Pla d'Organització del Centre

 

Codificació

POC

Versió

2

Data última modificació

08/09/2021

Descripció de la modificació

Actualització del document

 

MODIFICACIONS

Nº de revisió

Data

Descripció de l’acció

Web del centre

1

08/09/2021

Actualització normativa COVID-19

Web del centre

 

1. INTRODUCCIÓ

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el feien aplicant les
mesures sanitàries de protecció.

L’obertura d’escoles es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la normativa existent.

La continuïtat de la situació de crisi sanitària ha fet necessària l'aplicació continuada d'una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat i també del sistema educatiu. Responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les escoles s'han involucrat i s'han compromès per garantir els dos grans pilars per fer front a la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. El sistema de salut s'ha bolcat en el diagnòstic precoç de la malaltia i l'àgil estudi dels contactes estrets, aplicant totes les mesures epidemiològiques que han estat necessàries.

Les famílies i l'alumnat han rebut informació de les mesures adoptades a l'escola en relació amb la prevenció i control de la covid-19.

La inesperada expansió del SARS-CoV-2 arreu del món i les enormes conseqüències que deixa al seu pas obren un nou escenari on s'acumulen els aprenentatges i les incerteses. S'ha après el comportament d'aquest virus setmana a setmana i ha calgut posar en pràctica mesures que, fins fa un temps, ni tan sols s'haurien imaginat.

Amb la cinquena onada hem tingut un nou repte, que ha estat la variant delta del SARSCoV-2, molt més contagiosa, de manera que ha donat lloc a una disseminació ràpida i
important de casos. D'altra banda, també hi ha un percentatge important de població vacunada i la possibilitat de vacunació per tota la població de 12 anys.

El curs començarà de manera presencial el dia 13 de setembre.

 

2. FINALITAT I OBJECTIUS

Aquest Pla d’Organització estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones al centre educatiu, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots a una educació de qualitat.

Els objectius del Pla són les següents:

 • Els adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.
 • L’aprenentatge al centre educatiu ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.
 • L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
 • A través de les mesures proposades, el centre educatiu està en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.

 

3. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA

3.1. Seguretat

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.

Les evidències científiques han demostrat que infants i adolescents són un col·lectiu de risc molt baix respecte de la covid-19, especialment pel que fa a l'afectació clínica que desenvolupen.

3.2. Salut

La salut dels alumnes , docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.

3.3. Equitat

El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de població. Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, n’han patit -o n’estan patint- les conseqüències d’una manera més acusada. L’assistència als centres permet una socialització dels adolescents que té un gran valor. El tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes. Al mateix temps l‘afrontament de la pandèmia ha requerit la discontinuació d’uns serveis presencials
d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i desenvolupament.

Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.

3.4. Vigència

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. No obstant això, aquestes mesures s'avaluaran i s'adaptaran en funció de l'evolució del context epidemiològic i dels avenços en el pla de vacunació i en la immunitat de grup.

 

4. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.

4.1. Grups de convivència estables

Es manté la proposta de l'organització entorn a grups de convivència estable. El seu principal valor, tal com s'ha demostrat durant el curs 2020-2021, és la facilitat que ofereix en la traçabilitat de possibles casos que s'hi donin, atès que permet una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables d'alumnes, en el marcdels quals es produeix la socialització de les persones que l'integren. A les etapes de
secundària el professorat que entra al grup es considera que no forma part del grup estable.

Els grups estables es tracta, per tant, d'un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) en aquests grups de convivència estable. En aquestes condicions, des d'un punt de vista de salut, té molta importància fer esforços organitzatius per garantir l'estabilitat i l'estanqueïtat d'aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat.

En el cas que terceres persones s'hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s'hagin de relacionar entre si, s'han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la ventilació i l'ús de la mascareta.

4.2. Mesures de prevenció personal

Distanciament físic

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2).

 

Higiene de mans

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut de personal docent i no docent i alumnat. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans.

