Pla d'Organització del Centre - Juliol 2020

 

INTRODUCCIÓ

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el feien aplicant les mesures sanitàries de protecció.

L’obertura d’escoles es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la normativa existent.

La inesperada expansió del SARS-CoV-2 arreu del món i les enormes conseqüències que deixa al seu pas obren un nou escenari on s’acumulen els aprenentatges i les incerteses. S’ha après el comportament d’aquest nou virus setmana a setmana i ha calgut posar en pràctica mesures que, fins fa poc temps, ni tan sols s’haurien imaginat. Amb tot, el coneixement adquirit i amb l’horitzó del descobriment d’una vacuna contra el nou coronavirus, s’espera un temps on diferents escenaris es poden anar succeint. Cal estar preparats i deixar el mínim espai a les mesures d’urgència.

El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre.

 

FINALITAT I OBJECTIUS

Aquest Pla d’Organització estableix les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones al centre educatiu, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots a una educació de qualitat.

Els objectius del Pla són les següents:

 • Els adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.
 • L’aprenentatge al centre educatiu ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.
 • L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
 • A través de les mesures proposades, el centre educatiu està en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.

Objectius de les mesures

VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA

Seguretat

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies–,  els centres educatius han de continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable. Cal recordar que, segons el coneixement actual, els adolescents poden ser un col·lectiu de risc baix respecte la COVID-19 pel que fa a l’afectació clínica que desenvolupen, però un col.lectiu de risc alt en el seu paper de transmissors de l’epidèmia.

Salut

La salut dels alumnes , docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.

Equitat

El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de població. Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, n’han patit -o n’estan patint- les conseqüències d’una manera més acusada. L’assistència als centres permet una socialització dels adolescents que té un gran valor. El tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes. Al mateix temps l‘afrontament de la pandèmia ha requerit la discontinuació d’uns serveis presencials d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i desenvolupament.

Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.

Vigència

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic

 

PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.

Transmissió

La cartelleria sobre mesures de protecció i prevenció es troba en llocs visibles i de circulación al centre.

El docent ha de reforçar conductes saludables com tossir i esternudar al colze, el rentat de mans freqüent, el distanciament físic i la utilització correcta de les mascaretes.

Grups de convivència i socialització molt estables

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.

Transmissió

En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el nombre d’integrants del grup.

A partir de secundària la mascareta és obligatòria per a tot l’alumnat en tot el recinte escolar. Entre grups no estables de convivència, s’haurà de respectar la distància mínima d’1,5 metres entre els joves.

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.

Mesures de prevenció personal

En punts estratègics s’ha col.locat dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola

 

 1. Distanciament físic

  Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.

  Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m 2 ).

  L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.

  Distància

 2. Higiene de mans

  Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut de personal docent i no docent i alumnat. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans.

  Rentat de mans

  En adolescents, es requereix el rentat de mans:

  • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
  • Abans i després de l’esmorzar
  • Abans i després d’anar al WC
  • Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)

  En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es durà a terme:

  • Abans i després d’anar al WC
  • Com a mínim una vegada cada 2 hores

  En punts estratègics s’han col·locat dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de      l’escola i alumnat. Cada aula disposa d’un KIT de solució hidroalcohòlica, desinfectant per mobles i estris i rotllo de paper.

   

 3. Ús de mascareta

  Ús mascareta

  Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per cada país.

  L’alumnat haurà d’arribar amb mascareta i l’haurà de dur sempre. A partir de secundària la mascareta és obligatòria per a tot l’alumnat en tot el recinte escolar. Entre grups no estables de convivència, s’haurà de respectar la distància mínima d’1,5 metres entre els joves.  S’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada alumne/a haurà de portar una bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari.

  Considerant els diferents grups de l’escola, les recomanacions són les següents:

  Col.lectiu Indicació Tipus de mascareta
  Batxillerat i CFP (16-18 anys) Obligatòria dins i fora del centre. Higiènica amb compliment norma UNE
  Personal docent i no docent Recomanable en els grups estables. Obligatòria per al personal quan imparteix classes a diferents grups, quan no forma part del grup de convivència estable i no es pugui mantenir la distancia d’1,5 metres. Higiènica amb compliment norma UNE

  Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de distanciament cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica.

   

 4. Material escolar

  L’alumnat utilitzarà material individual. No podran compartir cap material un cop al centre entre ells.

  No es distribuiran documents en paper. I si es fes, el professorat haurà mantingut com a mínim 48h el paper en quarantena abans de la seva distribució entre alumnes.

  La manipulació d’eines i material comú pot generar risc de contagi. Per això, hi ha kits de neteja i desinfecció a tots els espais d’ús comú.

  Supervivència del virus

 5. Requisits d’accés al centre educatiu

  Requisits d'accès

  En cas que l’alumne/a presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.

  Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID.

  Grups de risc

  Símptomes

  Què heu de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu? L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics. LES FAMÍLIES DELS ALUMNES MENORS D’EDAT I ELS ALUMNES MAJORS D’EDAT S’AUTOCONTROLORAN LA TEMPERATURA ABANS DE DIRIGIR-SE AL CENTRE.

