CFGS - Dietètica

Dietètica

Amb aquests estudis formem professionals sanitaris capacitats/des per elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, analitzant els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals; controlar la qualitat de l’alimentació humana analitzant els seus components alimentaris i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població sota la supervisió corresponent.

Complementa la teva formació amb el Curs Online d'Especialització en Nutrició Esportiva

 

Titulació

Tècnic superior en dietètica

Família professional

Sanitat

Cursos acadèmics

2 cursos acadèmics

Hores totals

1.994 hores

Hores de teoria

1.584 hores

Hores de pràctiques

410 hores

Horari

Primer any: matins de 8:00-14:30h
Segon any: dilluns, dimecres i divendres de 8:00-14:30h. Pràctiques dimarts i/o dijous matí i/o totes les tardes.

Competències

Competència general

És competència general d'aquest tècnic elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de l'alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals, i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població, sota la supervisió corresponent.

Competències professionals

Les competències i les realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

 1. Organitzar i gestionar, al seu nivell, l'àrea de treball assignada a la unitat/gabinet.
  1. Organitzar, desenvolupar i gestionar un fitxer de pacients/clients, tenint en compte les diferents necessitats d'atenció i el nivell de documentació que es maneja.
  2. Gestionar el pla de manteniment dels equips i la maquinària del servei/unitat/gabinet.
  3. Planificar i gestionar l'emmagatzematge, la reposició i l'adquisició, en el seu àmbit de competència, de l'instrumental i el material utilitzat a la unitat/servei/gabinet.
  4. Crear, desenvolupar i mantenir bones relacions amb pacients/clients reals o potencials.
  5. Obtenir els informes i els resums d'activitats mitjançant el tractament de la informació de la base de dades.
  6. Interpretar informació cientificotècnica (processos d'anàlisi, de qualitat, manuals de procediments i equips) i adaptar procediments, produir informació oral o escrita que permeti l'execució de l'activitat amb els nivells de qualitat establerts, i optimar els recursos assignats.
  7. Programar el treball de la unitat/gabinet, i preveure, assignar o distribuir tasques, equips, recursos o temps d'execució, en el seu àmbit de competència.
 2. Elaborar i supervisar dietes adaptades a persones i col·lectius segons les seves necessitats nutricionals:
  1. Realitzar la caracterització dietètica específica d'una persona o col·lectiu.
  2. Elaborar "dietes tipus" segons l'edat, l'activitat i les característiques fisiològiques o funcionals de l'individu o col·lectiu.
  3. Realitzar el seguiment i comprovar l'acceptació de les dietes prescrites, tant a individus com a col·lectius.
 3. Elaborar i supervisar dietes adaptades a pacients i col·lectius segons la seva patologia específica:
  1. Interpretar la prescripció dietètica establerta.
  2. Realitzar la caracterització dietètica individual de cada pacient/client.
  3. Elaborar dietes adaptades a cada pacient segons la seva patologia específica, seguint la prescripció dietètica.
  4. Elaborar "dietes tipus" segons els processos fisiopatològics que puguin afectar els diferents col·lectius.
  5. Realitzar el seguiment i comprovar l'acceptació de les dietes prescrites, tant a individus com a col·lectius.
 4. Controlar i supervisar la composició qualitativa dels aliments per determinar-ne la qualitat higienicodietètica:
  1. Realitzar el manteniment preventiu i d'ús, controlar les reparacions, comprovar el funcionament i realitzar calibratges de rutina dels equips al seu càrrec, seguint el procediment establert i la fitxa de manteniment.
  2. Programar la presa de mostres per a la realització d'anàlisis d'aliments "in situ".
  3. Obtenir mostres d'aliments, en les condicions de qualitat establerta.
  4. Realitzar tècniques analítiques "in situ" dels aliments, mitjançant equips mesuradors i tècniques estandarditzades.
  5. Envasar, conservar, transportar, enregistrar i remetre les mostres preses al laboratori d'anàlisi en les condicions adequades.
  6. Interpretar i enregistrar les dades analítiques obtingudes en l'estudi.
 5. Supervisar la conservació, la manipulació i la transformació dels aliments de consum humà:
  1. Supervisar la recepció dels aliments adquirits, i comprovar-ne la qualitat higiènica i l'adequació a les pautes prescrites.
  2. Supervisar els processos d'emmagatzematge i conservació dels aliments de consum humà, i garantir-ne la qualitat higienicodietètica.
  3. Controlar, mantenir i vigilar els sistemes d'higienització dels aliments segons les normes de qualitat.
  4. Controlar i vigilar la manipulació d'aliments de consum humà per evitar la seva possible contaminació i mantenir les seves característiques nutritives.
  5. Supervisar el procés de transformació dels aliments per a consum humà.
  6. Revisar, controlar i supervisar les condicions higienicosanitàries dels aliments i les instal·lacions (cuines i menjadors col·lectius).
 6. Promoure la salut de les persones i la comunitat a través de l'educació alimentària, mitjançant activitats de promoció i educació per a la salut:
  1. Realitzar estudis sobre els hàbits alimentaris d'un grup de població.
  2. Elaborar i programar activitats educatives sobre etiopatogènia i prevenció de patologies associades a desordres alimentaris, i proporcionar informació i coneixements de salut alimentària a altres agents sanitaris i a la comunitat.
  3. Educar i motivar les persones en pautes d'alimentació saludables.
  4. Desenvolupar i impulsar estratègies encaminades a la promoció de la salut d'una comunitat i actuar com a dinamitzador d'activitats d'educació alimentària en col·lectius amb diferents nivells de formació i motivació.
  5. Educar les persones i els col·lectius en el consum de productes alimentaris.

