CFGS - Documentació i Administració Sanitàries

CFGS - Documentació i Administració Sanitàries

Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d'atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

Titulació

Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries

Família professional

Serveis socioculturals i a la comunitat

Cursos acadèmics

2 cursos acadèmics

Hores totals

2.000 hores

Hores de teoria

1.551 hores

Hores de pràctiques

449 hores

Horari

De dilluns a divendres de 15:00 a 21:30 hores

Competències

La gestió d’informació clínica en el sector sanitari, és una acció imprescindible i fonamental per a la correcta organització i funcionament del centre sanitari, i aquesta és la tasca principal que desenvolupa el paper del tècnic/a en documentació i administració sanitàries.

Si fas aquest cicle oficial podràs desenvolupar les següents funcions en l’àmbit laboral:

 • Definir i organitzar processos de tractament d’informació clínica.
 • Realitzar extracció i registre de dades.
 • Codificar i validar informació.
 • Intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients.
 • Intervenir en els processos d’atenció i gestió administrativa en el centre sanitari.
 • Assegurar el correcte compliment dels nivells de qualitat.

 

Mòduls

Mòdul professional Hores totals mòdul Unitats formatives Hores totals UF

MP01 Gestió de pacients

66

UF1 Gestió de pacients en l’atenció primària i l’atenció especialitzada 44
UF2 Gestió i derivació de pacients en les diferents prestacions assistencials 22
MP02 Terminologia clínica i patologia 132 UF1 El llenguatge de les ciències de a salut 33
UF2 Fisiopatologia per sistemes i aparells 99
MP03 Extracció de diagnòstics  i Procediments 132 UF1 Rastreig i indexació del document clínic 44
UF2 Indexació d’episodis assistencials específics 88
MP04 Arxiu i documentació sanitaris 99 UF1 La documentació clínica 44
UF2 L’arxiu clínic 22
MP05 Sistemes d’informació i classificació sanitaris 99 UF1 Els sistemes d’informació en sanitat 22
UF2 La classificació internacional de malalties 44
MP06 Ofimàtica i procés de la informació 132 UF1 Tecnologia i comunicació digital, i processament de dades 33
UF2 Tractament avançat de la informació, arxiu i presentació de la informació escrita 33
UF3 Gestió de bases de dades, disseny de full de càlcul i integració d’aplicacions 66
MP07 Codificació sanitària 132 UF1 Codificació específica de patologia sistèmica 66
UF2 Codificació específica de lesions i emmetzinaments 33
UF3 Codificació específica de patologia ginecològica, obstètrica i del període perinatal 33
MP08 Atenció psicosocial al pacient/usuari. 66 UF1 La comunicació en l’àmbit assistencial 33
UF2 Orientació i assessorament en l’àmbit sanitari 33
MP09 Validació i explotació de dades 132 UF1 Estadística i epidemiologia 49
UF2 Bases de dades sanitàries 50
MP10 Gestió administrativa sanitària 99 UF1 La gestió administrativa als centres sanitaris 33
UF2 La gestió administrativa en assajos clínics i projectes de recerca 66
MP11 Formació i orientació laboral 66 UF1 Incorporació al treball 33
UF2 Prevenció de riscos laborals 33
MP12  Empresa i iniciativa emprenedora 66 UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 66
MP13 Anglès tècnic 99 UF1 Anglès tècnic 99
MP14 Projecte de documentació i administració sanitàries 231 UF1 Projecte de documentació i administració sanitàries 231
MP15 Formació en centres de treball 449 UF1 Formació en centres de treball 449

 

Sortides professionals

 • Tècnic/a superior en documentació sanitària

 • Responsable tècnic de codificació de documentació sanitària

 • Responsable tècnic d'arxius d'històries clíniques

 • Responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari

 • Responsable tècnic de sistemes d'informació assistencial sanitària

 • Responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària

 • Responsable tècnic de gestió de processos administratius-clínics

 • Responsable d'administració d'unitats, departament o centres sanitaris

 • Assistent o assistenta d'equips de recerca biomèdica

 • Secretari/ària de serveis sanitaris

   

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys