Preguntes freqüents curs de Monitor/a i curs de Director/a (FAQS)

 

 

Pràctiques del curs de monitor/a (160 h)

Com afecta la situació actual a la realització de pràctiques de monitor/a?

 • Es flexibilitza i s’adapta la realització de les pràctiques de les següents maneres.
 • Pràctiques en línia: es poden fer fins a un màxim de 52 hores en línia (reunions, trobades amb infants i joves…).
 • Convalidació parcial de pràctiques: es poden convalidar fins a 52 hores amb activitat com a monitor/a feta prèviament a la realització del curs.
 • Pràctiques en diversos centres: es permet fer les pràctiques en dos centres. Per fer-ho efectiu caldrà entregar els dos certificats de pràctiques originals quan s’acabi el període de pràctiques. Cal que s’indiquin les hores fetes en cada centre.

 

Pràctiques del curs de director/a (120 h)

Com afecta la situació actual a la realització de pràctiques de director/a?

 • Es flexibilitza i s’adapta la realització de les pràctiques de les següents maneres.
 • S’obre la possibilitat d’ampliar el termini per a completar les pràctiques.
 • Pràctiques en línia: es poden fer fins a un màxim de 39 hores en línia (reunions, trobades amb infants i joves…).
 • Pràctiques en diversos centres: es permet fer les pràctiques en dos centres. Per fer-ho efectiu caldrà entregar els dos certificats de pràctiques originals quan s’acabi el període de pràctiques. Cal que s’indiquin les hores fetes en cada centre.

 

Funcionament del curs online

Com es duen a terme les accions formatives en línia?

Les accions formatives en línia poden ser sincròniques (en temps real), asincròniques (treball autònom de l’alumnat amb l’acompanyament d’una formadora) o un format mixt. Ho trobareu especificat en cada cas. Les sessions formatives sincròniques es duen a terme a través de la plataforma Skype. El treball asincrònic es canalitza a través de l’Aula Virtual (Classlife) de l’escola.

S’aplica l’avaluació continuada per a avaluar qualitativament les tasques portades a terme per l’alumne/a.

Quan puc accedir a la plataforma per fer les tasques?

Des del moment que reps les credencials d’accés, el primer dia de curs, i fins al darrer, 24h al dia, 7 dies a la setmana

Tinc un tutor/a al curs?

Sí, amb el que fas videotrucades sincròniques, et grava vídeos explicatius de la part teòrica i t’ofereix videotrucades a demanda, a confirmar entre el professor i l’alumne/a.

També pots enviar mails de consulta en qualsevol moment que et calgui.

Quan s’han de lliurar les tasques online?

Hi ha unes dates de presentació de les tasques i pots demanar ajornament de les mateixes fins en dues ocasions al llarg del curs.

Només tinc una oportunitat per superar la part teòrica?

No, tens una segona convocatòria per poder superar les tasques no aptes.

 

Contingut dels cursos

Quin és el contingut del curs de Monitor/a?

 • Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil  Mòdul formatiu 1866
 • Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil Mòdul formatiu 1867₂
 • Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure Mòdul formatiu 1868₂
 • Pràctiques professionals no laborals de monitor/a Mòdul de pràctiques 0270

Quin és el contingut del curs de Director/a?

 • Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil Mòdul formatiu 1867₂
 • Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure Mòdul formatiu 1868₂
 • Organització, gestió i avaluació projectes d'educació en el lleure infantil i juvenil Mòdul formatiu 1869₃
 • Coordinació i dinamització de l’equip de monitors/es Mòdul formatiu 1870₃
 • Pràctiques professionals no laborals de director/a Mòdul de pràctiques 0410

 

Requisits d’accés als cursos

Quina edat he de tenir per a fer un curs?

Per als cursos de monitor/a i director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil, obligatòriament has de tenir més de 18 anys, el dia que s’inicia el curs.

Com puc accedir al curs de director/a?

Hi ha dues vies d’accés per poder fer el curs de director/a :

 • VIA 1: estar en possessió del títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
 • VIA 2: cal complir els dos requisits:
  • Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia, o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o d’integració social, o bé amb el màster de formació del professorat o el CAP o el Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport o amb el Màster en Psicopedagogia o amb la FP II de Jardí d’Infància.
  • Acreditar experiència de 700 hores en tasques de monitoratge en l’àmbit del lleure infantil i juvenil.

 

Durada dels cursos

Què és l’etapa lectiva del curs?

En el cas dels cursos de Monitor/a són 150h  i en els de Director/a són 200h. Quan haguem avaluat les teves activitats, rebràs un mail  amb la valoració d’aquestes.

Quina durada té un curs de monitor?

El curs dura un total de 310 h, que es divideixen en 125h  part teòrica +  25h  treball personal (memòria)  + 160h  pràctiques

Quina durada té curs de director/a?