En infants i adolescents, s'ha de requerir el rentat de mans:

 • a l'arribada i a la sortida del centre educatiu;
 • abans i després dels àpats;
 • abans i després d'anar al lavabo (infants continents), i
 • abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s'ha de dur a terme:

 • a l'arribada al centre, abans del contacte amb els infants;
 • abans i després d'entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis;
 • abans i després d'acompanyar un infant al lavabo;
 • abans i després d'anar al lavabo;
 • abans i després de mocar un infant (amb mocadors d'un sol ús), i
 • com a mínim una vegada cada 2 hores.

Cal que es garanteixi l'existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d'un sol ús. En punts estratègics (menjador, zona d'aules...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l'escola.

Cal que es col·loquin pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans.

Rentat mans

Distància

Ús de mascareta

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa vigent, l'ús de la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 és la que es mostra en la taula següent. Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons l'evolució de la pandèmia i l'augment dels percentatges de vacunació.

Ús mascareta

Col·lectiu Indicació
1r cicle d'educació infantil (0-3 anys) No indicada
2n cicle d'educació infantil (3-6 anys) No indicada
De 1r a 6è de primària Obligatòria
A partir d'educació secundària, batxillerat, formació professional i centres de formació d'adults Obligatòria
Personal docent i no docent Obligatòria
Material escolar

S'ha de procurar que el material o altres instruments necessaris siguin d'ús propi.

Requisits d’accés al centre educatiu
 • Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 37,5ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll, refredat nasal, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d'olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors.
  Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.

En cas que l’alumne/a presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.

Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:

En cas que l'alumne o alumna presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, s'ha de valorar de manera conjunta —amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència—, les implicacions a l'hora de reprendre l'activitat educativa presencialment al centre educatiu. Malgrat que l'evidència és escassa, en infants, es consideren malalties o condicions de risc per a complicacions de la covid-19:

 • malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen tractaments immunosupressors);
 • malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma greu...);
 • malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten tractament mèdic);
 • altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu en adolescents...).

La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a l'alumnat no reincorporat als centres educatius. Així s'estableixen aquests criteris per a l'atenció personalitzada de l'alumnat en temps de situació de pandèmia de la covid-19:

 1. a) Alumnat amb malalties cròniques complexes d'elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19.
 2. b) Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i d'elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19 i que no ha estat vacunada.

En ambdós supòsits l'estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus d'atenció a aquest alumnat.

En el cas del personal docent i no docent de l'escola que tingui contacte amb els infants, les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus han de ser avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els infants.

Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, diabetis, hipertensió, obesitat mòrbida o alguna malaltia crònica, com ara una malaltia cardiovascular, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malaltia neurològica o neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o adquirida (incloent-hi el VIH), o càncer.

Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d'especial consideració. Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals, propi o extern, de cada titularitat. També caldrà preveure els requisits d'accés als centres educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes.

En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar l'actitud a prendre.

Control de símptomes

Les famílies, o directament l'alumne o alumna si té 16 anys o més, han de fer-se responsables de l'estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A l'inici del curs, han de signar una Declaració Responsable (annex 1) a través de la qual:

 • han de fer constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia, amb el risc que això comporta, i que, per tant, s'atindran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment;
 • es comprometen a no portar l'infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l'hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu, per poder prendre les mesures oportunes.

Les famílies disposaran d'una llista de comprovació de símptomes (vegeu l'annex 2). La família o, si escau, el mateix alumne o alumna, ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d'altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l'arribada a l'escola.

Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un infant o adolescent es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l'accés al centre.

Ventilació, neteja i desinfecció

L'escola ha de disposar d'una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre. D'acord amb l'evidència científica més recent, la ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Per això cal seguir curosament les orientacions de ventilació.

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant del que s'havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no serà necessària l'aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.

La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.

No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que es valora la importància d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais.

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin condicions d'higiene.

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, s'aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d'aquelles activitats puguin fer-se a l'aire lliure.

La planificació de la ventilació al centre segueix les recomanacions establertes per als espais d’edificis amb ventilació natural, establerta al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia i que s’exposen a la següent taula:

 • Provocar fluxos d’aire creuats obrint finestres i portes que es trobin oposades entre si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es renovi amb l’aire exterior. Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim d’hores possibles.
  Ventilació
 • De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les finestres:
  • 20 centímetres quan es tracta de finestres corredisses o oscil·lobatents.
  • Obrint les lamel·les en un angle de 45 graus de manera continuada i mantenint les portes totalment obertes.

