ADGG0308 Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines

Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines

Aquests estudis et preparen i capaciten per adquirir les competències necessàries per treballar com administratiu/va en despatxos i oficines professionals, i/o departaments de Recursos Humans.

 

Titulació

Tècnic Administratiu/va en general

Família professional

Administració i Gestió

Hores totals

750 hores

Hores de teoria

670 hores

Hores de pràctiques

80 hores

Horari

Tardes de 15:00 a 20:00h

Competències

Assistir a la gestió de despatxos i oficines professionals, i / o departaments de Recursos Humans, de forma proactiva, organitzant i donant suport a la gestió administrativa i documental d'ell mateix, i realitzant les gestions de comunicació internes i externes, la preparació i presentació d'expedients i documents jurídics propis davant les administracions públiques, així com el manteniment de l'arxiu, segons els objectius marcats, respectant els procediments interns i les normes legals establertes.

 

Relació de Mòduls i Unitats Formatives

CODI MÒDUL o UNITAT FORMATIVA DURADA

MF0982_3:     
(Transversal)

Administració i gestió de les comunicacions de la direcció

80 hores

MF0986_3:
(Transversal) 

Elaboració, tractament i presentació de documents de treball

140 hores

 • UF0327

Recopilació i tractament de la informació amb processadors de text

60 hores

 • UF0328

Organització i operacions amb fulls de càlcul i tècniques de representació gràfica de documents

40 hores

 • UF0329

Elaboració i edició de presentacions amb aplicacions informàtiques

40 hores

MF0987_3:
(Transversal)

Gestió de sistemes d'informació i arxiu

120 hores

 • UF0347

Sistemes d'arxiu i classificació de documents

30 hores

 • UF0348

Utilització de les bases de dades relacionals en el sistema de gestió i emmagatzematge de dades

90 hores

MF0988_3:

Gestió de documentació jurídica i empresarial

150 hores

 • UF0522:

Marc organitzatiu i normatiu de les Administracions Públiques i de la Unió Europea

70 hores

 • UF0523:

Gestió de la documentació de constitució i de contractació de l'empresa

80 hores

MF0980_2:
(Transversal)

Gestió auxiliar de personal

90 hores

MF0979_2:
(Transversal)

Gestió operativa de tresoreria

90 hores

MP0113:

Mòdul de pràctiques professionals no laborals

80 hores

 

Sortides professionals

Amb aquest estudis de Tècnic/a administratiu/va pots accedir a:

 • 3613.1039 Tècnics/es administratius/es, en general.
 • 3613.1020 Secretaris/es, en general.
 • 3613.1020 Assistents de despatxos i oficines.
 • 4223.1017 Empleats/des administratiu serveis de personal.
 • 4223.1017 Secretàries/us en departaments de Recursos Humans.
 • 3612.1018 Assistents juridicolegals.

 

Connexions amb altres estudis

Com es tracta d’un Certificat de Professionalitat de Nivell 3 conté mòduls del Cicle Formatiu de Grau mitjà de Gestió Administrativa

 

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents: 

Requisit Document que ho acredita

Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent a efectes acadèmics o laborals.

Fotocòpia compulsada del títol

Tenir el COU o el PREU

Tenir el COU o el PREU

Certificat acadèmic expedit pel centre o l'entitat on ha cursat el COU o PREU.

Certificat acadèmic expedit pel centre o l'entitat on ha cursat el COU o PREU.

Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau mig o de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat.

Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau mig o de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat.

Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.

Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.

Fotocòpia compulsada del certificat de professionalitat o Certificat d’unitats de competència acreditades mitjançant l’experiència laboral i la formació no formal o certificat d’acreditació parcial

Fotocòpia compulsada del certificat de professionalitat o Certificat d’unitats de competència acreditades mitjançant l’experiència laboral i la formació no formal o certificat d’acreditació parcial

Haver superat les proves de competència clau a itineraris formatius de certificats de professionalitat de nivell 3 anteriorment.

Haver superat les proves de competència clau a itineraris formatius de certificats de professionalitat de nivell 3 anteriorment.

Fotocòpia compulsada del Certificat del centre de formació on es vam realitzar les proves conforme s’han superat amb qualificació global d’apte/a (model G146NCPRO-018)

Fotocòpia compulsada del Certificat del centre de formació on es vam realitzar les proves conforme s’han superat amb qualificació global d’apte/a (model G146NCPRO-018)

Si no es disposa d'aquestes titulacions o acreditacions prèvies, es podrà accedir si s’han superat amb qualificació d'APTE les proves d'avaluació de les competències claus de nivell

1.    Comunicació en llengua (a escollir entre Català i Castellà)
2.    Competència matemàtica.