Preinscripció Cicles Formatius Grau Mitjà 2023-2024

 

CFGM concertats

Codi del centre: 08034916

Atenció a Persones en Situació de Dependència (CFPM SC10)
Cures Auxiliar d'Infermeria (CFPM 1601)
Emergències Sanitàries (CFPM SA30)
Farmàcia i Parafarmàcia (CFPM SA20)
Gestió Administrativa (CFPM AG10)

 

Publicació d'oferta de places i llistes oficials

Publicació de l'oferta inicial de places a 11/04/2023

Publicació de la llista de sol·licituds admeses i excloses provisional que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició per al primer curs a 28/04/2023

Publicació de la llista de sol·licituds admeses i excloses definitiva que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició per al primer curs a 08/05/2023

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 31/05/2023

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 14/06/2023

 

Pàgines oficials Departament d'Educació

Preinscripció Formació Professional Grau Mitjà

Informa't abans

Calendari oficial

Instruccions/Itinerari

Fer la sol·licitud de preinscripció (Codi del centre: 08034916)

 

Instruccions per formalitzar la preinscripció mitjançant el formulari en suport informàtic

IMPORTANT: Tota la documentació haurà de ser ORIGINAL (+ fotocòpia) o COMPULSADA i presentada de forma presencial.
El centre no farà fotocòpies.
NO ES RECOLLIRAN EXPEDIENTS INCOMPLETS.

 1. Documents necessaris (el centre no farà fotocòpies ni recollirà expedients incomplets)
  • Full de dades (Descarregar PDF).
  • Comprovant de la sol·licitud (nomes amb suport informàtic).
  • Nota mitja. Certificat o historial acadèmic signat per direcció i secretaria.
  • Fotografia actual mida carnet i fons blanc amb el nom i el curs a l’anvers.
  • Fotocòpia per ambdues cares del DNI/NIE/Passaport vigent de l’alumne/a (les dues cares a la mateixa pàgina).
  • Fotocòpia de la targeta sanitària (CIP).
  • Fotocòpia de les dades bancàries (en cas de pagament mitjançant domiciliació bancària).
  • Full d’acceptació de quotes (la proporciona el centre).
  • Full d’autoritzacions (Descarregar PDF).
  • Alumnat menor d’edat – Fotocòpia del llibre de família on apareguin els pares i l’alumne/a i fotocòpia per ambdues cares del DNI/NIE/Passaport vigent dels pares o tutors (les dues cares a la mateixa pàgina).
  • Alumnat amb família nombrosa o monoparental – Fotocòpia de la targeta que ho acrediti.
  • Alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) –Fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).
  • Alumnat estranger – Fotocòpia de la sol·licitud d’homologació o convalidació de títols o estudis estrangers no universitaris.
   Aquest document té el valor de volant per a la inscripció condicional sempre que consti el segell d’entrada del registre, que acredita que s’ha presentat la documentació exigida. Els terminis màxims de vigència del volant son els següents:
   • Per a la inscripció condicional, sis mesos comptats a partir de la data en la que va ser segellat per la unitat de registre.
   • Una vegada realitzada la inscripció condicional, el volant mantindrà la seva vigència únicament durant el curs acadèmic en el que s’hagi realitzat la inscripció, fins la data de la signatura de l’acta d’avaluació final.

 

Instruccions per formalitzar la matrícula una vegada assignada la plaça

IMPORTANT: Tota la documentació haurà de ser ORIGINAL (+ fotocòpia) o COMPULSADA i presentada de forma presencial.
El centre no farà fotocòpies.
NO ES RECOLLIRAN EXPEDIENTS INCOMPLETS.

 1. Documents necessaris (el centre no farà fotocòpies ni recollirà expedients incomplets)
  • Full de dades (Descarregar PDF).
  • Comprovant de la sol·licitud (nomes amb suport informàtic).
  • Nota mitja. Certificat o historial acadèmic signat per direcció i secretaria.
  • Fotografia actual mida carnet i fons blanc amb el nom i el curs a l’anvers.
  • Fotocòpia per ambdues cares del DNI/NIE/Passaport vigent de l’alumne/a (les dues cares a la mateixa pàgina).
  • Fotocòpia de la targeta sanitària (CIP).
  • Fotocòpia de les dades bancàries (en cas de pagament mitjançant domiciliació bancària).
  • Full d’acceptació de quotes (la proporciona el centre).
  • Full d’autoritzacions (Descarregar PDF).
  • Certificat de notes o historial acadèmic (signat per direcció i secretaria).
  • Titulació que dona accés als estudis o resguard de sol·licitud de títol.
  • Alumnat menor d’edat – Fotocòpia del llibre de família on apareguin els pares i l’alumne/a i fotocòpia per ambdues cares del DNI/NIE/Passaport vigent dels pares o tutors (les dues cares a la mateixa pàgina).
  • Alumnat amb família nombrosa o monoparental – Fotocòpia de la targeta que ho acrediti.
  • Alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) –Fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).
  • Alumnat estranger – Fotocòpia de la sol·licitud d’homologació o convalidació de títols o estudis estrangers no universitaris.
   Aquest document té el valor de volant per a la inscripció condicional sempre que consti el segell d’entrada del registre, que acredita que s’ha presentat la documentació exigida. Els terminis màxims de vigència del volant son els següents:
   • Per a la inscripció condicional, sis mesos comptats a partir de la data en la que va ser segellat per la unitat de registre.
   • Una vegada realitzada la inscripció condicional, el volant mantindrà la seva vigència únicament durant el curs acadèmic en el que s’hagi realitzat la inscripció, fins la data de la signatura de l’acta d’avaluació final.

 

Per consultes o dubtes contactar amb matricules.presencial@joanmaragall.com