 

Mòduls

PRIMER CURS
Mòdul professional Crèdits Hores totals
MP1 C1. Organització i gestió a l’àrea de treball assignada a una unitat/gabinet dietètic 66
MP2 C2.  Alimentació equilibrada 297
MP5 C5. Microbiologia i higiene alimentària 198
MP6 C6. Educació sanitària i promoció de la salut 99
MP7 C7. Fisiopatologia aplicada a la dietètica 264
MP9 C9. Formació i orientació laboral 66

 

SEGON CURS
Mòdul professional Crèdits Hores totals
MP3 C3. Dietoterapia 270
MP4 C4. Control Alimentari 210
MP8 C8. Relacions en l’àmbit de treball 60
MP11 C11. Crèdit de síntesi 60

 

Sortides professionals

Aquests estudis permeten accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. També podràs convalidar crèdits universitaris ECTS relacionats amb el cicle de dietètica. Aquest cicle de grau superior de tècnic en dietètica permet accedir al món laboral com a:

 • Dietista en una consulta personalitzada: gimnasos, hospitals privats, botigues de dietètica, parafarmàcies, centres d’estètica, herboristeries, balnearis…
 • Planificant menús i com a responsable de seguretat alimentaria: empreses de càterings, hospitals públics o privats, residències, centres de dia, escoles, empreses d’oci…
 • En qualsevol laboratori controlant la Qualitat dels aliments.
 • En qualsevol empresa alimentaria: en el departament d’investigació i desenvolupament de nous productes, controlant la qualitat dels aliments com a responsable de la seguretat alimentaria i/o com a formador de les bones pràctiques de higiene alimentaria.

 

Connexions amb altres estudis

Al acabar pots accedir directament a la universitat sense fer les proves. Si fas carreres universitàries relacionades amb la Sanitat podràs convalidar algunes assignatures relacionades amb la dietètica (per exemple: nutrició humana i dietètica, infermeria…)

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Es pot  accedir des de qualsevol tipus de batxillerat, encara que la via més freqüent és des del batxillerat científic.

També es pot accedir des de qualsevol grau mig, encara que la via més freqüent és des de la família sanitària.

 

Informació adicional

Els nostres valors afegits:

 • Incorporem al nostre currículum formació específica: fem tallers de cuina naturista i convencional i fem pràctiques de laboratori.
 • Preparem als alumnes de segon any per fer les proves específiques de la selectivitat per pujar nota.
 • Promovem sortides i xerrades relacionades amb l’àmbit de dietètica, aportant al alumnat contacte directe amb la realitat professional del sector.
 • Desenvolupem projectes de promoció de la salut amb la col·laboració d’entitats com la creu roja o amb el suport d’escoles.
 • Cuidem el nostre hort urbà en el que plantem aliments que després cuinarem.
 • Fem un tracte personalitzat a l’alumnat i tenim un alt rendiment acadèmic.