CFGS - Formació per a la Mobilitat Segura i Sostenible

CFGS - Formació per a la Mobilitat Segura i Sostenible

Obtindràs les habilitats necessàries per a treballar en diverses àrees, com a professor de formació viària, director d’escoles de conductors, formador de cursos de sensibilització i reeducació viària, educador en programes d’educació viària en diferents àmbits, assessor de seguretat viària en empreses públiques i privades, i docent en seguretat viària.

Titulació

Tècnic superior en Formació per a la Mobilitat Segura i Sostenible

Família professional

Serveis socioculturals i a la comunitat

Cursos acadèmics

2

Hores totals

2.000 hores

Hores de teoria

1.584 hores

Hores de pràctiques

416 hores

Horari

De dilluns a divendres de 08:00 a 14:30 hores

Competències

La competència general d'aquest títol consisteix a dissenyar, impartir i avaluar l'ensenyament dirigit a l'educació i formació viària, incloent-hi la relativa a la convivència amb les diferents maneres de transport i el seu ús en condicions de seguretat i sostenibilitat ambiental, així com a la mobilitat en les vies públiques, incloent-hi la relativa a la convivència amb les diferents maneres de transport i el seu ús en condicions de seguretat, formant i sensibilitzant a aspirants a l'obtenció del permís o llicència de conducció, a conductors i conductores i, en general, a qualsevol persona usuària de la via, educant en valors de seguretat viària i sostenibilitat ambiental del transport i instruint en prevenció d'accidents viaris laborals i en mobilitat sostenible i segura.

Mòduls

PRIMER CURS
Mòdul 1 Trànsit, circulació de vehicles i transport per carretera
Mòdul 2 Organització de la conducció de les persones conductores
Mòdul 3 Tècniques de conducció
Mòdul 4 Tecnologia bàsica de l’automòbil
Mòdul 5 Didàctica de l’ensenyament pràctic de la conducció
Mòdul 6 Educació viària
Mòdul 7 Seguretat viària
Mòdul 8 Didàctica de la formació per a la seguretat viària
Mòdul 9 Mobilitat segura i sostenible
Mòdul 10 Primers auxilis
Mòdul 11 Formació i orientació laboral
Mòdul 12 Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 13 Projecte de formació per a la mobilitat segura i sostenible
Mòdul 14 Formació en centres de treball

 

Sortides professionals

 • Professor de formació viària.
 • Director d’escoles de conductors.
 • Formador de cursos de sensibilització i reeducació viària.
 • Formador de cursos de mercaderies perilloses.
 • Director de centres de formació de mercaderies perilloses.
 • Educador en programes o activitats d’educació viària en centres educatius, centres de majors, ajuntaments, associacions, empreses, administracions d’àmbit estatal, autonòmic o local.
 • Assessor de seguretat viària laboral en entitats públiques i privades.
 • Assessor en plans de mobilitat en entitats públiques i privades.
 • Docent en seguretat viària.
 • Monitor de cursos de conducció segura.

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys