SSCS0108 Atenció sociosanitària a les persones en el domicili

Atenció sociosanitària a les persones en el domicili

En general, podrà exercir la seva activitat en l'organització, execució i control de les activitats d'atenció sociosanitària directa a les persones i al seu entorn en el domicili.

Concretament podrà ser contractat per:

 • Administracions públiques, fonamentalment les municipals i les autonòmiques, encarregades de la gestió i prestació dels serveis domiciliaris d'atenció a les persones dependents. Entitats privades, amb o sense ànim de lucre, tant si ofereixen serveis directes a la persona usuària com si són responsables de la gestió dels serveis o dels programes d'atenció domiciliària de titularitat pública.
 • Com a autònom/a, oferint els serveis directament a les unitats de convivència demandants o creant la seva pròpia empresa de serveis domiciliaris, associat/ada amb altres tècnics.

Sectors productius:

 • Domicilis particulars.
 • Pisos tutelats.
 • Serveis d’atenció domiciliària.

 

Titulació

Auxiliar d'ajuda a domicili

Família professional

Servicios socioculturals i a la comunitat

Hores totals

600 hores

Hores de teoria

480 hores

Hores de pràctiques

120 hores

Horari

Tardes de 15:00 a 20:00h

Competències

Ajudar en l'àmbit sociosanitari en el domicili a les persones amb especials necessitats de salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

 

Relació de Mòduls i Unitats Formatives

CODI MÒDUL o UNITAT FORMATIVA DURADA

MF0249_2

Higiene i atenció sanitària domiciliària 170 hores
 • UF0119

Característiques i necessitats d'atenció higiènica i sanitària de les persones dependents

70 hores
 • UF0120

Administració d'aliments i tractaments a les persones dependents en el domicili

50 hores
 • UF0121

Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents en el domicili

50 hores

MF0250_2

Atenció i suport psicosocial domiciliari

210 hores
 • UF0122

Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en el domicili

80 hores
 • UF0123

Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents

50 hores
 • UF0124

Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu entorn

80 hores

MF0251_2

Suport domiciliari i alimentació familiar

100 hores
 • UF0125

Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents

60 hores
 • UF0126

Manteniment, neteja i organització del domicili de les persones dependents

40 hores

MP0028

Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'atenció sociosanitària a les persones en el domicili

120 hores

 

Sortides professionals

Amb aquest estudis de Tècnic/a administratiu/va pots accedir a:

 • 51130024 Auxiliar d'ajuda a domicili.
 • 51130024 Assistent/a d'atenció domiciliària.
 • Cuidador/a de persones grans, discapacitades, convalescents en el domicili.

 

Connexions amb altres estudis

Com es tracta d’un Certificat de Professionalitat de Nivell 2 conté mòduls del Cicle Formatiu de Grau mitjà en Atenció a Persones en Situació de Dependència.

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents: 

Requisit Document que ho acredita

Títol de graduat en E.S.O. o estudis declarats equivalents a efectes acadèmics

Fotocòpia compulsada del títol (cal fotocopiar i compulsar les dues cares del títol)

Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir

Fotocòpia compulsada del títol, certificat de professionalitat o acreditació parcial (cal fotocopiar i compulsar les dues cares)

Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir

Fotocòpia compulsada del certificat
(cal fotocopiar i compulsar les dues cares)

Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o complir les condicions d’exempció de les mateixes. (veure punt 5 de la Guia del SOC)

Certificat de superació de la prova
(firmat i segellat pel centre on es va fer la prova) o estar exempt/a de realitzar-la

Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys

Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre on es va fer la prova)

Si no es disposa d'aquestes titulacions o acreditacions prèvies, es podrà accedir si s’han superat amb qualificació d'APTE les proves d'avaluació de les competències claus de nivell 2

1.    Comunicació en llengua (a escollir entre Català i Castellà)
2.    Competència matemàtica.