IMPE210 Tractaments Estètics

Tractaments Estètics

Desenvolupa la seva activitat professional en petites i mitjanes empreses d'estètica i perruqueria de manera autònoma o per compte d'altri: centres de bellesa, de medicina i cirurgia estètica i en les àrees de perruqueria, estètica i parafarmàcies, hotels, gimnasos, geriàtrics, balnearis i SPA.

 

Titulació

Esteticista

Família professional

Imatge Personal

Hores totals

650 hores

Hores de teoria

490 hores

Hores de pràctiques

160 hores

Horari

Matins de 09:30 a 14:30h
Tardes de 15:00 a 20:00h

Competències

Protocol·litzar i realitzar tractaments estètics facials i corporals tenint en compte el diagnòstic, i les necessitats i demandes de el client, aplicant tècniques cosmetológicas, electroestéticas i de massatge i drenatge limfàtic, d'acord amb criteris d'higiene, seguretat, salut i qualitat.

 

Relació de Mòduls i Unitats Formatives

CODI MÒDUL o UNITAT FORMATIVA DURADA

MF0796_3

Diagnòstic i protocols estètics 100 hores

MF0063_3
(Transversal)

Massatge estètic manual i mecànic 120 hores
  • UF0093
Massatge estètic 30 hores
  • UF0094
Tècniques de massatge estètic 90 hores

MF0790_3
(Transversal)

Drenatge limfàtic estètic manual i mecànic 90 hores
MF0797_3 Electroestètica 90 hores
MF0798_3 Tractaments estètics integrats 90 hores
MP0294 Mòdul de pràctiques professionals no laborals 120 hores

 

Sortides professionals

Amb aquest estudis de Tècnic/a administratiu/va pots accedir a:

  • 5812.1030 Esteticista
  • Coordinador / a tècnic / a de Tractaments Estètics.
  • Especialista en massatge i drenatge limfàtic estètic.
  • Assessor / a i demostrador / a de productes i aparells estètics.
  • Especialista en tractaments estètics facials i corporals.

 

Connexions amb altres estudis

Com es tracta d’un Certificat de Professionalitat de Nivell 3 conté mòduls del Cicle Formatiu de Grau mitjà de Tècnic en Estètica i Bellesa i del Cicle Formatiu de Grau Superior en Estètica Integral i Benestar.

 

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents: 

Requisit Document que ho acredita

Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent a efectes acadèmics o laborals.

Fotocòpia compulsada del títol

Tenir el COU o el PREU

Tenir el COU o el PREU

Certificat acadèmic expedit pel centre o l'entitat on ha cursat el COU o PREU.

Certificat acadèmic expedit pel centre o l'entitat on ha cursat el COU o PREU.

Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau mig o de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat.

Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau mig o de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat.

Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.

Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.

Fotocòpia compulsada del certificat de professionalitat o Certificat d’unitats de competència acreditades mitjançant l’experiència laboral i la formació no formal o certificat d’acreditació parcial

Fotocòpia compulsada del certificat de professionalitat o Certificat d’unitats de competència acreditades mitjançant l’experiència laboral i la formació no formal o certificat d’acreditació parcial

Haver superat les proves de competència clau a itineraris formatius de certificats de professionalitat de nivell 3 anteriorment.

Haver superat les proves de competència clau a itineraris formatius de certificats de professionalitat de nivell 3 anteriorment.

Fotocòpia compulsada del Certificat del centre de formació on es vam realitzar les proves conforme s’han superat amb qualificació global d’apte/a (model G146NCPRO-018)

Fotocòpia compulsada del Certificat del centre de formació on es vam realitzar les proves conforme s’han superat amb qualificació global d’apte/a (model G146NCPRO-018)

Si no es disposa d'aquestes titulacions o acreditacions prèvies, es podrà accedir si s’han superat amb qualificació d'APTE les proves d'avaluació de les competències claus de nivell

1.    Comunicació en llengua (a escollir entre Català i Castellà)
2.    Competència matemàtica.