El curs dura un total de 320 h, que es divideixen en 175h part teòrica + 25h treball personal (memòria i projecte) + 120h pràctiques

 

Campus virtual, memòria i  pràctiques

Què és el Campus Virtual? Què he de fer-hi?

És un aula digital, amb continguts AV i tasques diverses i variades, des de formularis, a vídeos personals, presentacions, reflexions, presentacions, entre d’altres. Totes aquestes tasques són avaluades mitjançant l’avaluació contínua.
Per poder seguir el curs online necessitaràs un ordinador o un tablet que funcioni bé i tenir connexió a internet.

El campus és l’espai de comunicació entre alumnat i professorat, d’informació general i on faràs algunes activitats formatives que t’explicarà el tutor/a del curs, així com la comunicació de les pràctiques i l’entrega de la memòria i del projecte, en el cas dels/les Directors/es. Durant el curs t’ho explicarem.

Podran iniciar-se les pràctiques a partir del 50% de la part teòrica, i sempre i quan es tingui el vist-i-plau del/de la tutor/a. Per tal que l’etapa de pràctiques esdevingui vàlida cal haver superat l’etapa lectiva del curs.

L’alumne/a disposa de d'un temps limitat per tal de completar la totalitat de l’acció formativa, a comptar des la data d’inici de l’etapa lectiva del curs al qual s’ha inscrit. Per tant, caldrà haver lliurat la memòria de pràctiques dins d’aquest període mitjançant les convocatòries corresponents que s’hi inclouen o, en darrer terme, en la data límit que fixa aquests tres anys.

Cal haver notificat les pràctiques mitjançant la Fitxa de Pràctiques 15 dies abans de començar-les.

Com es notifica l’etapa de pràctiques?

1. Fitxa personal de pràctiques: on explicaràs quina activitat duràs a terme i amb quin grup d'edat, dates, horari, etc. Aquesta fitxa te la signarà el director/a de pràctiques, i després l'escanejaràs i la penjaràs de nou al Campus.

A partir d'aquí ja pots començar les pràctiques.

2. Certificat de pràctiques. Document que un cop imprès, omplirà el director del centre, valorant la teva tasca durant les pràctiques realitzades. Un cop omplert, signat i segellat, s'envia l'original a l'escola per correu o en mà.

Comunicació de pràctiques: què són entitats i centres?

Un centre és l’espai concret en el qual realitzaràs les pràctiques concretament: l’esplai, la ludoteca, el casal, les colònies.
Tenim més de 100 entitats de lleure que col.laboren amb nosaltres i d’entre les quals pots trobar el teu centre preferit. O si et va millor, pots buscar el centre on vols fer les pràctiques i comunicar-lo a l’escola com a mínim 15 dies abans de començar les teves pràctiques.

Quan i com he d’entregar la memòria?

Per correu electrònic o presencialment impresa en paper i enquadernada a l’escola.

Hi ha 3 moments per lliurar la memòria, que són les dates màximes per fer-ho i poder sol.licitar carnet i diploma: 15 de febrer, 15 de maig i 15 d’octubre.

Què passa un cop entregada la memòria de monitor o director?

El teu tutor/a té un termini d’entre 15 dies i un mes i mig per a corregir-la. Quan ho hagi fet et comunicarà per correu electrònic si fan falta correccions o la valoració final.

 

Titulacions, convalidacions

Puc convalidar la formació?

No és possible convalidar la formació de monitors o directors d’activitats de lleure infantil i juvenil per cap titulació universitària.

Sí que hi ha algunes titulacions que permeten accedir directament al curs de director/a sense haver fet el curs de monitor/a abans. Consulta l'apartat "Requisits d’accés als cursos”.

Com puc saber que ja tinc el títol disponible?

Rebràs un correu electrònic informant que ja el pots venir a recollir. Prèviament t'haurem enviat un correu electrònic amb el teu número.

Pot venir una altra persona a recollir el títol?

Sí. Ha de dur una autorització teva signada on consti el teu nom complet, data i DNI, així com el nom complet i DNI de la persona a qui autoritzes. Aquesta persona haurà de dur també el seu DNI original el dia que reculli el títol.

 

Pagaments i anul.lacions

Puc demanar beca per al curs?

Depèn del curs. Si és possible, ho posarà al web i a la difusió que en fem.

Com puc pagar la inscripció al curs?

Amb targeta, transferència bancària o en efectiu a l’escola.

Si em dono de baixa del curs, em retornareu els diners?

Pots anul·lar la matrícula fins 10 dies abans de l’inici del curs i se't retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada.
Et donarem l’opció de guardar els diners per a fer el curs més endavant.
Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

Si s’anul•la el curs, em retornareu els diners?

Sí.