Preinscripció Batxillerat

Batxillerat 2021/2022
Publicació de l'oferta inicial de places
a 07/05/2021 (És necessari consultar l'oferta final per a veure si hi ha canvis – veure data de publicació en el calendari)

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb el barem resoltes les reclamacions a 18/06/2021

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada a 23/06/2021

Publicació de l'oferta definitiva de places a 07/07/2021

Llistat Alumnes preinscrits al centre a 09/07/2021

Llistat Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 09/07/2021

 

Modalitats

Humanístic / Social
Científic / Tecnològic

 

Informació i passos a seguir per formalitzar la preinscripció a Batxillerat pel curs 2021-2022.

Consultar dates al calendari oficial.

 

Pàgines oficials

Calendari oficial (Departament d'Educació)

Instruccions/Itinerari (Departament d'Educació)

Presentar la sol·licitud a qualsevol modalitat del batxillerat (Departament d'Educació)

 

Instruccions per formalitzar la matrícula una vegada assignada la plaça

IMPORTANT - Comprovar que el vostre nom està al llistat d'alumnes assigants al centre

 1. Realitzar pagament de la inscripció
  • Import: 200€
  • Número de compte: ES93 2100 0186 5202 0065 6969
  • Concepte:
   • Nom de l’alumne amb els dos cognoms
   • Curs
   • Escriure: “Pagament inscripció”
 2. Documents necessaris
  • El centre no farà fotocòpies ni recollirà expedients incomplets
  • Comprovant de sol·licitud imprès i signat.
  • Full de dades generals. (Descarregar)
  • 2 fotocòpies del DNI de l'alumne i 1 dels pares / tutors si és menor. És necessari que les dues cares del DNI o NIE estiguin fotocopiades a la mateixa pàgina.
  • Fotocòpia del nº del RALC.
  • Qualificació mitjana dels estudis que donen accés al curs que sol·licita (No s'acceptaran botlletins de notes).
  • ALUMNAT AMB FAMÍLIA NUMEROSA O MONOPARENTAL. Fotocòpia del llibre o targeta que l'acrediti.
  • ALUMNAT EXTRANGER. Fotocòpia de tramitació de convalidació d'estudis d'altres països.
  • ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU (NESE). Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès per la EAP (equip d'assessorament i orientació psicopedagògica).
  • ALUMNAT MENOR D'EDAT: Fotocòpia del llibre de família (on apareguin els pares i l'alumne)
  • 1 foto grandària carnet (amb el nom i el curs per darrere)
  • 1 fotocòpia de les dades bancàries, si es vol domiciliar el rebut.
  • 1 fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Acceptació de quotes (descarregar, emplenar i signar la sol·licitud del curs corresponent)
  • Fotocòpia del resguard del títol de l'ESO o titulació que permeti l'accés al curs.
 3. Enviar el comprovant de la transferència juntament amb la documentació del punt anterior (en format PDF) a cursos.concertats@joanmaragall.com o presentar la documentació de forma presencial a la SECRETARIA del centre.

 

No s'admetrà documentació que no estigui correctament escanejada

HORARI DEL CENTRE DURANT EL MES DE JULIOL:

 • MATINS: Dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h
 • TARDES: Dimecres de 16:00h a 19:00h