Els dies ventosos o amb gran diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior faciliten la ventilació i permeten obertures menors.

El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una millor ventilació. És més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al màxim una sola finestra, encara que la superfície oberta total sigui la mateixa.

 • Mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes (passadissos i vestíbuls) a l’exterior.
 • Ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat, durant l’activitat lectiva i al final de la jornada.
 • Escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l’arribada d’alumnes, com a mínim una hora. Al final de la jornada cal obrir totes les finestres i les portes de les aules com a mínim 30 minuts.
 • Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 minuts per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per millorar el confort tèrmic fins que retorni l’alumnat.
 • Les aules amb ventilació mecànica, com bombes de fred i calor instal·lades en els mòduls prefabricats, cal que duguin a terme també ventilació natural tal com està indicat. Els aparells de ventilació han d’estar orientats cap el sostre.
 • Cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.
 • Cal que els lavabos estiguin permanentment ben ventilats mentre estiguin oberts a les persones usuàries. Si tenen ventilació natural, caldrà que les finestres romanguin sempre obertes.

 

Gestió de residus

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El material d'higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d'higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s'han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir- lo en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s'ha indicat al paràgraf anterior.

4.3. Promoció de la salut i suport emocional

L'impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències emocionals per a molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d'un familiar, l'angoixa per la situació viscuda o l'impacte socioeconòmic causat per la pandèmia poden estar presents en un nombre significatiu d'infants i adolescents.

La pandèmia actual brinda una oportunitat única per consolidar alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context:

 • Tenir cura d'un mateix i de les persones que l'envolten.
 • Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.
 • Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica.

4.4 Gestió de casos

S'aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu.

Els centres que tinguin alumnat de 12 anys o més, han de demanar a les famílies el certificat de vacunació per gestionar el confinament del grup, si es dona el cas.

El Departament d’Educació estudia la viabilitat d'incloure aquesta informació a la Traçacovid de forma automatitzada.

 

5. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE

El curs començarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021.

5.1 Alumnat

L'ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments des d'educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris.

En el cas de la incorporació d'un nou alumne o alumna al centre, se l'assignarà a un grup estable existent.

5.2 Personal dels centres: docents, personal d’atenció educativa i personal d’administració i serveis

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre ha d'avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la covid-19, en el marc de referència vigent en cada moment, i d'acord amb aquest coneixement establir, si escau, mesures específiques de protecció.

5.3 Grups de convivència estable

A partir del nombre d'alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu, el centre ha d'organitzar els grups de convivència estable d’alumnes amb un espai referent.

Es considera grup de convivència estable, el grup classe de referència de l'alumnat. Per tant, el nombre màxim d'alumnes d'un grup estable de convivència és el d'alumnat matriculat per a aquell grup classe.

En el cas del professorat de secundària, batxillerat, cicles formatius i de centres de formació de persones adultes no es considera que forma part del grup estable de convivència de l'alumnat ja que en la majoria dels casos no fa tota la docència dins aquest grup.

A l'educació secundària el grup estable s'ha de mantenir junt en el màxim horari possible. A l'interior de l'edifici es recomana que el grup ocupi el mateix espai físic. El grup d'alumnes ha de ser sempre el mateix. Es recomana reduir al màxim el nombre de docents de cada grup i el nombre de grups que atengui cada docent o professional de suport educatiu i d'educació inclusiva.

Els grups de matèries optatives d'educació secundària i postobligatòria no es poden considerar grup de convivència estable. Per aquest motiu cal garantir la distància, la ventilació i l'ús de mascareta quan s'imparteixin aquestes matèries.

5.4 Espais

El centre ha d'identificar tots els espais susceptibles d'acollir un grup de convivència estable.

Espais docents per a grups estables

Als instituts es podran utilitzar com a espais docents per a un grup d'alumnes les aules de grup i també les aules o espais específics: aula taller, laboratoris, tallers de les diferents famílies professionals, biblioteca, gimnàs, etc.

En tots els centres es podran utilitzar com a aula de grup tots els espais clarament sectoritzats.

