POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

Llocs de CES Joan Maragall

 

Ludus Sanctius, SL (en endavant "CES Joan Maragall") només reconeix les següents pàgines web, perfils en xarxes socials i seu (des d'ara "llocs de CES Joan Maragall"), com de la seva propietat o dels seus col·laboradors, reservant-se el dret actualitzar la llista sense previ avís.

 

Pàgines web oficials:

 

 

Xarxes socials oficials:

 

 

Seu:

 

 • Direcció de centre: C / Guifré Nº300, 08912, Badalona, Espanya

 • Telèfon: 933 83 36 57

 • Correu electrònic: info@joanmaragall.com

 

Introducció

 

En compliment del Reglament general de protecció de dades, us facilitem la informació detallada relativa a la política de privacitat i a el tractament de les seves dades personals.

 

CES Joan Maragall garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i visitants, així com el seu tractament d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, havent adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, e instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

 

En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que la utilització de determinats serveis en els llocs de CES Joan Maragall, requereix que ens faciliti determinades dades personals que poden ser objecte de tractament i incorporats als fitxers de CES Joan Maragall.

 

L'enviament voluntari de dades personals constitueix el consentiment exprés a l'tractament dels mateixos i a la seva incorporació als nostres fitxers, així com l'acceptació de les condicions de l'tractament expressades a continuació.

 

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-los, oposar-se a el tractament i sol·licitar la limitació. L'exercici d'aquests drets pot realitzar el propi usuari a través de correu electrònic o en la direcció que s'exposa a l'apartat: “Responsable del tractament de les dades".

 

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a CES Joan Maragall.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

 • Responsable de l'tractament: Titularitat de el centre educatiu

 • Finalitat: Gestió de l'acció educativa i orientadora

 • Legitimació Missió d'interès púbic

 • Destinataris No se cediran les dades a tercer, llevat obligació legal o en el cas que sigui necessari per dur a terme l'objectiu de la contractació dels béns i serveis

 • Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-los, oposarse a el tractament i sol·licitar la limitació

 

Marc legislatiu

 

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de CES Joan Maragall es fonamenta en el marc jurídic següent:

 

 • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (vigent fins a l'aprovació de la nova Llei Orgànica de protecció de dades).

 

En cas que se sol·licitin dades personals als usuaris, aquestes es tractaran d'acord amb el principi de protecció de dades personals establert pel marc legislatiu indicat.

 

 

Responsable de l'tractament de les dades

 

Responsable del tractament: Ludus Sanctius, SL
Ubicació: C/Guifré, Nº300, 08912, Badalona, Catalunya, Espanya
Contacte: 933 83 36 57
E-mail: info@joanmaragall.com

 

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

 

Tractarem les teves dades personals demanades a través dels nostres llocs de CES Joan Maragall, amb les següents finalitats:

 • Per gestionar l'acció educativa, l'orientació acadèmica i professional; la participació dels alumnes en les activitats curriculars de 'Servei Comunitari'; l'acció tutorial i de comunicació amb les famílies; l'avaluació objectiva del rendiment escolar; el compromís dels alumnes i les famílies en el procés educatiu, i l'accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel 'Departament'.

 • Enviament d'informació sol·licitada a través dels mitjans de comunicació disposats en els llocs de CES Joan Maragall.

 • Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de CES Joan Maragall i del sector.

 • En cas de contractació dels béns i serveis, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

 • Per gestionar la participació dels alumnes en els programes i actuacions finançades pel 'Ministeri d'Educació' i cofinançades pel 'Fons Social Europeu'.

 • Per gestionar la difusió d'imatges, veus i material que han elaborat els alumnes en espais de comunicació i difusió de centre, amb relació a les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars que duem a terme.

 • Per gestionar les credencials i els accessos als serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula.

 • Per gestionar les aportacions econòmiques de les famílies o dels alumnes / usuaris per als serveis escolars que ofereixen els centres.

