediment establert. Les conductes i els actes contraris a la convivència dels/les alumnes són objecte de correcció pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars o d’altres organitzats pel centre. Igualment, comporten l’adopció de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes dels/les alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa, així com els realitzats durant l’estada a l’empresa a la formació en centres de treball o a la formació en alternança a l’empresa.

Art.95.- Referències normatives.

 1. La Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació, LODE.
 2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, LOE, atribueix al director la competència d’afavorir la convivència en el centre, garantir la mediació en la resolució dels conflictes i imposar les mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes, en compliment de la normativa vigent.
 3. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, LEC, dedica el capítol V del seu títol III a la convivència en els centres educatius.
 4. El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels centres educatius deroga l’article 4 i el Títol IV (règim disciplinari) del Decret 279/2006, de 4 de juliol dels drets i deures dels alumnes. Aquest decret d’autonomia passa així a regular el règim disciplinari de l’alumnat (mesures correctores i sancionadores, procediment en la correcció de faltes, etc).
 5. La Resolució anual d’inici de curs, que dóna instruccions per a l’organització i el funcionament de centres docents públics d’educació secundària a Catalunya.

 

 

Títol V.- FUNCIONAMENT DEL CENTRE

 

Capítol 1r.- Aspectes generals

 

Secció 1.- Horari general del centre

Art.96.- Horaris dels diferents estudis

El Consell Escolar ratificarà̀ anualment l’horari general dels diferents estudis que s’imparteixen al centre.

Hi ha dos torns d’estudis presencials en règim de jornada intensiva:

 1. Torn del matí que comprèn els ensenyaments que comencen a les 8:00 i acaben a les 14 :30 hores.
 2. Torn de tarda que comprèn els ensenyaments que comencen a les 15:00 i acaben a les 21:30 hores.

Cada torn disposa d’un descans de 30 minuts.

El centre romandrà̀ obert de dilluns a divendres, de 7:45 a 21:30 hores ininterrompudament.

Art.97.- Entrades i sortides del centre

L’escola obre les portes per tot l’alumnat a les 7:45h.

L’alumnat realitzarà les entrades i sortides pels llocs assignats als diferents cursos.

Tant a l'entrada com a la sortida cal evitar: empentes, crits, comportaments violents. Aquesta operació es farà amb agilitat però sense corredisses.

Una vegada entren a l'escola, els alumnes han d'anar a les seves classes respectives i no poden romandre a la zona del pati ni als passadissos.

Els alumnes podran sortir del centre durant el temps d'esbarjo, entre les 11:00 i les 11:30h.

També en podran sortir els alumnes amb assignatures convalidades, sempre que presentin un justificant i/o carnet de convalidació o autorització del seu tutor.

Tret d'aquests casos anteriors, els alumnes hauran de restar al centre durant tot el seu horari de classes i només en podran sortir excepcionalment, per motius justificats, acompanyats pel pare, mare o tutor legal, o persona autoritzada.

 

Secció 2.- Gestió de la comunicació i la informació

Art.98.- Gestió de la comunicació

Gestionar la comunicació́ implica definir un conjunt d'accions i procediments mitjançant els quals es despleguen una varietat de recursos de comunicació́ per donar suport a la tasca del centre.

La gestió́ de la comunicació́ interna ha de tenir l’objectiu de:

 1. Promoure la comunicació́ entre els membres.
 2. Facilitar la integració́ entre les realitzacions personals i les institucionals.
 3. Enfortir la cohesió́ dels membres vinculats a l'organització́ educativa.
 4. Contribuir a la creació́ d'espais d'informació́, participació́ i opinió́.

Art.99.-  La participació́ en la informació́ i comunicació́

La participació́ no es pot reduir únicament a saber allò̀ que passa al centre. Caldrà preveure espais emergents de comunicació́ que facilitin el formar i prendre part en els processos orientats a la visió́, a la creació́ de valors del centre, al sentiment de pertinença, a impulsar la participació́ activa, a treballar en equip, en definitiva a involucrar i convèncer i no a imposar.                