En funció de cada centre, l'ús dels espais per a un grup poden ser diferents. Es recomana que cada grup tingui un únic espai de referència. Tot i això, de forma excepcional a l'educació a primària i particularment a secundària, si l'ocupació dels espais ho permet, es poden utilitzar les diferents aules específiques: els laboratoris, les aules tallers, música, dibuix, etc.

Un cop identificats i assignats els espais, dins del centre educatiu, per a grups estables, cal detectar si hi ha necessitats de més espais fora del centre.

Si són necessaris aquests espais externs, el centre ho ha de comunicar a la Inspecció educativa, i els serveis territorials han d'analitzar i acordar, conjuntament amb els ajuntaments, el pla de cobertura d'espais.

Un cop definits els espais d'altres administracions i/o entitats i les condicions de la cessió temporal d'aquests espais per a ús educatiu, cal formalitzar aquesta cessió administrativament.

Espai de menjador

El personal docent i el personal d'administració i serveis del centre podrà fer ús del menjador sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament diferenciat de l'ocupat per l'alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat d'1,5 metres entre els adults i amb l'alumnat. El professorat i el personal d'administració i serveis han d'utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a taula fent l'àpat.

Cal ventilar i desinfectar el menjador d'acord amb instruccions de ventilació vigent.

Espai de gimnàs

Es recomana que l'educació física es faci a l'aire lliure —a l'espai del pati— sempre que sigui possible, evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor. Si l'activitat té lloc a l'exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l'ús de mascareta.

L'espai del gimnàs pot ser utilitzat per a altres activitats lectives.

Patis

La sortida al pati quan l'espai ho requereixi ha de ser esglaonada. A l'organització horària del centre cal establir els torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d'un grup estable.

A l'espai del pati s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable, fent ús de la mascareta. Durant l'esbarjo a l'exterior, si es manté el grup de convivència estable, no és necessari l'ús de la mascareta. Els infants han de portar la mascareta posada fins al pati i, per tant, se l'han de treure un cop a l'exterior i desar-la adequadament.

Espais de reunió i treball per al personal

En els espais de reunió i treball per al personal s'han d'establir les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la mascareta. S'ha de prestar especial atenció a la ventilació correcta de l'espai.

Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions han de ser telemàtiques.

Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i l'ús de mascareta.

Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de manera presencial sempre que es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment, amb ventilació i ús de la mascareta; en cas de fer-ho en espais exteriors es pot fer formació amb tot el claustre mantenint les distàncies i fent ús de mascareta.

5.5 Fluxos de circulació

Per evitar l'aglomeració de persones en un lloc del centre cal establir circuits i organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.

Entrades i sortides

Les entrades i sortides del centre s'han de fer de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d'accessos i el nombre de grups estables.

El centre ha d'identificar tots els accessos possibles; establir els punts d'entrada i sortida, i marcar quins grups accedeixen per cada punt. A cada un dels accessos, l'entrada i la sortida s'ha de fer per un o diversos grups estables de manera esglaonada, tenint en compte les característiques del centre, tant des del punt de vista de l'edifici com del  volum d'alumnes. Els alumnes han de portar la mascareta posada.

Es recomana que pares i mares només accedeixin a l'interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre, seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. Si l'entrada i sortida de famílies al recinte del centre es fa pel pati, l'alumnat pot ser acompanyat per la família.

En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta. Es recomana que aquestes persones estiguin vacunades amb la pauta completa.

Els centres educatius han d'informar els ajuntaments respectius sobre l'horari d'entrades i sortides i dels diferents accessos, perquè les policies locals puguin planificar les seves actuacions sobre la mobilitat.

En entrar al centre els alumnes s'han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i portar la mascareta posada.

Circulació dins del centre

En els passadissos i els lavabos s'ha de vetllar perquè no coincideixin més d'un grup estable. Quan coincideixin més d'un grup de convivència estable cal mantenir la distància interpersonal d'1,5 metres.

Ascensors

S'han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu personal de suport, si escau. L'ús dels ascensors ha de ser esporàdic.

5.6 Horaris

L'horari dels centres, de forma general, són els establerts en les diferents normatives del Departament.

Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia poden determinar la necessitat d'incorporar canvis en l'horari, tenint en compte el projecte educatiu de cada centre. En el cas de modificació de l'horari, el centre ho ha de traslladar al director o directora dels serveis territorials o, si escau, a la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, perquè l'aprovi.

5.7 Sortides i colònies

Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació general anual, pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària, d'acord amb el Pla sectorial vigent.

5.8 Activitats extraescolars

Els centres duen a terme les activitats extraescolars previstes en la seva programació general anual, d'acord amb el pla sectorial vigent.

En la mesura del possible, es recomana començar les activitats extraescolars el mes d'octubre, ja que d'aquesta manera els centres tindran temps per organitzar-les.

5.9 Participació de persones externes als centre educatiu

Reunions i entrevistes amb les famílies

Les reunions d'inici de curs amb les famílies d'un grup, etapa i/o nivell han de ser preferiblement virtuals, tot i que tenint en compte la realitat del context, el centre pot valorar dur-les a terme amb un format híbrid sempre que es respecti l'aforament que permeti el compliment de les mesures sanitàries previstes i es puguin fer en espais oberts i/o ventilats. Cal limitar-ne la durada i garantir l'ús de la mascareta i la distància física recomanada de les persones assistents, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. És preferible que les persones participants a les reunions presencials estiguin vacunades amb la pauta completa.

En el cas que les reunions es duguin a terme a l'aire lliure cal mantenir la distància física recomanada, l'ús de la mascareta, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció.

Es prioritzen les entrevistes en format virtual. Si la família o el professorat considera que per assolir l'objectiu de la trobada s'ha de fer presencial, cal garantir-ne les mesures sanitàries establertes en cada moment.

Festes escolars

Les festes escolars que s'organitzen des dels centres en espais interiors han de vetllar per garantir l'agrupament en grups estables de convivència.

En cas que siguin celebracions que es puguin fer en espais exteriors, es pot valorar la participació de famílies evitant al màxim aglomeracions. Es pot organitzar amb diferents grups de convivència estable sempre que es garanteixi la distància entre grups.

En qualsevol cas, cal vetllar sempre per l'acompliment de les mesures sanitàries establertes per al moment pel que fa a la distància, l'ús de mascareta i les mesures d'higiene i prevenció. No s'hi pot menjar ni beure. Es recomana que les persones participants estiguin vacunades amb la pauta completa.

Inspecció educativa i serveis educatius

La Inspecció educativa i les persones de serveis educatius treballaran de manera presencial als centres en les tasques que els són pròpies.

Pel que fa a les reunions de la Inspecció i els serveis educatius, cal respectar l'aforament que permeti el compliment de les mesures sanitàries previstes i es puguin fer en espais oberts i/o ventilats. Cal limitar-ne la durada i garantir l'ús de la mascareta i la distància física recomanada de les persones assistents, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció.

En el cas que les reunions es duguin a terme a l'aire lliure cal mantenir la distància física recomanada, l'ús de la mascareta, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció.

5.10 Organització de centre

Organització pedagògica,en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre

El centre han de garantir un pla de contingència per a tots els nivells i ensenyaments que imparteixin.

Es treballarà de forma 100% presencial en tots els ensenyaments obligatoris i postobligatoris.

El centre compta amb un document que recull el pla de contingència amb les mesures organitzatives i pedagògiques que es portaran a terme en cas que es doni un cas positiu al grup i es confini un alumne o una alumna, un grup reduït d'alumnes o bé tot el grup.

Aquest pla de contingència ha d'incloure com es farà el seguiment de l'alumnat, com es vetllarà pel seu estat emocional i en cas que sigui necessari com es lliurarà material escolar i el pícnic del servei de menjador.

Cal vetllar perquè el centre incorpori la pràctica habitual de l'ús d'eines digitals de forma habitual dins l'aula per garantir que en cas de confinament es podrà seguir l'aprenentatge amb normalitat.

A partir de l'educació secundària es considera que l'alumnat pot treballar de manera autònoma des de casa.

En cas de confinament total del grup, el professorat de cada àmbit o matèria, ha de fer una proposta pedagògica vinculada al treball que es porta a terme amb el grup. Cal que l'alumnat conegui els objectius de treball, així com també els indicadors d'avaluació perquè pugui organitzar-se les tasques mentre duri el confinament.

