CFGS - Ensenyament i Animació Socioesportiva

Ensenyament i Animació Socioesportiva

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació físico-esportiva recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint l’èxit i la satisfacció dels usuaris.

 

Titulació

Tècnic en Ensenyament i Animació Socioesportiva

Família professional

Activitats físiques i esportives

Cursos acadèmics

2 cursos acadèmics

Hores totals

2.000 hores

Hores de teoria

1.650 hores

Hores de pràctiques

350 hores

Horari

Matins de 8:00 a 14:30h

Competències

 • Elaborar projectes d'animació socioesportiva a partir de l'anàlisi de les característiques de l'entorn, incorporant les últimes tendències d'aquest camp professional i, en el seu cas, les propostes de millora extretes del seguiment d'altres projectes anteriors, aprofitant les convocatòries institucionals.
 • Desenvolupar i registrar el pla d'avaluació dels projectes d'animació socioesportiva, concretant els instruments i la seqüència d'aplicació, així com el tractament i la finalitat de les dades obtingudes, tot això amb ajuda de les tecnologies de la informació.
 • Gestionar la posada en marxa del projecte d'animació socioesportiva, organitzant els recursos i les accions necessàries per a la promoció, desenvolupament i supervisió del mateix.
 • Avaluar la condició física, la competència motriu i les motivacions de les persones participants en els programes d'animació socioesportiva, tractant les dades de manera que serveixin en el plantejament i retroalimentació dels programes.
 • Programar l'ensenyament d'activitats fisicoesportives individuals, d'equip i d'implements i jocs, en funció dels participants, dels mitjans disponibles i de les dades de seguiment, indicant la metodologia didàctica i d'animació més apropiada i les adaptacions per a persones amb discapacitat.
 • Programar les activitats d'inclusió socioesportiva en funció de les característiques dels grups, dels mitjans disponibles i de les dades de seguiment, indicant la metodologia d'intervenció més apropiada.
 • Programar la recreació mitjançant activitats fisicoesportives i jocs, en funció de les característiques dels grups, dels mitjans disponibles i de les dades de seguiment, indicant la metodologia d'animació més apropiada i les adaptacions per a persones amb discapacitat.
 • Dissenyar, adaptar i seqüenciar exercicis i tasques de les sessions d'ensenyament d'activitats fisicoesportives i jocs per a tot tipus de participants, respectant els objectius i les fases de les sessions.
 • Dissenyar i seqüenciar exercicis i tasques de les activitats d'inclusió socioesportiva per a persones grans i per a col·lectius en risc d'exclusió, respectant els objectius i les fase de les sessions o activitats.
 • Dissenyar, adaptar i seqüenciar exercicis i tasques de les sessions o activitats de recreació, per a tot tipus de participants, respectant els objectius i les fases de les sessions o activitats.
 • Dirigir i dinamitzar el procés d'ensenyament d'activitats físiques i esportives, adaptant el programat a la dinàmica de l'activitat i del grup i avaluant els aprenentatges dels participants.
 • Dirigir i dinamitzar les activitats d'inclusió socioesportiva programades, adaptant-les a la dinàmica de l'activitat i del grup.
 • Dirigir i dinamitzar les activitats recreatives fisicoesportives i els jocs programats, adaptant-los a la dinàmica de l'activitat i del grup.
 • Assegurar la disponibilitat dels recursos necessaris per a la realització de les activitats, preparant els espais, els equips i els materials requerits.
 • Proporcionar l'atenció bàsica als participants que sofreixen accidents durant el desenvolupament de les activitats, aplicant els primers auxilis.
 • Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.
 • Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant el desenvolupament del mateix, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.
 • Comunicar-se amb seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.
 • Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscs laborals i ambientals, d'acord amb l'establert per la normativa i els objectius de l'empresa.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de "disseny per a tots", en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.
 • Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb l'establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

 