  L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes:

  Símptomes

  Símptomes

  A MÉS, CAP PERSONA POT ACCEDIR-HI SI:

  • Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.
  • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.
  • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
  • Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

   

 6. Personal docent i no docent

  Les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els joves.

  Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració.

 7. Control de símptomes

  El control de símptomes es basa en la responsabilitat de les famílies i dels alumnes majors de 18 anys a fer una autoavaluació del seu estat de salut. Les famílies dels menors d’edat i els majors d’edat seran responsables de fer un autocontrol de temperatura abans de dirigir-se al centre. Les famílies dels menors de 18 anys es comprometen a no portar l’adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu -gerents COVID: Neret Parellada i Pascual Romero- per tal de poder prendre les mesures oportunes.

  Check list famílies

 

1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL I EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els ensenyaments del nostre centre, a excepció de l’alumnat que ha optat per ensenyaments de cicles formatius en modalitat semipresencial. En els ensenyaments presencials, de manera excepcional, podrem plantejar models híbrids d’aprenentatge, sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població.

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre avaluarà la presència de personal treballador especialment sensible a la COVID- 19, en el marc de referència vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement establirà, si s’escau, mesures específiques de protecció.

A partir del nombre d’alumnes i del nombre de docents el centre ha organitzat els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent. (Veure punt 2. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS).

Circulació pels passadissos

 • Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.

Espais de reunió i treball per al personal

 • S’establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se.
 • S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai.
 • Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir l’establert en l’apartat 5.

Fluxos de circulació

 • S’han establert circuits i organització de la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats degudament senyalitzats.

Entrades i sortides

 • El centre ha identificat tots els accessos possibles a les aules dels diferents nivells. També s’han establert i posat en coneixement dels usuaris els punts d’entrada i sortida i ha marcat quins grups accediran per cada punt.
 • Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable i també durant tot el temps dins de l’escola.
 • En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula.
 • El professor/a controlarà la sortida de l’aula esglaonada i ordenada de l’alumnat, convidant a sortir els alumnes des de l’última taula i animant de manera correlativa a l’abandonament de l’espai.

Horaris

 • Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia poden determinar la necessitat d’incorporar canvis en l’horari, tenint en compte el projecte educatiu de cada centre. En el cas de modificació de l’horari, el centre ho traslladarà al director o directora dels serveis territorials, per a la seva aprovació.

Relació amb la comunitat educativa

 • Previsió de les sessions del consell escolar i de la modalitat de les reunions (presencial o telemàtica): S’optarà per qualsevol dels dos sempre que es mantinguin les mesures de seguretat, però preferirem el format telemàtic sempre que sigui possible.
 • Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies: Es farà a través de www.joanmaragall.com després de la seva aprovació pel Consell Escolar. Els tutors/es han de conèixer el contingut del Pla per poder informar i fer els aclariments que es puguin demanar.
 • Previsions respecte a l’organització de les reunions de tutoria amb les famílies: Preferiblement virtuals.
 • Procediments de comunicació amb les famílies: Via telefònica, e-mail o videotrucada. Es pactarà amb les famílies el mitjà més efectiu en funció de l’accés a la tecnologia de què disposin.

Activitats complementàries

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats complementàries, tant les del mateix centre, com les del lloc on es fa l’activitat, i en el transport, quan aquest sigui necessari. Les sortides previstes es portaran a terme i el docent promotor supervisarà les mesures de prevenció i seguretat del lloc al qual es desplacen. Tanmateix, supervisarà i animarà l’alumnat a mantenir distàncies, ús de mascaretes i higiene de mans freqüent.

Es podran fer sortides, estades amb pernoctació i viatges amb les mesures de prevenció i seguretat necessàries.

Quan es facin sortides que requereixin l’ús de transport públic, es podran utilitzar tots els seients del transport públic col·lectiu, però caldrà dur la mascareta durant tot el trajecte fins que s’arribi a l’aula.

Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern

Preferentment en modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre superior a 10 persones.

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA REUNIÓ TEMPORITZACIÓ/ PERIODICITAT
Equip directiu Planificació i avaluació Presencial mensual
Coordinadors i equip directiu Coordinació Videoconferència mensual
Equip docent Junta Avaluació Presencial (si no es superen les 10 persones) trimestral
Equip docent Tutoria Presencial A demanda / cada dues setmanes

Pla de treball del centre educatiu en confinament

NIVELL EDUCATIU MÈTODE DE TREBALL I RECURSOS DIDÀCTICS MITJÀ I PERIODICITAT DEL CONTACTE AMB EL GRUP MITJÀ I PERIODICITAT DEL CONTACTE INDIVIDUAL AMB L’ALUMNE/A MITJÀ I PERIODICITAT DE CONTACTE AMB LA FAMÍLIA
Qualsevol que ofereix l’escola

- Plataforma Classlife

- LLibres digitals

- Digitalització de recursos per part del docente

- La jornada telemàtica del docent no superarà en cap cas la jornada assignada en modalitat presencial.

- Aula tecnificada amb càmera d’alta resolución per gravacions de classes i/o impartició en streaming.

