ENAE0108 - Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques

Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques

Aquests estudis et preparen i capaciten per efectuar, sota supervisió, el muntatge, posada en servei, operació i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent..

Titulació

Muntador d'instal·lacions solars fotovoltaiques

Família professional

Energia i aigua

Hores totals

540

Hores de teoria

420

Hores de pràctiques

120

Data Inici

01/03/2024

Horari

Horari 8:15 a 14:15 de dilluns a divendres.

Competències

Efectuar, sota supervisió, el muntatge, posada en servei, operació i manteniment de instal·lacions solars fotovoltaiques amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent.

Relació de Mòduls i Unitats Formatives

CODI

MÒDUL o UNITAT FORMATIVA

DURADA

MF0835_2:

Replanteig d'instal·lacions solars fotovoltaiques

150 hores

UF0149:

Electrotècnia

90 hores

UF0150:

Replanteig i funcionament de les instal·lacions solars fotovoltaiques.

60 hores

MF0836_2:

Muntatge d'instal·lacions solars fotovoltaiques.

210 hores

UF0151:

Prevenció de riscos professionals i seguretat en el muntatge de instal·lacions solars

30 hores

UF0152:

Muntatge mecànic en instal·lacions solars fotovoltaiques.

90 hores

UF0153:

Muntatge elèctric i electrònic en instal·lacions solars fotovoltaiques

90 hores

MF0837_2:

Manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques.

60 hores

MP0032:

Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Muntatge i manteniment de instal·lacions solars fotovoltaiques

120 hores

Sortides professionals

  • 7299.001.6 Muntador de plaques d’energia solar.
  • 7299.001.6 Muntador d'instal·lacions solars fotovoltaiques.
  • 7621.023.5 Instal·lador de sistemes fotovoltaics i eòlics.
  • 8161.005.3 Operador a central solar fotovoltaica.
  • 8161.005.3 Operador d'instal·lacions solars fotovoltaiques

 

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Requisit

Document que ho acredita

Títol de graduat en E.S.O. o estudis declarats equivalents a efectes acadèmics.

Fotocòpia compulsada del títol (cal fotocopiar i compulsar les dues cares del títol)

Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir.

Fotocòpia compulsada del títol, certificat de professionalitat o acreditació parcial (cal fotocopiar i compulsar les dues cares)

Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.

Fotocòpia compulsada del certificat
(cal fotocopiar i compulsar les dues cares)

Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o complir les condicions d’exempció de les mateixes. (veure punt 5 de la Guia del SOC)

Certificat de superació de la prova
(firmat i segellat pel centre on es va fer la prova) o estar exempt/a de realitzar-la

Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys

Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre on es va fer la prova)

Si no es disposa d'aquestes titulacions o acreditacions prèvies, es podrà accedir si s’han superat amb qualificació d'APTE les proves d'avaluació de les competències claus de nivell 2

  1. Comunicació en llengua (a escollir entre Català i Castellà)
  2. Competència matemàtica.