Informació adicional CFGS Estètica Integral i Benestar

Normativa vigent

A partir de maig de 2021 canvia la normativa i la major part d'equips d'electroestètica avançada es converteixen en aparells d'ús sanitari. Els centres d'estètica que utilitzin aparatologia que actuï mitjançant energia lumínica sobre teixit, hauran de disposar de personal que acrediti de manera oficial la seva competència professional per a adquirir-los o utilitzar-los.

Els equips afectats estan descrits en l'annex XVI del REGLAMENT (UE) 2017/745 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 5 d'abril de 2017 sobre els productes sanitaris, pel qual es modifiquen la Directiva 2001/83/CE, el Reglament (CE) n.o 178/2002 i el Reglament (CE) n.o 1223/2009 i pel qual es deroguen les Directives 90/385/CEE i 93/42/CEE del Consell.

 

Assignatures possibles de Reconèixer (Assessorament i Reconeixement) per competències professionals/laborals

Asesoramiento y Reconocimiento

Depenent de les funcions realitzades, i formació no reglada que acreditarà cada alumne, el nostre Tècnic, mitjançant la documentació aportada, entrevista personal i avaluació teòrica, podrà determinar el reconeixement d'una sèrie de competències, que després podrien ser convalidables en el cicle.

Les assignatures que poden reconèixer-se per competències professionals són:

 • M1 – Aparatologia estètica
 • M2 – Estètica hidrotermal
 • M3 – Depilació avançada
 • M4 – Massatge estètic
 • M5 – Drenatge estètic i tècniques per pressió
 • M6 – Micro pigmentació
 • M7 – Processos fisiològics i d'higiene en imatge personal
 • M8 – Dermoestètica
 • M9 – Cosmètica aplicada a estètica i benestar

Més informació sobre el Servei d'Assesorament i Reconeixement

 

Convalidacions – Trasllats d'expedients

És possible gestionar totes les convalidacions des d'un altre cicle d'FP cursat, Certificats de professionalitat o Titulacions Universitàries, que s'apliquen segons normativa vigent, així com imputar assignatures cursades i aprovades en altres centres.

 

Itineraris acadèmics

A continuació, es detalla l'itinerari previst. Independentment d'això, l'alumne pot flexibilitzar cursar menys assignatures en cada semestre i estendre en un termini major el cicle.

Per a contemplar itineraris personalitzats, l'alumne ha de manifestar-lo a l'inici de cada semestre.

 • El semestre de realització d'aquests crèdits dependrà de la quantitat de crèdits que l'alumne tingui aprovats, per això existeix l'oportunitat de realitzar-lo en tots dos semestres.
 • Per a cursar M13- Projecte de Síntesi i M14 -FCT és necessari haver superat com a mínim el 70% dels mòduls/UF’s del cicle.

 

Equips i aparells utilitzats

 • Iontoforesis: Corrent elèctric continu que ens facilita la penetració de principi actiu amb càrrega a capes profundes de la pell.
 • Gimnàstica passiva: Corrents Excitomotores de baixa freqüència que realitzen una estimulació muscular superficial.
 • Electrolifting: Corrents variables de baixa freqüència que ens ajuden a la reafirmació tissular.
 • Electrolipòlisis: Corrents variables de baixa freqüència que ens provoquen un augment del catabolisme, mobilitzant i trencant l'adipòcit.
 • Interferencials i Kotz: Corrents Excitomotores de mitja freqüència que realitzen una estimulació muscular profunda.
 • Corriente D’Arsonval: Corrent altern d'alta freqüència que ens afavoreix la cicatrització i regeneració del teixit, a més té efecte bactericida i antisèptic.
 • Radiofreqüència: Corrent altern d'alta freqüència l'objectiu de la qual és crear una calor profunda, millorant la reafirmació tissular i la cel·lulitis.
 • Vapor i Ozó: Aparatología estètica que utilitza la calor humida.
 • LED’s: Radiacions lumíniques especials amb una elevada eficiència lumínica.
 • Electroporació o mesoteràpia virtual: Ens facilita la penetració no invasiva de principi actiu a l'interior de la cèl·lula.
 • Presoteràpia: Tècnica que aplica pressió positiva en l'organisme a una intensitat ritme específic, amb l'objectiu de mobilitzar i reduir edemes.
 • Vacunteràpia: Tècnica estètica que utilitza una pressió negativa l'objectiu de la qual és mobilitzar teixits subjacents.
 • Ultrasò: Tècnica estètica que utilitza freqüències de 3 MHz amb finalitats estètiques.
 • Cavitació: Aparatologia estètica que genera microbombolles d'aire internes que en implotar ens facilitessin la destrucció de dipòsits grassos.
 • Peeling ultrasònic: mètode d'exfoliació epidèrmica.