1/3 de les hores setmanals cada setmana -respectant vacances, festius u caps de setmana-en presencial de la matèria que s’imparteix com a mínim es planificarà una videotrucada de màxim 60 minuts.

- Videotrucada

- Publicació per part de tots els docents a principi de curs horari d’atenció a l’alumnat en modalitat telemàtica.

- Mateix criterio que es manté en modalitat presencial.

- Entrevistes en videotrucada.

Concrecions per al Batxillerat

El curs haurà de començar amb una màxima presencialitat possible i prepararem un model híbrid per a situacions extraordinàries durant la primera setmana de setembre, així com les mesures aplicables en cas que s’hagués de confinar un grup, un nivell o tot el centre.

 1. Criteris d'organització dels grups.
  Matèries comunes o comuna d'opció. En aquesta agrupació, s'impartiran les matèries comunes tant de 1r com de 2n de batxillerat. En aquells casos que calgui incorporar a les matèries comunes alumnes procedents d'altres grups estables, es mantindrà la distància de seguretat i s’utilitzarà mascareta, també s’optarà per cursar la matèria en format virtual preferentment al mateix centre educatiu en cas que la situació així ho requereixi.
 2. Matèries de modalitat
  Les matèries de modalitat s'organitzaran com a subgrups dels grups estables que cursen una mateixa matèria comuna d'opció, es consideraran subgrups estables, atès que no s'incorpora cap alumne que no pertany a aquell grup. En el cas que s’incorpori alumnat procedent d'un grup estable diferent, es mantindrà la distància de seguretat i s’utilitzarà mascareta, també s’optarà per cursar la matèria en format virtual preferentment al mateix centre educatiu en cas que la situació així ho requereixi.
 3. Matèries específiques
  Quan fem subgrups per a optatives o suports educatius fora de l’aula, si aquest fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, es mantindrà la distància de seguretat i s’utilitzarà mascareta. També s’optarà per cursar la matèria en format virtual preferentment al mateix centre educatiu en cas que la situació així ho requereixi.
 4. Model híbrid
  En el model híbrid cal aprofitar la presencialitat perquè l’alumnat faci activitats individualitzades, interaccioni amb companys i companyes i aclareixi dubtes amb la supervisió del professorat. També cal aprofitar la no presencialitat perquè l’alumnat treballi autònomament i, en col·laboració amb altres, nous continguts per mitjà de tots els recursos possibles. Tots els materials que s’estan fent servir a l’aula presencial són digitalitzats  i penjats a la nostra plataforma d’aprenentatge CLASSLIFE. I inclús el lliurament de les tasques dels alumnes ha de portar-se a terme de manera telemàtica a CLASSLIFE, des d’on el professor/a corregirà i donarà feed-back. Aquesta mesura pretén reduir el risc de transmissió per l’intercanvi evitable de paper.

Concrecions per a la formació professional

En el model híbrid aprofitarem la presencialitat perquè l’alumnat:

 • Faci activitats individualitzades, interaccioni amb companys i companyes i aclareixi dubtes amb la supervisió del professorat.
 • Treballi autònomament i, en col·laboració amb altres, nous continguts per mitjà de tots els recursos possibles.
 • En relació amb el model híbrid, cal aprofitar la presencialitat perquè l’alumnat faci activitats individualitzades, interaccioni amb companys i companyes i aclareixi dubtes amb la supervisió del professorat. També cal aprofitar la no presencialitat perquè l’alumnat treballi autònomament i, en col·laboració amb altres, nous continguts per mitjà de tots els recursos possibles. Tots els materials que s’estan fent servir a l’aula presencial són digitalitzats  i penjats a la nostra plataforma d’aprenentatge CLASSLIFE. I inclús el lliurament de les tasques dels alumnes ha de portar-se a terme de manera telemàtica a CLASSLIFE, des d’on el professor/a corregirà i donarà feedback. Aquesta mesura pretén reduir el risc de transmissió per l’intercanvi evitable de paper. En cas de confinament d’un grup o diversos, es preveu el manteniment del contacte amb l’alumnat i les seves famílies i es preveu que puguin continuar amb el seguiment de la programació didàctica telemàticament. Podríem arribar a reduir les ràtios al 50% i preveure una assistència al centre en dies alterns, combinant diferents franges horàries. En l’organització del curs i l’elaboració dels horaris tindrem en compte la utilització d’espais externs al centre, en cas que sigui necessari.

 

2. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables.

 • No és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables.
 • En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.

 

Grups Alumnes Docents Espai
Estable Temporal Estable Temporal

PFI ADM

17

Sara López

Carlota Bedós
Mónica Perdigón
David Amorin

Aula 14
PFI ADM

Aula 14

PFI COM

17

Carlota Bedós

Sara López
Mónica Perdigón
David Amorin

Aula 15
PFI COM

Aula 15

1r BTX CC.SS.

