Preinscripció Cicles Formatius Grau Mitjà 2024-2025

 

CFGM concertats

Codi del centre: 08034916

Atenció a Persones en Situació de Dependència (CFPM SC10)
Cures Auxiliar d'Infermeria (CFPM 1601)
Emergències Sanitàries (CFPM SA30)
Farmàcia i Parafarmàcia (CFPM SA20)
Gestió Administrativa (CFPM AG10)

 

Publicació d'oferta de places i llistes oficials

Publicació de l'oferta inicial de places


 

Pàgines oficials Departament d'Educació

Preinscripció Formació Professional Grau Mitjà

Informa't abans

Calendari oficial

➥ Fer la sol·licitud de preinscripció
(Codi del centre: 08034916)

 

Documentació necessària per a la preinscripció ó la reserva

IMPORTANT: El centre no farà fotocòpies. TOTES les fotocòpies de documents o certificats oficials han de ser compulsades o han d’anar acompanyades dels originals.
NO ES RECOLLIRAN EXPEDIENTS INCOMPLETS.

 1. Full de dades generals (descargar PDF editable).
 2. Comprovant de la sol·licitud (només amb suport informàtic). (*)
 3. Nota mitja dels estudis que donen l’accés. (*)
 4. Fotografia actual mida carnet i fons blanc amb el nom i el curs a l’anvers. (no s’accepten fotocòpies)
 5. Fotocòpia per ambdues cares del DNI/NIE/Passaport vigent de l’alumne/a (les dues cares a la mateixa pàgina).
 6. Fotocòpia de la targeta sanitària (CIP).
 7. Fotocòpia Nº Seguretat Social (NASS).
 8. Fotocòpia de les dades bancàries (en cas de pagament mitjançant domiciliació bancària).
 9. Full d’acceptació de quotes (la proporciona el centre).
 10. Full d’autoritzacions (descargar PDF editable).
 11. Alumnat menor d’edat – Fotocòpia del llibre de família on apareguin els pares i l’alumne/a i fotocòpia per ambdues cares del DNI/NIE/Passaport vigent dels pares o tutors (les dues cares a la mateixa pàgina).
 12. Alumnat amb família nombrosa o monoparental – Fotocòpia de la targeta que ho acrediti.
 13. Alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) – Fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).
 14. Alumnat estranger – Fotocòpia de la sol·licitud d’homologació o convalidació de títols o estudis estrangers no universitaris.

  Aquest document té el valor de volant per a la inscripció condicional sempre que consti el segell d’entrada del registre, que acredita que s’ha presentat la documentació exigida. Els terminis màxims de vigència del volant són els següents:

  A) Per a la inscripció condicional, sis mesos comptats a partir de la data en la que va ser segellat per la unitat de registre.
  B) Una vegada realitzada la inscripció condicional, el volant mantindrà la seva vigència únicament durant el curs acadèmic en el que s’hagi realitzat la inscripció, fins la data de la signatura de l’acta d’avaluació final.

(*) Només en el cas de cicles concertats

Documentació necessària per a formalitzar la matrícula una vegada asignada la plaça

 1. Tots el documents necessaris per a la preinscripció
 2. Certificat de notes o historial acadèmic (signat per direcció i secretaria).
 3. Titulació que dona accés als estudis o resguard de sol·licitud de títol.