SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Se situa en l'àmbit públic o privat, en centres o equipaments que prestin serveis d'atenció sociosanitària: centres residencials, centres de dia.
Sectors productius:

  • Desenvolupa la seva activitat professional en el sector de prestació de serveis socials a persones en règim de permanència parcial, temporal o permanent en institucions de caràcter social.

 

Titulació

Cuidador/a de persones dependents en institucions

Família professional

Servicios socioculturals i a la comunitat

Hores totals

450 hores

Hores de teoria

370 hores

Hores de pràctiques

80 hores

Horari

Tardes de 15:00 a 21:00h

Competències

Atendre persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

 

Relació de Mòduls i Unitats Formatives

CODI MÒDUL o UNITAT FORMATIVA DURADA

MF1016_2

Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional

100 hores
  • UF0127

Suport en la recepció i acolliment en institucions de persones dependents

30 hores
  • UF0128

Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions

70 hores

MF1017_2

Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions

70 hores

MF1018_2

Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions

70 hores

MF1019_2

Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions

130 hores
  • UF0129

Animació social de persones dependents en institucions

30 hores
  • UF0130

Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions

50 hores
  • UF0131

Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions

50 hores

MP0029

Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions

80 hores

 

Sortides professionals

Amb aquest estudis de Tècnic/a administratiu/va pots accedir a:

  • 5129.003.0 Cuidador/a de minusvàlids físics, psíquics i sensorials.
  • Cuidador/a de persones dependents en institucions.
  • Gericultor/a.

 

Connexions amb altres estudis

Com es tracta d’un Certificat de Professionalitat de Nivell 2 conté mòduls del Cicle Formatiu de Grau mitjà en Atenció a Persones en Situació de Dependència.

 

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents: 

Requisit Document que ho acredita

Títol de graduat en E.S.O. o estudis declarats equivalents a efectes acadèmics

Fotocòpia compulsada del títol (cal fotocopiar i compulsar les dues cares del títol)

Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir

Fotocòpia compulsada del títol, certificat de professionalitat o acreditació parcial (cal fotocopiar i compulsar les dues cares)

Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir

Fotocòpia compulsada del certificat
(cal fotocopiar i compulsar les dues cares)

Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o complir les condicions d’exempció de les mateixes. (veure punt 5 de la Guia del SOC)

Certificat de superació de la prova
(firmat i segellat pel centre on es va fer la prova) o estar exempt/a de realitzar-la

Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys

Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre on es va fer la prova)

Si no es disposa d'aquestes titulacions o acreditacions prèvies, es podrà accedir si s’han superat amb qualificació d'APTE les proves d'avaluació de les competències claus de nivell 2

1.    Comunicació en llengua (a escollir entre Català i Castellà)
2.    Competència matemàtica.