30

David Amorin

Cati Romero
Núria Solé
J. Carlos Balmori
Jordi Puigdoménech
Álvaro Carrascal
Roser Gutiérrez
Emmanuel Prats
Jose Sellés

Aula 209
1.1

Aula 204 Informat. BTX

1r BTX
Humanístic-Científic

30

Àngels Jurado

Cati Romero
Núria Solé
J. Carlos Balmori
Jordi Puigdoménech
Álvaro Carrascal
Roser Gutiérrez
Emmanuel Prats
Antonio Peñas

Aula 210
1.2

Aula 010
Lab. 1 (matèries modalitat científic, garanteix l’1’5m de distància)

Informat. BTX

2n BTX CC.SS.

30

Jordi Puigdomènech

Cati Romero
Núria Solé
J. Carlos Balmori
David Amorin,
Emmanuel Prats
Jose Sellés

Aula 115
2.1

Aula 204
Informat. BTX

2n BTX
Humanístic - Científic

30

Roser Gutiérrez

Cati Romero
Núria Solé
J. Carlos Balmori
Jordi Puigdoménech
David Amorin
Àngels Jurado
Emmanuel Prats
Antonio Peñas

Aula 116
2.2

Aula 011
Lab. 2 (matèries modalitat científic, garanteix l’1’5m de distància)

Informat. BTX

CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria (matí)

30

Pascual Romero

Roser Ponce
Sandra López
Neret Parellada
J. Carlos Balmori
Mireia Leiva
Elena Mota
Víctor Albadalejo

Aula 102
CAI M

Aula 009
Taller Sanitària

CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria (tarda)

30

Sandra López

Roser Ponce
Neret Parellada
Sílvia Rey
Mireia Leiva
Marta Tuda
Víctor Albadalejo

Aula 102
CAI T

Aula 009
Taller Sanitària

 

1r CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

30

Núria Rubio

Jimena Fernández
Antonio Peñas
Pascual Romero
Sandra López
Mireia Leiva
Elena Mota
Víctor Albadalejo

Aula 001
FAR1

Aula 006
Lab. QUÍM
Desd. FAR1

2n CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

30

Jimena Fernández

Núria Rubio
Antonio Peñas
Pascual Romero
Marta Tuda
Mireia Leiva

Aula 002
FAR2

Aula 006 Lab QUÍM
Desd FAR2

1r CFGM Gestió Administrativa

30

Santiago Moreno

Concepció Artell
Jose Sellés
Mireia Leiva
Emmanuel Prats
Víctor Albadalejo

Aula 015
ADM1

Aula 003 Informàt. CFGM

2n CFGM Gestió Administrativa

30

Concepció Artell

Santiago Moreno
Jose Sellés
Àgels Jurado
Mireia Leiva

Aula 008
ADM2

Desd. ADM2

1r CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència

30

Víctor Albadalejo

Sílvia Rey
Laura Terraza
Neret Parellada
Carles Mayoral
Saray Antolí,
David Amorin

Aula 205 APD1

 

2n CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència

30

Sílvia Rey

Víctor Albadalejo
Neret Parellada
Lara Montana
Miriam Fagoaga
Mónica Perdigón

Aula206
APD2

 

CFGM Conducció D’Activitats Físiques en el Medi Natural

30

Jordina Massaguer

Àlvaro Carrascal
Diego Pérez
Héctor Moreno
Neret Parellada
Víctor Albadalejo

Aula
212/213
CAFEMN

Hípica
Taller BTT
Pati

1r CFGM Emergències Sanitàries

30

Lara Montana

Aroa Marí
Mónica Perdigón
Víctor Albadalejo

Aula 122
EMER1

Aula122
Taller Sanitària
Pati

2n CFGM Emergències Sanitàries

30

Aroa Marí

Lara Montana
Mónica Perdigón

Aula123
EMER2

Aula123
Taller Sanitària
Pati

1r CFGS Educació Infantil

30

Aroa Palma

Carles Mayoral
Víctor Albadalejo
Roser Ponce

Aula 201
EDIN1

Taller 202 EDIN

2n CFGS Educació Infantil

30

Carles Mayoral

Aroa Palma

Aula203
EDIN2

Taller 202 EDIN

1r CFGS Integració Social

30

Xavier Ruiz

Laura Terraza
Sílvia Rey
Víctor Albadalejo
Mónica Perdigón

Aula215 ISO1

 

2n CFGS Integració Social

30

Laura Terraza

Xavier Ruiz
Sara López
Neret Parellada
Mònica Perdigón

Aula
216/217
ISO2

 

1r CFGS Dietética

30

Saray Antolí

Miriam Fagoaga
Carlota Bedós

Aula104
DIET1

Aula 006
Lab QUÍM

2n CFGS Dietética

30

Miriam Fagoaga

Saray Antolí
Carlota Bedós
Lara Montana

Aula 102B
DIET2

Aula 006
Lab QUÍM

1r CFGS Ensenyament i Animació Socio-Esportives

30

Àlvaro Carrascal

Diego Pérez
Jordina Massaguer
Héctor Moreno
Sergio Àrias
Neret Parellada

Aula101
EASE1

Piscina
Gimnàs
Pistes atletisme
Pati

2n CFGS Ensenyament d¡Activitats Socio-Esportives

30

Diego Pérez

Àlvaro Carrascal
Sergio Àrias
Miriam Fagoaga
Mónica Perdigón
Lara Montana

Aula 0038 EASE2

Pati

1r CFGS Condicionament Físic

30

Héctor Moreno

Sergio Àrias
Àlvaro Carrascal
Jordina Massaguer
Neret Parellada
Mónica Perdigón

Aula119
COND1

Aula 301B
Gimnàs
Piscina

2n CFGS Condicionament Físic

30

Sergio Árias

Mónica Perdigón
Lara Montana

Aula
120/121 COND2

Aula 301B
Gimnàs
Piscina

 

1 Els horaris d’ús dels espais temporals interiors i exteriors es troben a un document DRIVE supervisat pel Cap d’Estudis i compartit amb els coordinadors/es: Sala d’Actes, Teatre i les 3 sales d’ordinadors.

 

3. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES

 • Les entrades i sortides del Centre durant el període en que hi hagi mesures de prevenció i protecció del COVID19 es realitzaran pel pati del c/ Garriga, 115.
 • 15 minuts abans de l’horari d’inici de les classes la porta s’obrirà. Es tancarà 30 minuts després de l’inici de classes.
 • lgualment es farà a l’hora de sortida i entrada del descans de mig matí d’11 h a 11,30 h (obertura 10.50 i tancament 11.40 h).
 • Fora d’aquest horari s’entrarà i sortirà per la porta principal (c/ Guifré, 300).

3.1. SENYALITZACIÓ I ACCESSOS

A l’entrada del pati estan senyalitzats 11 accessos amb indicació dels ensenyaments als que donen accés. A l’entrada de cada accés hi ha gel hidroalcohòlic per al rentat de mans. Com consta al punt 1 a,CIRCULACIÓ PELS PASSADISSOS,  els docents vetllaran perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.

 

RELACIÓ D'ACCESSOS
ACCÉS 1

FARMÀCIA

ACCÉS 2

AULA DESDOBLAMENT BATXILLERAT

AULA D’INFORMÀTICA 1

CAFEMN

2.1.

2.2.

CAI

DIETETICA

CONDICIONAMENT FISIC 1r.

EDUCACIÓ INFANTIL

APD 1r.

AULA INFORMÀTICA 2

ACCÉS 3

AULA PRÀCTIQUES CAI

ACCÉS 4

ADMINISTRATIU 2n.

LABORATORI QUÍMICA

APD 1r.

AULA DE CONFINAMENT

LABORATORI DE FÍSICA

ACCÉS 5

LABORATORI NATURALS

ACCÉS 6

TEATRE

ACCÉS 7

BATXILLERAT

AULA INFORMATICA 3

EMERGÈNCIES SANITARIES 1r.

INTEGRACIÓ SOCIAL 1r.

GIMNÀS

ACCÉS 8

EASE 1r

DESPATXOS CONFINAMENT

DUTXES

ESTÈTICA

CONDICIONAMENT FÍSIC 2n

ACCÉS 9

PFI

EMERGÈNCIES SANITARIES 2n.

INTEGRACIO SOCIAL 2n.

EASE 2n

ACCÉS 10

ESPAI GIMNÀS

ACCÉS 11

ADMINISTRATIU 1r

 

4. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19

4.1. I SI HI HA UN CAS DE COVID-19?

Cas possible

Algoritme simplificat

CASOS POTENCIALS ESPAI HABILITAT PER A L’AÏLLAMENT PERSONA RESPONSABLE DE REUBICAR L’ALUMNE/A I CUSTODIAR-LO FINS QUE EL VINGUIN A BUSCAR PERSONA RESPONSABLE DE TRUCAR A LA FAMÍLIA I CONTACTAR AMB ELS GESTORS COVID DEL CENTRE (Pascual o Neret) RESPONSABLE DE COMUNICAR EL CAS A SERVEIS TERRITORIALS
Qualsevol nivell

Despatx de tutoria, situat al  passadís de CFGM.
Espais alternatiu en cas que es donin més casos: --Aula 206 (capacitat per a 3 persones, amb distància de seguretat)
-Despatxos 1, 2, 3 i 4 del 1r pis construcció nova.

Docent que hi ha  a l’aula en el moment de la detecció. Tutor/a Direcció

 

4.2. SEGUIMENT DE CASOS PER PART DELS GESTORS

  GESTORS COVID DEL CENTRE NERET PARELLADA I PASCUAL ROMERO
Nº CAS ESTAT DEL CAS ALUMNA/E CURS Data/hora detecció Persona que ha detectat el contacte Aula d'aïllament Familiar/ responsable Professional del CAP Gestor COVID OBSERVACIONS SEGUIMENT DEL CAS
                       

 

4.3. SEGUIMENT DEL PLA

ACTUACIÓ
RESPONSABLES Titularitat, Direcció, Cap d’Estudis  
INDICADORS

100% de l’alumnat coneix els itineraris d’accés i sortida del centre la primera setmana de curs.