Mòduls

Mòdul professional Hores totals mòdul Unitats formatives Hores totals UF

MP01. Valoració de la condició física i intervenció en accidents

132

UF1 Bases anatòmiques, biomecàniques i fisiològiques

33

UF2 Avaluació de la condició física, biològica i motivacional

22

UF3 Elaboració i prescripció de programes de condicionament físic

22

UF4 Aplicació de Primers auxilis

55

MP02. Dinamització grupal

132

UF1 El grup i la seva dinamització

77

UF2 L’equip de treball

22

MP03. Planificació de l'animació socioesportiva

66

UF1 Planificació de l'animació Socioesportiva

66

MP04. Metodologia de l'ensenyament d'activitats fisicoesportives

99

UF1 Anàlisi de les habilitats motrius de les persones usuàries

44

UF2 Disseny de programes d’ensenyament d’activitats físiques i esportives

55

MP05. Activitats fisicoesportives individuals

132

UF1 Metodologia de les activitats físiques individuals

22

UF2 Dinamització d’activitats fisicoesportives en el medi terrestre 

44

UF3 Dinamització d’activitats fisicoesportives en el medi aquàtic

33

MP06. Activitats d'oci i temps lliure

165

UF1 Recursos lúdics en  projectes d’oci i temps lliure

44

UF2 Recursos expressius per l’animació d’oci i temps lliure

44

UF3 Implementació d’activitats de lleure i temps lliure en el medi natural

44

MP07. Activitats fisicoesportives d'implements

99

UF1 Metodologia de les activitats físiques d'implements

33

UF2 Direcció d’activitats fisicoesportives d'implements

66

MP08. Activitats fisicoesportives d'equip

99

UF1 Metodologia de les activitats físiques d'equip

33

UF2 Dinamització d’activitats fisicoesportives d’equip

66

MP09. Jocs i activitats fisicorecreatives i d'animació turística

99

UF1 Dinamització de jocs i activitats fisicorecreatives

33

UF2 Dinamització d’activitats culturals

33

UF3 Dinamització de vetllades i espectacles

33

MP10. Activitats físic-esportives per a la inclusió social

66

UF1 Activitats físiques per a la gent gran

22

UF2 Activitats físiques adaptades i d'inclusió

44

MP11. Formació i orientació laboral

66

UF1 Incorporació al treball

33

UF2 Prevenció de riscos laborals

33

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

MP13. Anglès tècnic

99

UF1 Anglès tècnic

99

MP14. Projecte d'ensenyament i animació socioesportiva

297

UF1 Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva

297

MP15. Formació en centres de treball

383

UF1 Formació en centres de treball

383

 

Sortides professionals

Gestió esportiva

 • Gestió d’empreses i entitats esportives.
 • Organitzador/a d’esdeveniments.
 • Emprenedor/a de l’esport.
 • Coordinador/a d’activitats d’animació esportiva.
   

Esport

 • Tècnic/a esportiva.
 • Preparador/a físic.
 • Professor/a d’activitats físicoesportives.
 • Animador/a físicoesportiu recreatiu.
 • Animador/a d’activitats d’inclusió sociesportiva.
 • Cronometrador/a, jutge o jutgessa i àrbitre de competicions esportives no oficials.
 • Promotor/a esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic.
   

Salut i Fitness

 • Monitor/a de fitness i activitats dirigides.
 • Entrenador/a personal.
   

Lleure, oci i turisme.

 • Coordinador/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Animador/a de vetllades i espectacles d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal·lacions turístiques.
 • Coordinador/a d’activitats físicoesportives en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades.
 • Coordinador/a de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.
 • Cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil.
 • Director/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

 

Connexions amb altres estudis

 • Mestre (totes les especialitats).
 • Grau en educació social.
 • Grau en treball social.  
 • Grau en relacions laborals.
 • Grau en turisme.
 • Grau en teràpia ocupacional.
 • Grau en fisioteràpia.
 • Grau en infermeria.
 • Grau en nutrició i dietètica.
 • Grau en podologia.
 • Grau en ciències de l'activitat Física i de l'esport (CAFE).
 • Grau en medicina.

 

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Informació adicional

Capacitats Clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d’aquest cicle formatiu.