Art.100.-  Comunicació́ descendent, horitzontal i ascendent al Centre

La direcció i el coordinador de Qualitat establiran enquestes per conèixer l'opinió́ del personal docent, del PAS i de l'alumnat sobre la comunicació́ interna.

Sentit descendent:

 1. Coneixement d'informació́ general sobre els serveis que ofereix l'escola.
 2. Informació́ rebuda sobre les pràctiques en les empreses.
 3. Informació́ sobre el curs acadèmic i la programació́ de les matèries.
 4. Informació́ sobre beques i Estades a l’estranger.
 5. Informació́ sobre activitats complementàries, tallers o xerrades.

Sentit horitzontal:

 1. Informació́ rebuda d'altres professors.
 2. Informació́ rebuda d'altres alumnes de classe.
 3. Informació́ rebuda d'altres persones del PAS.

Sentit ascendent:

 1. Se sent escoltat pel director, quan s'ha requerit parlar amb ell.
 2. Se sent escoltat per l'equip directiu.
 3. Se sent escoltat pel coordinador.
 4. Se sent escoltat pel professors-tutors.
 5. Se sent escoltat pels professors.

Art.101.-  Eines de la gestió́ documental de la informació́

El centre disposa de diferents suports de comunicació́ interna, aquests podran ser orals, escrits, audiovisuals, digitals etc. Les TIC obren un ventall de possibilitats i integren diferents modalitats generant suports multimèdia.

El centre disposa d'una plataforma informàtica de gestió́ acadèmica i documental anomenada Classlife, en la qual es podrà̀ consultar, entre d'altres, els següents documents de referència:

 1. El Projecte Educatiu del Centre
 2. Les Normes d'Organització́ i de Funcionament del Centre (NOFC)
 3. La programació general anual (PGA)
 4. El Pla d’acció tutorial
 5. El Projecte Lingüístic
 6. El Projecte de convivència
 7. El Pla de formació
 8. El Pla d’actuació del curs.                             

Tots aquests documents podran ser consultats per totes les persones que tinguin permisos per accedir a la plataforma.

D'altra banda, també hi constaran les següents actes:

 1. Actes del claustre de professors. Podran ser consultades per tots els professors que formen part del claustre.
 2. Actes del Consell Escolar. Podran ser consultades per els membres en actiu del Consell Escolar.
 3. Actes de les reunions de coordinació. Podran ser consultades per tots els professors que formen part del claustre.
 4. Actes de les reunions d’equips. El professorat tindrà̀ accés a la consulta de les actes on imparteix classe.

Art.102.-  Comunicacions de direcció

La informació́ oficial, des de l'equip directiu, es farà̀ per mitjà de comunicats interns. Aquests comunicats especificaran l'òrgan unipersonal de govern que l'elabora i el col·lectiu a qui va destinat. Tots els comunicats interns es faran en forma de correu electrònic o com a circulars institucionals. Aquestes últimes estaran numerades i datades, i a disposició a la plataforma Classlife.

Art.103.-  Altres mitjans informatius

 1. Publicació de les circulars institucionals a la pàgina web del centre.
 2. Publicació de circulars internes.
 3. Bústies de queixes i suggeriments.
 4. Pla d’acollida.
 5. Correus electrònics sol·licitant informació a la pàgina web del centre.

 

Capítol 2n.- Alumnat

 

Secció 1.- Admissió d'alumnat

Art.104.-

En el procés d'admissió d'alumnes del centre dels grups concertats es regularà per normativa vigent sobre preinscripció i matrícula.  En el cas dels ensenyaments privats, la matriculació d’alumnes es farà progressivament fins a exhaurir les places ofertades per cada tipus d’ensenyament.

El centre donarà la informació adequada a les famílies interessades per tal que coneguin en grau suficient el caràcter propi del centre.

 

Secció 2.- Assistència i puntualitat de l'alumnat

Art.105.-

Els alumnes en modalitat presencial tenen l'obligació d'assistir a totes les classes que s'imparteixin al llarg del curs escolar i a totes les hores previstes del mòdul de Formació Centres de Treball.

 1. Per a ser avaluats de forma contínua, l'assistència a classe ha de ser superior al 80%. Un 20% d’inassistències comporta la pèrdua de l’avaluació continuada.
 2. El professor de cada matèria serà el responsable de controlar les faltes d’assistència a la seva assignatura, mitjançant la plataforma Classlife.
 3. Les faltes d'assistència i puntualitat s'hauran de justificar i presentar al tutor/a.
  L'assistència a les proves d'avaluació és obligatòria. Solament una justificació mèdica o una situació excepcional justificada per escrit pot donar opció a la realització de la prova en una altra data. El/la tutor/a informarà a l’Equip Docent, que serà qui decideixi sobre aquesta possibilitat.
 4. Els alumnes no es podran incorporar més tard de l’hora d’inici de les classes, en el cas que no arribin puntuals, quedarà a criteri del professor si s’incorporaran a la seva classe o a la següent hora.
 5. Es comptabilitzarà com a retard la incorporació de l’alumne a l’aula durant els 5 minuts posteriors de l’inici de la classe per part del professor. A partir d’aquest moment es comptabilitzarà com a falta d’assistència.
 6. L’alumne podrà incorporar-se a la classe durant els 15 minuts posteriors de l’inici de la classe, si el professor ho considera i sempre i quan es demani permís per entrar i l’alumne ho faci de forma respectuosa.

 

Capítol 3r.- Professorat

 

Secció 1.- Assistència i puntualitat del professorat

Art.106.-

El direcció del centre ha d'assegurar que el centre disposa d'un sistema de control d'assistència i de puntualitat del personal docent, que ha d'incloure tant les activitats d'horari setmanal fix com les reunions d'horari no fix.

El professorat té un horari laboral de 30 hores setmanals. D’aquestes, 24 són d’horari lectiu al centre i 6 són de permanència al centre. Independentment de les reunions d’equip, juntes d’avaluació i claustres, formacions... que seran consensuades per la coordinació de línia i la direcció.

És obligatòria, doncs, l’assistència a totes les reunions degudament convocades. L’obligatorietat s’entén per a tota la durada de la reunió, que serà fixada prèviament. Al final de la reunió es passarà la llista d’assistència per la corresponent signatura per part del professorat present.

Si es preveu que un professor o professora ha de faltar a alguna activitat d’horari del centre (classes, guàrdies, reunions…), cal que es segueixi el procediment descrit per facilitar la gestió de l’absència o el retard i el seu seguiment.

En el cas que un o més grups estiguin fora del centre per una sortida escolar, el professorat que no tingui classe amb els grups corresponents estarà a disposició del Cap d’Estudis per tal de cobrir els grups d’aquells professors.

La puntualitat del professorat, especialment en l’inici i finalització de les classes, és un element indispensable per a la bona educació dels alumnes i la convivència al centre, perquè redueix en gran manera alguns dels problemes habituals de disciplina.

Cal respectar escrupolosament el timbre que marca el final de la classe, especialment a les últimes hores del matí i de la tarda. En cap cas, ni quan es fan exàmens, els alumnes han de sortir de l’aula abans d’hora.

 

Secció 2.- Els horaris del professorat

Art.107.- L'elaboració del horaris

L'elaboració de l’horari és responsabilitat del cap d’estudis.

En elaborar els horaris del professorat es tindrà en compte:

 1. Les hores lectives fins a 24 hores setmanals.
 2. Les 6 hores de dedicació al centre o complementàries.
 3. Les hores complementàries acordades amb el centre no contemplades en els punts a i b.
 4. Preveure hores destinades a reunions d’equips, de coordinacions i/o tutories.
 5. Garantir que a cada hora de classe hi hagi un professo/as de guàrdia necessari segons les condicions d’ocupació del centre.
 6. Preveure hores de dedicació específica per als tutors que fan el seguiment de la FCT.
 7. Tots els professors han de tenir repartides les activitats programades al seu horari fix setmanal, entre els cinc dies hàbils de la setmana.
 8. S’assignarà prioritàriament un o dos professors a mòduls LOE i no més, per facilitar els aspectes organitzatius de l’alumnat. Les excepcions a aquesta norma han d’estar justificades pel Cap d’estudis i consensuades pel coordinador de línia.
 9. Les peticions especials del professorat per impartir unes assignatures en concret, tindran un sentit orientatiu, excepte aquelles peticions que estiguin oficialment justificades (per raons de salut amb certificat mèdic, per petició expressa del coordinador argumentant raons pedagògiques o per decisió́ de l'equip directiu, quan es faci per necessitats del centre).