Qüestionari Google (Xavi A.)
100% dels docents coneix el contingut del Pla d’Organització. Qüestionari Google (Xavi A.)
100% PND coneix el contingut del Pla d’Organització. Qüestionari Google (Xavi A.)
Mínim 1 reunió mensual de l’equip directiu amb els gestors COVID. Calendari de planificació reunions mensuals. (Cati)
100% del personal del centre ha fet la formació COVID del Departament d’Educació. Acreditació de la formació. (Sandra)
PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS

Avaluar l’eficàcia de les mesures de prevenció i sensibilització portades a terme: formació interna del professorat, del personal no docent i curset de formació a l’alumnat de 2h el primer dia d’ingrés al centre.

Qüestionari Google (Xavi A.)
Avaluar l’eficàcia de la comunicació a les famílies dels procediments COVID. Reunions amb famílies (coordinadors/es i tutors/es)

 

5. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ

En el grup estable, la neteja diària serà compartida entre l’alumnat, els/les docents i el personal de neteja del centre.

L’alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable , sales d’ordinadors, laboratoris, etc.) col·laborarà en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats, per possibilitar el seu nou ús en bones condicions. Sempre hi haurà un kit de neteja en aquests espais, el mateix que a cada aula,  amb desinfectant, cel.lulosa i gel hidroalcohòlic, i la neteja s’haurà de portar a terme per part de l’alumnat i el professorat abans i després d’haver utilitzat l’espai i estris d’ús comú. Es recomanarà en el cas de dispositius electrònics la conveniència de fer servir els propis.

L’equip de ventilació, neteja i desinfecció és format per 3 dones contractades a jornada complerta i coordinades per  la recepcionista Dolors Jordán.

Els productes que s’utilitzen són homologats i certificats i l’empresa proveïdora ha realitzat una jornada  de formació al personal sobre les característiques i propietats dels productes.

 

5.1. PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA, DESINFECCIÓ i GESTIÓ DE RESIDUS  EN  EL CENTRE EDUCATIU

 • Existeix un  Pla de neteja i desinfecció adaptat al nostre centre educatiu en funció dels diferents espais i la seva ocupació i concurrència.
 • Només s’estan fent servir els desinfectants apropiats i amb mesura ja que l’excés i la barreja de productes incompatibles pot provocar intoxicacions.
 • La neteja es fa de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels desinfectants.
 • Els productes s’utilitzen seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de precaució indicades.
 • Es fa neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb reunions successives, menjadors amb diferents torns, zones de eleva freqüència de pas  i recepció, etc.

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en uns espais interiors. Per aquesta raó es ventilen les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.

Ventilació

S’estableixen pautes per a la gestió dels residus. Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans, neteja de superfícies o per a la higiene respiratòria es llencen en contenidors amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, es llencen al contenidor de rebuig (contenidor gris).

 

Ventilació Després de cada ús Diàriament >1 vegada al dia Comentaris
ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS
Ventilació de l’espai     Mínim 10 minuts 3 vegades/dia
Manetes i poms de portes i finestres      
Baranes i passamans, d’escala i ascensors      
Superfície de taulells i mostradors      
Cadires i bancs     Especialment en les zones que contacten amb les mans
Grapadores i altres utensilis d’oficina      
Aixetes      
Botoneres dels ascensors     Material electrònic: netejar amb un drap humit amb alcohol propílic 70º
Ordinadors, sobretot teclats i ratolins     Material electrònic: netejar amb un drap humit amb alcohol propílic 70º
Telèfons i comandaments a distància     Material electrònic: netejar amb un drap humit amb alcohol propílic 70º
Interruptors d’aparell electrònics     Material electrònic: netejar amb un drap humit amb alcohol propílic 70º
Fotocopiadores     Material electrònic: netejar amb un drap humit amb alcohol propílic 70º
AULES
Ventilació de l’espai     Mínim 10 minuts 3 vegades/dia
Superficies o punts de contacte freqüent amb les mans     ✓ n  
Terra     ✓ n  
LAVABOS I DUTXES
Ventilació de l’espai     ✓ n Mínim 10 minuts 3 vegades/dia
Rentamans     ✓ n Especialment després de l’ús massiu (després del pati, després de dinar) i sempre al final de la jornada
Inodors     ✓ n Especialment després de l’ús massiu (després del pati, després de dinar) i sempre al final de la jornada
Terra i altres superfícies     ✓ n Especialment després de l’ús massiu (després del pati, després de dinar) i sempre al final de la jornada
Dutxes   n  
Cubells de brossa o compreses   ✓ n  

✓ = Neteja i desinfecció
n = Neteja

 

Generalitats

 

5.2. LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DIÀRIA DEL CENTRE D’ESTUDIS JOAN MARAGALL

Dolors Jordán amb DNI 46512381X Coordinadora del personal del pla de ventilació, neteja i desinfecció manifesta que

Ventilació En curs Fet
S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un mínim de 10 minuts?  
Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó suficient?  
Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?  
Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen del gel suficient?  
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte(poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors ascensor, etc)?  
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents?  
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?  
S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?  
S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?  

