Centre d'estudis secundaris

Picasa Blocs Acces_professors Acces_usuari

Servei de reconeixement


Per a què serveix i a qui s’adreça?

 
Serveix per a reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral. En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats. S’adreça a les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Com funciona?

La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada. Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.

Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés.

Quin cost té el servei?

El servei el presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18 € per Unitat Formativa o 40 € per crèdit que es vol reconèixer.

Com sol·licito el servei?

El període d’inscripció és del 18/09/2017 al 01/10/2017, de manera presencial al centre.
C/ Guifré, 300 (08912) Badalona.

Oferta de places

Família professional   Places
Administració i gestió
 • Administració i finances
 • Tècnic en gestió administrativa

20
10

Sanitat
 • Cures auxiliars d'infermeria
 • Farmàcia i parafarmàcia
 • Dietètica

10
5
20

Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Atenció a les persones en situació de dependència
 • Educació Infantil

30

5

Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió, als centres del Departament, en cas de superar les places ofertades, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Llistat d’admesos i exclosos

A partir del dia 09/10/2017 al web del centre, www.joanmaragall.com

Com es fa el pagament?

Presencialment al centre al moment de la inscripció, 18/09/2017 al 01/10/2017.

Quina documentació s’ha de presentar?

 • Informe d’assessorament o equivalent
 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Resguard de pagament del preu (donat pel centre)

Resum del calendari

Descripció Data Observacions
Període d'inscripció Del 18/09/2017 al 01/10/2017 A la recepció del centre
Publicació de les llistes d'admesos A partir del dia
09/10/2017 
Al web del centre, www.joanmaragall.com i al taulell d'anuncis
Documentació necessària per a la inscripció Juntament amb la inscripció
 • Informe d’assessorament o equivalent
 • Full de sol·licitud
 • Document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent.
 • Resguard de pagament del preu (donat pel centre)
Pagament del servei Juntament amb la inscripció

Preu del servei:

 • Certificació d’UFs títols LOE: 18 € per cada UF
 • Certificació de crèdits títol LOGSE: 40 € per cada crèdit.
Data d'inici de les sessions A partir del
19/10/2017 
Rebreu una trucada per concertar una cita amb l'assessor
Demana informació
Trucant al 93 383 36 57
Enviant el següent formulari

CES Joan Maragall. Programació de Silenci Disseny