Art.108.- Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris

Els criteris pedagògics per elaborar els horaris seran els següents:

 1. Les assignatures es distribuiran adequadament al llarg de l'horari, atenent únicament a raons pedagògiques o d'organització́ dels espais.
 2. L’horari de l’alumnat no inclourà hores lliures intercalades entre les de classe. No podrà haver-hi grups sense hores ocupades en activitats docents entre classes.
 3. Les preferències personals del professorat o el dret en l'elecció́, mai podrà̀ obstaculitzar l'aplicació́ dels criteris establerts en aquestes NOFC.
 4. En els blocs dels crèdits o mòduls dels cicles formatius no es faran horaris que tinguin més de 2 hores seguides, llevat de situacions excepcionals, que de forma raonada i per justificació́ de caràcter pedagògic sigui proposat pel coordinador i cap d’estudis.
 5. Les matèries del batxillerat, a ser possible, es desenvoluparan d’hora en hora, llevat de les matèries optatives i d'Educació́ Física que tindran preferentment dues hores continuades. Es podran tenir en consideració́ altres propostes del coordinador si són raonades i justificades.
 6. Evitar, en la mesura que sigui possible, que figurin consecutives matèries similars, per exemple matemàtiques i física-química, o bé les tres llengües. També́ s'evitarà̀ que una matèria s'imparteixi dues vegades en un mateix dia amb altres classes intercalades.
 7. En els cicles formatius de durada d’un curs acadèmic, es procurarà̀ que hi hagi un únic horari per a tot el curs.
 8. En els cicles formatius de dos cursos acadèmics de durada, i donat la limitació́ d'espais i d'aules que restringeixen l’elaboració dels horaris, es procurarà̀, mentre no canviïn les circumstàncies, fer horaris flexibles amb durada variable al llarg del curs. Amb independència que el còmput anual de les hores curricular dels mòduls es respectin.
 9. En cas que la jornada setmanal del grup sigui menor de 30 hores setmanals es reduirà̀ la jornada setmanal el més homogènia i compensada possible.
 10. Els grups que corresponguin a la modalitat d'FP-dual, o els cicles formatius amb restriccions d’horaris d’FCT,  hauran d'adaptar-se i ser flexibles en la seva distribució́ curricular amb 30 hores setmanals de classe al centre el primer curs del cicle, per tal que al segon curs les hores a impartir a classe siguin menors, la qual cosa permeti l'estada a les empreses o institucions.    

Art.109.- Organització dels horaris en funció del Projecte Curricular

Al llarg de la durada d’un cicle formatiu, s’ha de mantenir el corresponent pla d’estudis establert en el Projecte Curricular del Centre, la qual cosa implica mantenir, segons estigui establert, la distribució́ dels mòduls i crèdits en el primer o segons anys del cicle i la càrrega de distribució́ de les hores de lliure assignació́ en els corresponents mòduls i crèdits.

Art.110.- Provisionalitat dels horaris

Els horaris seran provisionals durant la primera setmana de classe.    

Art.111.- Horari per activitat pràctica    

L’equip directiu, contrastada l'experiència i la praxi dels anys anteriors, podrà de forma argumentada modificar les hores de desdoblament d’alguns crèdits o mòduls per una activitat pràctica concreta i justificada per escrit al Departament d'Educació.

Art.112.- Distribució aules en els desdoblaments

En els crèdits/mòduls/assignatures que tinguin hores desdoblades, i si és possible per disponibilitat d’espais ja sigui d’aules, de tallers o laboratoris, els grups desdoblats es faran en espais diferenciats, excepte quan hi hagin criteris de tipus pedagògic o d'organització́ en els que podran romandre els dos professors a l’aula atenent les necessitats dels alumnes.

