CFGS - Educació infantil

CFGS - Educació Infantil

El cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil té com a objectiu formar professionals capacitats per dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius en l’etapa de primer cicle d’educació infantil de l’àmbit formal.

El sector educatiu és pilar bàsic de la nostra societat, és per aquest motiu que el model educatiu del nostre cicle es regeix per aquests tres grans objectius:

1. Acompanyar als nostres estudiants en el seu creixement personal
Fomentant valors, actituds i pensaments positius vers a un mateix, als altres i a la societat, així com promovent el pensament crític per a la òptima presa de decisions.

2. Millorar el rendiment acadèmic dels nostres estudiants
Desenvolupant competències acadèmiques de nivell d’estudis superiors, per assolir el repte de l’accés a la universitat i millorar les competències acadèmiques necessàries per a un aprenentatge constant al llarg de la vida.

3. Competenciar als nostres estudiants com a excel·lents Tècniques i Tècnics en Educació infatil
Potenciant la seva ocupabilitat al sector professional, estimulant el goig per a la professió i prenent consciència sobre la importància de la seva futura tasca com a educadores i educadors.

 

Titulació

Tècnic Superior en Educació Infantil

Família professional

Serveis socioculturals i a la comunitat

Cursos acadèmics

2 cursos acadèmics

Hores totals

2.000 hores

Hores de teoria

1.551 hores

Hores de pràctiques

449 hores

Horari

De dilluns a divendres de 08:00 a 14:30 hores

FP Dual

La formació Dual és una nova modalitat dins de la formació professional. Els projectes de FP Dual combinen els processos d’ensenyament i aprenentatge en l’empresa i al centre de formació en un programa d’alternança a on l’estudiant realitza de forma remunerada un terç de les classes al centre formatiu i dos terços a l’empresa.

Des del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil apostem decididament per a aquesta modalitat formativa perquè facilita la incorporació dels nostres estudiants al mercat de treball i alhora permet a la nostra xarxa d’empreses col·laboradores la captació de talent i la formació dels futurs professionals segons les seves necessitats.

 

Competències

Com a competència general ens marquem el repte de formar als nostres estudiants per a que siguin capaços de dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o una mestra amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

 

Mòduls

PRIMER CURS
Mòdul 1 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
Mòdul 2 Didàctica de l’educació infantil
Mòdul 3 Autonomia personal i salut infantil
Mòdul 4 El joc infantil i la seva metodologia
Mòdul 6 Desenvolupament cognitiu i motriu
Mòdul 7 Desenvolupament socioafectiu
Mòdul 10 UF2 Prevenció de riscos laborals
Mòdul 14 Anglès tècnic

 

SEGON CURS
Mòdul 5 Expressió i comunicació
Mòdul 8 Habilitats socials
Mòdul 9 Primers auxilis
Mòdul 10 UF1 Incorporació al treball
Mòdul 11 Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 12 Projecte d’atenció a la infantesa
Mòdul 13 Formació en centres de treball

 

Sortides professionals

El professional educador infantil exerceix la seva activitat en el sector de l’educació formal i en el sector dels serveis socials d’atenció a la infància. Així doncs, pot desenvolupar les següents ocupacions:

 • Educadora o educador infantil al primer cicle d’educació infantil.
 • Especialista en educació infantil, com a educador de suport a mestres de primer curs del segon cicle d’educació infantil.
 • Educadora o educador a programes de formació en el lleure, com ara: casals, ludoteques, centres cívics, biblioteques, etc.
 • Educadora o educador en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social
 • Animadora o animador d’activitats de dinamització infatil en l’àmbit turístic.

 

Connexions amb altres estudis

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

 

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

 

Informació adicional

Els nostres estudiants poden gaudir d’activitats formatives complementàries com:

 • Cursar la doble titulació de CFGS Educació infatil i CFGS Integració social en tres cursos acadèmics.
 • Participar dels cursos de Monitor i Director de Lleure a la nostra escola.
 • Gaudir d’estades d’educació en el lleure.
 • Realitzar tallers d’especialització professional.
 • Implicar-se en programes de voluntariat.

 

Vídeo presentació