CFGS - Promoció d'Igualtat de Gènere

Promoción de Igualdad de Género

Podràs treballar en l'àmbit públic i privat, en el sector de la prestació de serveis d'igualtat de gènere, en diferents institucions i entitats que presten serveis de caràcter econòmic i comunitari orientats cap a la igualtat efectiva de dones i homes: associacions, fundacions, institucions, sindicats, empreses, consultores, serveis municipals, organismes d'igualtat i centres comunitaris, entre altres. Programar, desenvolupar i avaluar intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes aplicant estratègies i tècniques de l'àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.

 

Titulació

Tècnic Superior en Promoció d'Igualtat de Gènere

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

 

A qui va dirigit

Persones que vulguin desenvolupar la seva activitat com a Tècnic Superior en Promoció d'Igualtat de Gènere en l'àmbit públic i privat, orientats cap a la igualtat efectiva de dones i homes: associacions, fundacions, institucions, sindicats, empreses, consultores, serveis municipals, organismes d'igualtat i centres comunitaris, entre altres.

 

Mòduls

MÒDULS
Mòdul 1 Informació i comunicació amb perspectiva de gènere
Mòdul 2 Metodologia de la intervenció social
Mòdul 3 Àmbits d'intervenció per a la promoció d'igualtat
Mòdul 4 Desenvolupament comunitari
Mòdul 5 Participació social de les dones
Mòdul 6 Intervenció socioeducativa per a la igualtat
Mòdul 7 Prevenció de la violència de gènere
Mòdul 8 Promoció del treball de les dones
Mòdul 9 Habilitats socials
Mòdul 10 Primers auxilis
Mòdul 11 Formació i orientació laboral
Mòdul 12 Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 13 Projecte de promoció d'igualtat de gènere
Mòdul 14 Formació en centres de treball. 383 hs.
Mòdul 15 Anglès