És convenient fer connexions periòdiques per fer el seguiment dels alumnes, així com també per fer tutories i resoldre dubtes.

En cas de confinament parcial del grup cal que el professorat segueixi la docència presencial amb l'alumnat que està al centre i faciliti el contacte simultàniament amb l'alumnat que es troba confinat a casa.

Es proposa treballar en un entorn en línia i col·laboratiu, de manera que a través del correu corporatiu d'XTEC o del correu del centre, l'alumnat es pugui connectar a través d'una plataforma de comunicació que li permeti veure i seguir el que s'està treballant a classe.

En el cas que no sigui possible fer el seguiment de manera simultània del treball que es fa a l'aula, el professorat haurà de facilitar els materials que es lliurin presencialment, per a l'alumnat que es trobi confinat a casa.

Es prioritza la modalitat de formació de manera síncrona.

Mentre part del grup estigui confinat, no s'han de fer proves (exàmens) presencials que tinguin com a única finalitat l'avaluació, ja que es valora que l'avaluació és contínua i amb diferents contextos i materials.

Organització de grups d’alumnes, professionals i espais

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables.

 • És necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2), i l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables.
 • En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.
Grups Alumnes* Docents Espai
    Estable Temporal Estable Temporal
PFI ADM 30 Carlota Bedós Amorin Gómez, David
Bedós Beleta, Carlota
López Arjona, Sara
Aula 014 PFI ADM Aula 014
PFI COM 30 Sara López Aula 013 PFI COM Aula 013
1r BTX CC.SS. 30 David Amorin Amorin Gómez, David
Balmori Vizcaíno, Juan Carlos
Carrascal Rubio, Alvaro
Gutiérrez Barbarà, Roser
Jurado Navas, Àngels
Peñas Amo, Toni
Prats López, Manel
Puigdomenech López, Jordi
Romero Jordan, Catalina
Sellés Sánchez, José
Solé Solé, Núria
Aula 209 1.1 Aula 208
Informat,
Aula Lab-1
Aula Lab-2
Aula 004
1r BTX Humanístic - Científic 30 Àngels Jurado Aula 210 1.2
2n BTX CC.SS. 30 Manel Prats Aula 115 2.1
2n BTX Humanístic - Científic 30 Roser Gutiérrez Aula 116 2.2
CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria (matí) 30 Roser Ponce Albadalejo Jové, Victor
Antolí García, Saray
Balmori Vizcaíno, Juan Carlos
Camprubí Leiva, Mireia
Fernández Osterrieth, Jimena
López Castillo, Sandra
Lorente Ramajo, Raúl
Mota Soler, Elena
Parellada Hernández, Neret
Peñas Amo, Toni
Ponce Ribet, Roser
Romero Dueñas, Pascual
Aula 102 CAI M Aula 009 Taller Sanitària
CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria (tarda) 30 Raúl Lorente Aula 102 CAI T Aula 009 Taller Sanitària
1r CFGM Farmàcia i Parafarmàcia 30 Sandra López Albadalejo Jové, Victor
Camprubí Leiva, Mireia
Fernández Osterrieth, Jimena
Gutiérrez Barbarà, Roser
López Castillo, Sandra
Mota Soler, Elena
Peñas Amo, Toni
Ponce Ribet, Roser
Romero Dueñas, Pascual
Rubio Rosell, Núria
Sellés Sánchez, José
Aula 001 FAR1 Aula 006 Lab.
2n CFGM Farmàcia i Parafarmàcia 30 Antonio Peñas Aula 002 FAR2 Aula 006 Lab
Aula 102B
1r CFGM Gestió Administrativa 30 Mireia Camprubí Artell Berbel, Conchi
Camprubí Leiva, Mireia
Jurado Navas, Àngels
Moreno López, Santiago
Prats López, Manel
Romero Jordan, Catalina
Sellés Sánchez, José
Aula 015B Aula 003 Informàt
Aula 017
Aula 014
2n CFGM Gestió Administrativa 30 Concepció Artell Aula 015B Aula 003 Informàt
Aula 017
Aula 014