 

En cap cas es destinaran aquestes dades a altres fins que no siguin els especificats i no es lliuraran a terceres parts, llevat del cas d’obligació legal o que sigui d'obligat compliment, o en el cas que sigui necessari per dur a terme l'objectiu de la contractació dels béns i serveis que ofereix CES Joan Maragall. L'usuari té dret a l'accés a les dades, rectificar-les, suprimir-los, oposar-se a el tractament i sol·licitar la limitació de les dades facilitades mitjançant sol·licitud a remesa info@joanmaragall.com.

 

Què categories de dades tractem

 

A continuació, es detalla la informació sobre les categories de dades de les persones interessades, amb la identificació de les dades personals que es tracten:

 

 • Categories d'interessats: Alumnes, família o persones amb la tutoria legal dels alumnes menors d'edat; persones interessades a matricular-se al centre educatiu i centres educatius en els quals els alumnes han estat matriculats.

 • Col·lectius vulnerables: Sí, els alumnes menors d'edat.

 • Categories de dades personals:

  • ​Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI / NIF / NIE, adreça postal i electrònica, telèfons i fax de contacte, codis i claus d'accés als serveis digitals i telemàtics, imatge / veu i, si escau, signatura manuscrita / electrònica.

  • Dades de característiques personals: sexe, llengua materna, data de naixement, nacionalitat, dades familiars (dades identificatives i de contacte).

  • Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, historial acadèmic i professió.

 • Categories especials de dades: salut (certificats o informes mèdics i certificats d'invalidesa o incapacitat necessaris per a l'atenció adequada dels alumnes en l'àmbit escolar), necessitats educatives especials, observacions mèdiques i discapacitats.

Període de temps durant el qual les dades van a romandre emmagatzemats

 

Per gestionar l'acció educativa i orientadora, les dades d'expedient acadèmic són de conservació permanent.

 

Per a les activitats cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE), les dades es conserven durant el temps necessari fins que finalitzin tots els procediments que comporten els ajustaments de FSE, d'acord amb la normativa vigent.

 

Per a la resta de finalitats, les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

 

 

Quins drets tenen les persones interessades?

 

Teniu dret a obtenir informació sobre si al Departament d'Educació' estem tractant dades personals que us concerneixen, o no.

 

Com a persones interessades, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.

 

Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades d'acord amb les condicions establertes a l'article 18 de l'RGPD. En aquest cas, únicament tractarem les vostres dades per a exercir o defensar reclamacions o en cas de protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important.

 

En determinades circumstàncies, podeu oposar-vos, motivant la vostra sol·licitud, al tractament de les vostres dades personals.

 

Més informació

Què són els drets de les persones interessades

 

Com exercir-los

 

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, dirigint una sol·licitud en suport paper a la unitat responsable del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona) o al centre educatiu o al servei educatiu que correspongui. També es pot fer en format electrònic, mitjançant la petició genèrica disponible a (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé de sistema alternatiu d'identificació 'idCat Mòbil'). Heu d'indicar clarament a la vostra sol·licitud què o quins drets exerciu.

 

Llista de formularis d'exercici de drets

 

 

Legitimació legal per al processament de dades

 

El tractament de les dades dels usuaris es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

 

 1. La sol·licitud d'informació i / o la contractació dels serveis de CES Joan Maragall, els termes i condicions es posaran a la seva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que el vam informar posant a la seva disposició la present política de privacitat, que, després de la lectura d’aquesta, en cas d'estar conforme, pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a l'efecte.

 

En cas que no ens faciliti les seves dades o ho faci de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

 

Receptors de les dades

 

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a CES Joan Maragall, excepte en el cas d'obligació legal o que sigui d'obligat compliment, o en el cas que sigui necessari per dur a terme l'objectiu de la contractació dels béns i serveis que ofereix CES Joan Maragall.

 

Dades recopilades per usuaris dels serveis

 

En els casos en què l'usuari inclogui informació amb dades de caràcter personal en els servidors d'allotjament compartit, CES Joan Maragall no es fa responsable de l'incompliment per part de l'usuari de l'RGPD.

