Auxili Judicial

FUNCIONS
 

Presten els seus serveis en Tribunals, Jutjats, Fiscalies i qualsevol altre òrgan de l’Administració de Justícia. FUNCIONS: la pràctica dels actes de comunicació com notificacions, citacions, emplaçaments i requeriments, actuar com a agent de la policia judicial, o realitzar tasques que corresponguin a una oficina judicial.REQUISITS (no té requisits específics)

​​

Requisits generals

  • Nacionalitat espanyola.

  • Ser major d’edat.

  • Títol d’ESO, batxillerat o equivalent.

  • No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de la funció.

Requisits

 

© Copyright 2018 CES Joan Maragall. All rights reserved.