Art.113.- Distribució de les matèries entre el professorat

L’equip directiu podrà plantejar una nova distribució general de les assignatures, mòduls i crèdits a impartir per tal de potenciar l'actualització́ i la innovació́ pedagògica del professorat. Període que comptarà̀ a partir de l'aprovació́ d’aquestes NOFC. També es tindrà̀ en consideració́ quan, per increments de grups, impartició de  nous cicles formatius, impartició en modalitat d'alternança, etc, es faci necessari un ajustament de la distribució́ general dels crèdits/mòduls/assignatures.

Art.114.- Professorat de cicles i de batxillerat

Els professors que imparteixen classes als cicles formatius, adaptaran la seva càrrega d’hores lectives al llarg del curs d’acord amb l'assignació́ i distribució́ de mòduls i crèdits que té el respectiu disseny curricular. Hauran de ser compatibles en aquelles especialitats que també́ imparteixen matèries al batxillerat.

Art.115.-Assignació matèries al professorat

Per l’assignació de les matèries als diferents professors es tindrà en compte la seva titulació i l'experiència en la impartició dels continguts. Es consensuarà amb el professor i el coordinador, i finalment el cap d’estudis farà les assignacions.

Es vetllarà també, perquè atenent a la importància de la continuïtat dels equips pedagògics, els professors que des dels darrers cursos acadèmics vénen impartint classes a determinats cicles o cursos puguin mantenir una certa continuïtat, però sempre que la valoració de la tasca docent realitzada en aquesta matèria tingui una valoració positiva per part del coordinador i el cap d’estudis.

En el cas que no hi hagi un acord intern, la direcció serà la responsable de prendre la decisió corresponent.

Art.116.- Aprovació dels horaris    

Quan s’hagi elaborat l’horari, la direcció l'aprovarà̀ provisionalment assegurant-se que s’han seguit els criteris pedagògics establerts i descrits a les NOFC.

Posteriorment el cap d’estudis els distribuirà̀ als coordinadors i al professorat implicat per tal de comprovar que, en elaborar-lo, no hi ha errades o incompatibilitats, i si fos el cas, s’atendrà la nova proposta i es farà la rectificació corresponent si procedeix.

Els horaris dels grups d’alumnes i la resta d'informació́ horària significativa (hores de tutories i de càrrecs directius, coordinacions, etc.), juntament amb el calendari d’activitats, seran exposats en lloc accessible a tots els membres de la comunitat educativa, i es comunicaran al Consell Escolar per al seu coneixement i aprovació al inici de curs.

 

Secció 3.- Guàrdies del professorat

Art.117.- Hores de permanència assignades a guàrdies

S’entendrà com a hora de permanència l’hora no lectiva de dedicació al centre. Són hores relacionades amb l’ensenyament, tals com el temps de preparació de classes, els temps lliures que poguessin quedar al professor entre classes per distribució de l'horari del centre, el de reunió d'avaluació, correccions, preparació de treballs de laboratori, entrevistes amb els pares dels alumnes, biblioteques, formació del/la professor/ora, i d'altres anàlogues.                                 

Art.118.- Responsabilitat de les  guàrdies

Les hores de guàrdia tenen una incidència clau en el funcionament del centre. La seva bona organització i compliment han de ser estrictes.

La direcció de l’escola té la responsabilitat sobre l’alumnat durant l’horari escolar, per la qual cosa junt amb el cap d’estudis haurà de preveure un nombre suficient d’hores de guàrdia per cobrir qualsevol imprevist o contingència sobrevinguda, d’acord amb les característiques físiques i d'ocupació del centre.