 

Annex 1

GESTIÓ DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS (gestors COVID)

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Protocol-Gestio-casos-rev.pdf

 

Annex 1 - /Salut

 

Annex 2

CANALS DE COMUNICACIÓ ENTRE /SALUT I LA COMUNITAT EDUCATIVA

Segurament, es faran ajustaments d’aquest procediment durant el curs escolar. L’experiència ens diu que cal una certa flexibilitat per incloure-hi millores i modificacions segons l’evidència científica sobre la COVID-19, que avança cada dia. I també en funció de la situació epidemiològica. Per això us convidem a apuntar-vos als canals de comunicació que hem establert així com a La Meva Salut on, a través de l’eConsulta podreu contactar amb el vostre equip sanitari d’atenció primària. Volem que estigueu ben informats per canals oficials i amb informació contrastada. Us agrairíem que compartíssiu amb els vostres contactes, amics i companys d’escola els continguts que us aportem, si us semblen interessants.

La Meva Salut

Si no hi esteu donats d’alta o no ho estan els vostres fills/es, podeu fer-ho a: lamevasalut.gencat.cat/alta D’aquesta manera, a més dels resultats de les proves, també podreu rebre SMS que siguin del vostre interès.

Canal de Telegram

Per tenir informació al dia i de fonts oficials descarregueu l’aplicació (IOS o Android) i busqueu el canal /Salut Escola Canal Salut Hem obert un apartat al web perquè pugueu veure’n les darreres informacions que anirem actualitzant i penjant de forma constant.

canalsalut.gencat.cat/salutescola
Seminaris web

Periòdicament farem sessions informatives amb professionals de referència del món sanitari a les quals us podreu apuntar pares i mares, familiars, tutors, docents i qualsevol persona de la comunitat educativa. Les dates i detalls els anunciarem a través del canal de Telegram.

 

Annex 3

ALTRES RECOMANACIONS, PROCEDIMENTS I ROLS DELS RESPONSABLES

Altres recomanacions i procediment d’actuació

 • Detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és molt rellevant per mantenir entorns segurs.
 • Mesura per preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius dels centres.
 • Procediment d’actuació per assegurar que el centre educatiu, els centres d’atenció primària de salut, els equips de vigilància epidemiològica i les famílies estiguin informades i actuïn coordinadament i amb seguretat si es produeix un cas de sospita o un cas positiu entre el personal o l’alumnat del centre.
 • També hi participen participen de forma permanent també els ajuntaments, els equips de coordinació territorial i els departaments d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya per tal de fer-ne un seguiment i activar mesures segons cada cas i la situació epidemiològica de cada moment.

Altres recomanacions a tenir en compte

 • Portar al centre una ampolla o cantimplora d’ús individual amb aigua de casa.
 • Poden reomplir-la també a l’escola.
 • Higiene de mans freqüent.
 • Evitar el contacte estret sense protecció (mascareta o distància de seguretat) amb persones que no formen part del grup estable de convivència tant de l’àmbit educatiu com de l’entorn familiar.
 • Evitar el contacte amb estris i objectes de persones externes als grups de convivència estable sense mesures d’higiene (mans netes i desinfecció).

Procediment d’actuació si hi ha un possible cas de COVID-19 en un grup

Si els símptomes apareixen dins l’escola o institut. Des del centre, si és el vostre fill/a, se us truca perquè el/la vingueu a buscar i us poseu en contacte, al més aviat possible, amb el vostre CAP.

Si els símptomes són greus des del centre es truca al 061 i se us avisa d’aquest fet.

Si els símptomes apareixen fora de l’escola, heu de contactar amb el CAP de referència -o CUAP si és fora de l’horari d’aquest-. Si visiteu un servei mèdic privat la recollida de contactes no es podrà fer en el moment de la sospita clínica.

Serà el professional sanitari qui haurà d’alertar el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de referència quan es constati el resultat positiu. En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una prova PCR al més aviat possible. Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i els seus convivents han de fer l’aïllament domiciliari. El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup (inclosos els germans).

El paper de la Direcció del centre com a referent de la COVID-19

La seva funció és informar la comunitat docent, alumnes i famílies de les mesures i actuacions que ha de seguir el centre educatiu. Es coordina amb la persona referent del centre d’atenció primària assignada. El paper de la persona referent del centre sanitari Cada centre educatiu té assignat una persona de referència del seu centre sanitari. S’encarrega de resoldre o vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19. Aquestes persones han rebut una formació específica per a dur a terme la seva tasca.

El paper del Gestor COVID del CAP

La seva funció és entrevistar-se amb la família i l’alumne/a per registrar i identificar tots els seus contactes estrets des de les 48 hores prèvies a l’aparició dels símptomes. Aquesta entrevista al “cas sospitós” es farà al CAP de referència de l’alumne/a o via telefònica. El Gestor COVID, a més, ha d’informar el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial de referència de l’existència d’un cas sospitós en un centre educatiu per tal de sol·licitar la llista de contactes escolars i d’informar, alhora, de l’existència d’un cas sospitós de COVID-19. El Servei de Vigilància Epidemiològica també indica, si s’escau, les mesures d’aïllament necessàries que puguin resultar de l’estudi del cas.