*Nombre d’alumnes provisional fins a la finalització del període de matrícules

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
 • Les entrades i sortides del Centre durant el període en que hi hagi mesures de prevenció i protecció del COVID19 es realitzaran pel pati del c/ Garriga, 115.
 • 15 minuts abans de l’horari d’inici de les classes la porta s’obrirà. Es tancarà 30 minuts després de l’inici de classes.
 • L’hora de descans/pati del torn de matí d’11 h a 11,30 h (obertura 10.50 i tancament 11.40 h) i de 18:00 h a 18:30 h (obertura 17:50 h i tancament 18:40 h)
 • Fora d’aquest horari s’entrarà i sortirà per la porta principal (c/ Guifré, 300).
Senyalització i accessos

A l’entrada del pati estan senyalitzats 11 accessos amb indicació dels ensenyaments als que donen accés. A l’entrada de cada accés hi ha gel hidroalcohòlic per al rentat de mans.

Els docents vetllaran perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.

Relació d’accessos

Dies abans de l’inici de classes rebran un email per part del seu tutor/a de benvinguda i amb indicacions sobre els accessos:

 • El primer dia de classe 14/09 i 21/09 hi haurà un panell a l’entrada del pati on l’alumnat pot ubicar l’accés que li correspon.
 • 10 minuts abans del començament de les classes un professor/a de cada grup romandrà al pati amb un cartell indicant el nom del grup i els acompanyarà per l’accés corresponent.
 • En cas d’incorporacions posteriors a l’inici oficial, el personal de recepció serà l’encarregat d’acompanyar l’alumne/a per l’accés corresponent.
ACCÉS 1 FARMÀCIA
ACCÉS 2 AULA DESDOBLAMENT BATXILLERAT
AULA D’INFORMÀTICA 1
GIMNTLL
2.1.
2.2.
CAI
DIETETICA
EDUCACIÓ INFANTIL
APD 1r.
AULA INFORMÀTICA 2
ACCÉS 3 AULA PRÀCTIQUES CAI
ACCÉS 4 ADMINISTRATIU 2n.
LABORATORI QUÍMICA
APD 1r.
AULA DE CONFINAMENT/TUTORIA P102
LABORATORI DE FÍSICA
ACCÉS 5 LABORATORI NATURALS
ACCÉS 6 TEATRE
ACCÉS 7 BATXILLERAT
AULA INFORMATICA 3
EMERGÈNCIES SANITARIES 1r.
INTEGRACIÓ SOCIAL 1r.
GIMNÀS
ACCÉS 8 EASE 1r
DESPATXOS CONFINAMEN(T1-T2)
DUTXES
ESTÈTICA
ACCÉS 9 PFI
EMERGÈNCIES SANITARIES 2n.
INTEGRACIO SOCIAL 2n.
EASE 2n
ACCÉS 10 ESPAI GIMNÀS
ACCÉS 11 ADMINISTRATIU 1r

 

6. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19

Procediment de treball en procés de redacció: PT12/1. Procediment de Gestió COVID-19

 

 

Annexes

Annex 1. Declaració responsable pe a les famílies d’alumnes

Document adjunt al Manual del Tutor.

Annex 2. Llista de comprovació de símptomes per a les famílies

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé:

Marqueu amb una creu quins d'aquests símptomes presenta:

☐ Febre o febrícula (per sobre de 37,5ºC)
☐ Mal de coll
☐ Refredat nasal
☐ Tos
☐ Dificultat per respirar
☐ Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
☐ Mal de panxa amb vòmits o diarrea
☐ Pèrdua d'olfacte o gust (infants grans i adolescents)

Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé:

Marqueu amb una creu quins d'aquests símptomes presenta:

☐ Febre o febrícula
☐ Tos seca
☐ Dificultat per respirar
☐ Falta d'olfacte i/o de gust
☐ Mal de coll
☐ Mal de cap
☐ Vòmits i diarrees
☐ Fatiga
☐ Pèrdua de gana
☐ Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura Refredat nasal

Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l'infant a l'escola i que us poseu en contacte amb els/les responsables del centre educatiu per comunicar-ho.

En l'horari d'atenció del vostre centre d'atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.

Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.

Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l'estat vacunal de les persones i el context epidemiològic del moment.