Art.119.- Professorat de guàrdia            

 1. Les hores de guàrdia són d’obligada permanència en el centre. En cas que no s’hagi d’atendre a cap grup d’alumnes, el professor de guàrdia haurà d’estar localitzable i, per aquest motiu, romandrà a la sala de professors o un altre lloc del centre, per si hi hagués necessitat de requerir-lo per qualsevol tipus d’incident.
 2. El professor, que per qualsevol motiu justificat, no pogués realitzar una hora de guàrdia haurà̀ de comunicar-ho al cap d’estudis amb antelació́, en cas que sigui possible, per tal que s’adopti, si procedeix, les mesures que permetin que dita guàrdia sigui coberta.
 3. El professor de guàrdia vetllarà̀ per l’ordre i el bon funcionament de la guàrdia i controlarà̀ els grups que estiguin sense professor, deixant constància escrita de qualsevol incident que es produeixi.

Art.120.- Primeres i últimes hores de classe                

Les primeres hores de classe, de 08:00 a 09:00 en el torn de matí i de 15:00 a 16:00h en el torn de tarda, així com, les últimes hores de classe, de 13:30 a 14:30h hores al matí i de 20:30h a 21:30  hores a la tarda, no es faran guàrdies i els alumnes podran entrar una hora més tard de la seva jornada o anar-se’n una hora abans als seus domicilis.

Art.121.- Tasques del professorat de guàrdia

Les funcions fonamentals del professor o professora de guàrdia són:

 1. Atendre, en activitats docents i complementàries al centre, l’alumnat que en una hora determinada de classe no tinguin la presència del seu professor.
 2. Encarregar-se, durant el temps de la guàrdia, d’estar pendent de cobrir qualsevol necessitat de l’alumnat en general, sense que això̀ suposi per part de la resta de professors d’una inhibició́ en aquesta activitat educativa, i sense detriment de les responsabilitats de la resta de professorat.
 3. Resoldre tantes incidències com es produeixin durant el seu torn de guàrdia, informant, tan aviat com sigui possible, al cap d'estudis, incloses la realització́ de les gestions necessàries.
 4. En cas de necessitat d'atenció a un alumne/a per indisposició, accident escolar o per qualsevol altra causa, el professor de guàrdia ajudarà al professor de l’alumne i al cap d’estudis a fer les gestions oportunes per atendre la situació.
 5. En cas que l'absència d’un professor/a estigui prevista amb antelació́, el professor de guàrdia desenvoluparà̀ a la classe els exercicis o els treballs amb els alumnes, que prèviament hagi elaborat i lliurat el professor absent.
 6. El professor de guàrdia passarà̀ llista d'assistència als alumnes, si en disposa. En cas contrari, farà̀ anotar en un full el nom, cognoms i número del DNI dels alumnes.
 7. El professor de guàrdia, durant la classe, pot optar per les següents alternatives:
  • Impartir classe normal, de la seva pròpia matèria, si és professor habitual del grup d’alumnes.
  • Dedicar el temps de classe a l’estudi i/o a la realització́ per part dels alumnes d’exercicis o tasques que tinguin pendents o que hagin estat encarregades pel professor/a absent.

Art.122.- El professor davant de la indisposició́ o accident d'un alumne/a

En cas d'indisposició́ mèdica o accident d’un alumne el professor/a de guàrdia col·laborarà amb el professor que estava en aquell moment a l’aula o amb el tutor del curs per prendre les mesures oportunes: des de tenir cura de l’alumne/a, fins a l'arribada de l'ambulància, fins a cobrir l’absència del professor a l’aula

Art.123.- Guàrdies en classes desdoblades

Les classes dels crèdits/UFs/assignatures que siguin desdoblats, és a dir, que el grup classe hi tingui assignat dos professors, en cas d'absència d’un d’ells, l'altre professor se’n farà̀ càrrec del grup sencer.

 

Capítol 4t.- Consell Escolar

 

Secció 1.- Funcionament del consell escolar

Art.124.-

Les normes de funcionament del consell escolar són les següents:

 1. La direcció del centre convoca i presideix les reunions del consell escolar. També elabora i comunica les convocatòries amb l'ordre del dia de la reunió, i adjunta la documentació pertinent amb aproximadament una setmana d'antelació.
 2. El consell escolar es considerarà constituït quan hi participi la meitat més un dels seus membres amb dret a vot.
 3. El consell escolar podrà convidar altres membres de la comunitat escolar a participar en les reunions quan s'hi hagin de tractar temes de la seva competència.
 4. El consell escolar estudiarà els diversos temes de l'ordre del dia i adoptarà les decisions per consens a través del diàleg i el contrast de criteris. Els acords es prendran per majoria absoluta de tots els seus membres. Les votacions podran ser secretes a petició d'un terç dels membres presents en el moment de la votació.
 5. Si un membre del consell proposa de tractar algun tema no inclòs en l'ordre del  dia de la reunió, caldrà l'acceptació de dos terços dels assistents a la reunió.
 6. El consell escolar ha de escollir entre el seus membres, qui formarà part de la Comissió de Convivència.
 7. La secretaria del centre redactarà l'acta de la reunió, en guardarà còpia i l'enviarà a tots els membres del consell escolar.
 8. Els membres del consell hauran de guardar secret sobre aquells temes o  processos de deliberació que la direcció determini.
 9. El consell escolar podrà crear comissions, a proposta de la direcció del centre, per  tractar els temes que es determinin.
 10. El consell escolar es reunirà en sessió ordinària tres vegades al llarg del curs: dues durant el primer trimestre i una a final de curs escolar. També es reunirà en sessió extraordinària sempre que la direcció ho  consideri oportú, i també a proposta de la Comissió de Gestió o d'una tercera  part dels membres del consell.
 11. Les persones membres del consell escolar, representats electes dels diferents sectors, ho són per un període de quatre anys. El consell es renovarà cada dos anys per meitats d'acord amb el procediment que el Departament d'Educació estableixi i sense perjudici que es cobreixin les vacants produïdes durant aquest període.
 12. La vacant produïda per baixa d'un representant del personal docent, de les famílies d'alumnes, dels alumnes o del personal d'administració i serveis serà coberta per la  persona que, en les eleccions respectives, hagi tingut més vots després de les que ja siguin membres del consell.
 13. En el cas de que un membre del Consell Escolar no pugui assistir a una reunió per causa justificada, podrà delegar el seu vot en algun altre representant que estigui present.
 14. Quan un assumpte de la competència del consell s'hagi de tractar amb caràcter d'urgència i no hi hagi possibilitat de convocar una reunió extraordinària, l'equip directiu assumirà el  tema i prendrà la decisió oportuna. A la següent reunió, la direcció n'informarà el  consell escolar i sotmetrà a la ratificació del consell la decisió adoptada.

 

Capítol 5è.- Gestió de queixes i reclamacions

 

Secció 1.-

Art.125.- Definició

Els membres de la comunitat educativa poden presentar els escrits que considerin convenients realitzar sobre el funcionament o l’actuació irregular, des del seu punt de vista, en que s’hagi pogut incórrer. Així mateix, poden presentar aquells suggeriments per millorar el servei. Aquests escrits s’han de tractar i resoldre d’acord amb l’esperit de millora constant del servei i com una oportunitat per explicar millor les actuacions fetes o esmenar-les, si és el cas.

Art.126.- Objectiu

Establir com el centre rep, canalitza i respon queixes, reclamacions, suggeriments i altres tipus d’incidències que es puguin detectar, i com articula i segueix les accions que se’n deriven. Indicar la manera en què es valora i es revisa el procediment de resposta i actuació a aquests fets.

Es disposa d’un procediment específic per l’acompliment de l’objectiu a disposició de la comunitat educativa.

En el cas de queixes o reclamacions per les qualificacions obtingudes es descriu a les programacions i presentacions de les assignatures com l’alumnat pot exercir el seu dret de revisió i reclamació de notes mitjançant el registre corresponent.

 

 

Títol VI.- DOCUMENTS REFERENCIATS

 

Els documents referenciats i que formen part d'aquestes NOFC són els següents:

 • Projecte Educatiu de Centre
 • Programació General Anual
 • Projecte de Direcció
 • Procediments del Sistema de Gestió de Qualitat
 • Projecte Lingüístic
 • Projecte de Convivència
 • Pla d'acció tutorial
 • Pla de formació del professorat
 • Tots els procediments generats pel SGQ