Elements de decisió per establir aïllaments en funció del resultat d’una prova PCR a un alumne/a o docent

 • RESULTAT POSITIU EN UN O MÉS MEMBRES D’UN GRUP
  • Un resultat positiu sempre se us comunicarà a través del vostre centre de salut. Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret. La resta de grups no ho són. Per tant, tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas positiu. S’ha de fer una prova PCR a tots els membres d’aquest grup.
  • El resultat negatiu d’un membre del grup no eximeix de la necessitat de mantenir l’aïllament durant 14 dies, que és el període màxim d’incubació del virus. La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari) ha de mantenir l’aïllament domiciliari durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin passat almenys 72 hores des que no té cap símptoma –per recomanació de l’OMS-. No és necessària la realització d’una PCR de control.
    
 • RESULTAT NEGATIU
  • S’ha establert una coordinació entre diferents serveis perquè el resultat negatiu de la prova PCR d’un docent li sigui comunicat al centre amb la màxima celeritat. La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-li la prova PCR, es pot reincorporar al centre un cop hagi cedit la seva simptomatologia sempre sota el criteri del professional sanitari, que ha de decidir si és aconsellable la tornada al centre educatiu, en funció de l’evolució mèdica de la persona. En alguns casos (per exemple, si hi ha una alta sospita de COVID-19) s’hi pot desaconsellar la tornada. De manera general, els nens i nenes es poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre.
    
 • CERCA ACTIVA DE CASOS
  • En funció dels resultats de l’estudi dels casos es podria ampliar la cerca activa de positius asimptomàtics mitjançant tests microbiològics més enllà dels grups on s’hagin detectat positius per COVID-19. En el marc de la cerca activa de casos, es farà una PCR als germans, convivents i contactes estrets dels casos positius, així com al grup de convivència estable. Igualment, com sempre, els contactes estrets hauran de fer un aïllament preventiu durant 14 dies (malgrat que el resultat de la seva PCR sigui negativa, tot respectant el període màxim d’incubació del virus).
    
 • NOTIFICACIÓ DE RESULTATS DE PROVES PCR I ALTRES PROVES DIAGNÒSTIQUES A TRAVÉS DE LA MEVA SALUT
  • Els resultats de les PCR d’un cas sospitós, es notifiquen a través de La Meva Salut i/o per telèfon a través del centre sanitari. Per tant, és molt important que aquest curs us doneu d’alta a La Meva Salut (vosaltres i els vostres fills) a l’enllaç lamevasalut.gencat.cat/alta. Podreu també obtenir-hi els resultats d’altres proves diagnòstiques.

 

Annex 4

SOBRE LES NOVES MESURES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT PER LIMITAR MOBILITAT DE L’ALUMNAT: MODEL HÍBRID D’ENSENYAMENT (50% SINCRÒNIC, 50% ASINCRÒNIC)

En base a les orientacions i instruccions del departament d'Educació i els riscos sanitaris tipificats per Salut,  a partir del  9 de novembre apliquem un nou disseny d’ensenyament, ja esmentat en aquest Pla d’Organització a l’apartat 1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL I EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE,  pàg. 13, que s’especifiquen en els nostres criteris organitzatius i metodològics per garantir en tot moment la continuïtat del procés d'aprenentatge.

Cal destacar que les mesures definides al Pla d'Organització estan funcionant i que els contagis no s'estan produint dins de l'escola. Per tant, aquestes noves accions dirigides cap a una formació híbrida (presencial-telemàtica) tenen l'objectiu de disminuir la presencialitat i reduir la mobilitat de tot l'alumnat, per contribuir al bé social comú.

Els criteris acordats pel CES Joan Maragall són els següents;

 • Ensenyament presencial no inferior al 50% de les hores actuals.
  L'alumnat haurà rebut  els nous horaris a data  6 de novembre, i seran d'aplicació des de dilluns 9 de novembre i fins rebre notícies de canvi per part del Departament d'Educació.  
 • Ensenyament telemàtic amb supervisió del professorat i potenciant metodologies d'ensenyament-aprenentatge.
  Tenint en compte que l’alumnat podrà assistir al centre de manera presencial un 50% de les classes, es potenciaran més activitats de caràcter asincrònic que les classes virtuals, amb l’objectiu que l’alumnat i les famílies tingueu més flexibilitat per organitzar-vos el dia a dia.
 • Exàmens i activitats tipus taller o pràctiques presencials.
  En cas de no disposar de connexió WIFI en l’àmbit familiar i/o de dispositius electrònics (ordinador, tableta, mòbil) per poder rebre, realitzar i compartir tasques i comunicacions amb el professorat, és molt important que l’alumnat i/o les seves famílies contactin amb el tutor/a de manera urgent i ho comuniquin, ja que en aquest nou pla d’organització es preveu el suport en aquests casos degudament justificats.
 • Es continua garantint l'acció tutorial i l'orientació educativa com a factor clau per l'èxit de l'ensenyament en modalitat no presencial.
 • L’atenció a l'alumnat és integral i les eines que es posen al seu abast són les més adequades, tant presencial com telemàticament,  per tal que tots i cadascun dels nostres alumnes puguin promocionar i obtenir la titulació a la qual opten.