 

Ús correcte dels llocs de CES Joan Maragall

 

Els usuaris online dels llocs de CES Joan Maragall només estan autoritzats a l'ús del portal / plataforma amb prèvia acceptació i compliment de les condicions aquí recollides i hauran d'abandonar qualsevol dels llocs de CES Joan Maragall en cas contrari.

 

L'usuari es compromet a utilitzar els materials i recursos dels llocs de CES Joan Maragall de conformitat al que aquí previst, la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

 

L'usuari s'obliga a abstenir-se d’utilitzar-los amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableix aquest document, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la plataforma qualsevol dels llocs de CES Joan Maragall i els seus continguts o impedir la normal utilització de la mateixa per part dels usuaris.

 

L'usuari es compromet a no:

 • Obtenir, i fins i tot intentar obtenir, informacions i qualsevol classe de material accessible a través dels llocs de CES Joan Maragall per a això procediments diferents dels posats a la seva disposició.

 • Fer un ús no correcte dels continguts dels llocs de CES Joan Maragall utilitzant-los amb fins diferents dels previstos, reproduint-los, modificant-los o transformant-los.

 • L'usuari s'obliga a no reproduir, duplicar, copiar, vendre, revendre o explotar qualsevol secció dels llocs de CES Joan Maragall o el seu ús o accés a la mateixa sense comptar amb el beneplàcit de CES Joan Maragall.

 

El nom d'usuari i qualsevol altre camp és elegit per l'usuari en registrar-se en qualsevol dels llocs de CES Joan Maragall. L'usuari es compromet a fer un ús diligent de les claus d'accés, a no posar-les a disposició de tercers i a comunicar al CES Joan Maragall la pèrdua o robatori de les claus d'accés i el possible accés per un tercer a aquestes.

 

Propietat intel·lectual

 

Els textos i elements gràfics constitutius dels llocs de CES Joan Maragall difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, són de titularitat exclusiva de CES Joan Maragall i ostenta els drets d'explotació d'aquests a través d'acords amb tercers. En aquest sentit, constitueixen materials protegits com a tals pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l'àmbit de la propietat.

 

Menors

 

Fora de perill de tot l'anterior, els usuaris i visitants queden advertits que el CES Joan Maragall no pot controlar, a part d'altres circumstàncies, que menors d'edat facin ús dels llocs de CES Joan Maragall i els seus serveis. Per això, CES Joan Maragall, ni els seus col·laboradors, accepten qualsevol responsabilitat al respecte, es comunica que seran els pares i tutors legals els únics responsables de controlar i assistir als menors en la navegació pels llocs de CES Joan Maragall i habilitar qualssevol altres mecanismes necessaris que, si escau, impedeixin l'accés per part dels menors als llocs de CES Joan Maragall i / o els serveis, no admetent a CES Joan Maragall cap reclamació al respecte.

 

Altres

 

Reservat el dret de modificar aquesta declaració de privacitat en qualsevol moment, pel que preguem que la revisi amb freqüència. Si féssim modificacions significatives o essencials a aquesta política o la forma en què utilitzem la informació del seu fill, us ho notificarem a vostè, al pare, mare o tutor pel correu electrònic que ens hagi fet constar a l'hora de registre de l'alumne, podent-se actualitzar l'email, enviant una sol·liciteu al correu de: info@joanmaragall.com

 

 

Videovigilància

 

L'escola pot disposar d'un sistema de videovigilància. Les persones interessades tenen dret a accedir a les imatges o veus captades i a obtenir una còpia. Si escau, l'escola pot modificar la filmació per evitar la identificació de terceres persones. En el formulari de sol·licitud cal fer constar el lloc, la data i l'hora aproximada (en franges no superiors a dues hores) en què es va captar la imatge o la veu. Per tal de poder identificar la imatge i / o la veu de la persona afectada, cal proporcionar una imatge i / o un enregistrament de la veu.

Projecte de fuTUr

Comptem amb més de 45 anys d'experiència en el sector educatiu.

Àmplia experiència en la formació d'alumnat en cicles formatius i batxillerat.

 

Política de privacidad / Avís legal / Cookies

 

© Copyright 2002-2020. All rights reserved.