Pla d'Organització del Centre - Juliol 2020

 

INTRODUCCIÓ

"En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el feien aplicant les mesures sanitàries de protecció."

L’obertura d’escoles es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la normativa existent.

La inesperada expansió del SARS-CoV-2 arreu del món i les enormes conseqüències que deixa al seu pas obren un nou escenari on s’acumulen els aprenentatges i les incerteses. S’ha après el comportament d’aquest nou virus setmana a setmana i ha calgut posar en pràctica mesures que, fins fa poc temps, ni tan sols s’haurien imaginat. Amb tot, el coneixement adquirit i amb l’horitzó del descobriment d’una vacuna contra el nou coronavirus, s’espera un temps on diferents escenaris es poden anar succeint. Cal estar preparats i deixar el mínim espai a les mesures d’urgència.

El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre.

 

FINALITAT I OBJECTIUS

Aquest Pla d’Organització estableix les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones al centre educatiu, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots a una educació de qualitat.

Els objectius del Pla són les següents:

 • Els adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.
 • L’aprenentatge al centre educatiu ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.
 • L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
 • A través de les mesures proposades, el centre educatiu està en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.

 

VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA

Seguretat

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable. Cal recordar que, segons el coneixement actual, infants i adolescents són un col·lectiu de risc molt baix respecte la COVID-19, tant pel que fa a l’afectació clínica que desenvolupen, com el seu paper poc important en la dinàmica epidèmica d’aquest coronavirus.

Salut

La salut dels alumnes , docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.

Equitat

El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de població. Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, n’han patit -o n’estan patint- les conseqüències d’una manera més acusada. L’assistència als centres permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. El tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes. Al mateix temps l‘afrontament de la pandèmia ha requerit la discontinuació d’uns serveis presencials d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i desenvolupament.

Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.

Vigència

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic.

 

PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.

La cartelleria sobre mesures de protecció i prevenció es troba en llocs visibles i de circulación al centre.

El docent ha de reforçar conductes saludables com tossir i esternudar al colze, el rentat de mans freqüent, el distanciament físic i la utilització correcta de les mascaretes.

Grups de convivència i socialització molt estables

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.

Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper dels joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5m2), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el nombre d’integrants del grup.

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.

Mesures de prevenció personal

En punts estratègics s’ha col.locat dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola

 

 1. Distanciament físic

  Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.

  Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5m2).

  L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.

   

 2. Higiene de mans

  Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut de personal docent i no docent i alumnat. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans.

  En adolescents, es requereix el rentat de mans:

  En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es durà a terme:

  En punts estratègics s’ha col.locat dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola

  • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
  • Abans i després de l’esmorzar
  • Abans i després d’anar al WC
  • Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).
  • Abans i després d’anar al WC
  • Com a mínim una vegada cada 2 hores
 3. Ús de mascareta

  Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per cada país.

  L’alumnat haurà d’arribar amb mascareta i l’haurà de dur fins que entrin a l’aula, també per moure’s per passadissos i anar al lavabo i quan no es pugui mantenir la distancia i si coincideixen puntualment amb altres grups estables.

  Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions són les següents:

  Col.lectiu Indicació Tipus de mascareta
  Batxillerat i CFP (16-18 anys) No obligatòria si s’està amb el grup de convivencia dions de l’aula. Indicada fora del grup quan no es pugui mantener la distancia d’1,5 metres. Higiènica amb compliment norma UNE
  Personal docent i no docent Recomanable en els grups estables. Obligatòria per al personal quan imparteix classes a diferents grups, quan no forma part del grup de convivencia estable i no es pugui mantener la distancia d’1,5 metres. Higiènica amb compliment norma UNE

  Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de distanciament cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica.

   

 4. Material escolar

  L’alumnat utilitzarà material individual. No podran compartir cap material un cop al centre entre ells.

  No es distribuiran documents en paper.

  La manipulació d’eines i material comú pot generar risc de contagi.

   

 5. Requisits d’accés al centre educatiu

  Per que l’alumne/a pugui assistir al centre educatiu, serà altament recomanable tenir el calendari vacunal al dia. En qualsevol cas, es donarà per bona la documentació presentada en el moment de la matrícula amb relació a l’acreditació de les vacunacions. Dos requisits bàsics per a l’accés a l’escola per part de l’alumnat són:

  En cas que l’alumne/a presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:

  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.
  • Malalties cardíaques greus.
  • Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen tractaments immunosupressors).
  • Diabetis mal controlada.
  • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

   

 6. Personal docent i no docent

  Les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els joves. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració.

 

1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL I EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE

 • L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els ensenyaments des d’educació infantil fins a la post obligatòria. En els ensenyaments post obligatoris, de manera excepcional, es poden plantejar models híbrids d’aprenentatge. Sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població.
 • El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre, haurà d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la COVID- 19, en el marc de referència vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement establir, si s’escau, mesures específiques de protecció.
 • A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu el centre organitzarà els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent.

Circulació pels passadissos

 • Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.

Espais de reunió i treball per al personal

 • S’establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se.
 • S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai.
 • Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir l’establert en l’apartat 4.3.

Fluxos de circulació

 • Establiment de circuits i organització de la circulació dels diferents membres de la comunitat”educativa en llocs i moments determinats degudament senyalitzats.

Entrades i sortides

 • El centre identificarà tots els accessos possibles. Establirà els punts d’entrada i sortida, i marcarà quins grups accediran per cada punt.
 • Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable.
 • En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula.

Horaris

 • Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia poden determinar la necessitat d’incorporar canvis en l’horari, tenint en compte el projecte educatiu de cada centre. En el cas de modificació de l’horari, el centre ho traslladarà al director o directora dels serveis territorials o Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, per a la seva aprovació.

Relació amb la comunitat educativa

 • Previsió de les sessions del consell escolar i de la modalitat de les reunions (presencial o telemàtica). S’optarà per qualsevol dels dos sempre que es mantinguin les mesures de seguretat, però preferirem el format telemàtic sempre que sigui possible.
 • Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies. Es farà a través de www.joanmaragall.com després de la seva aprovació pel Consell Escolar. Els tutors/es han de conèixer el contingut del Pla per poder informar i donar les aclaracions que es puguin demanar.
 • Previsions respecte a l’organització de les reunions de tutoria amb les famílies. Preferiblement virtuals.
 • Procediments de comunicació amb les famílies. Via telefònica, email o videotrucada. Es pactarà amb les famílies el mitjà més efectiu en funció de l’accés a la tecnología de què disposin.

Activitats complementàries

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el transport, quan aquest sigui necessari. Les sortides previstes es portaran a terme i el docente promotor supervisarà les mesures de prevenció i seguretat del lloc al qual es desplacen. Tanmateix, supervisarà i animarà l’alumnat a mantener distàncies, ús de mascaretes i higiene de mans freqüent.

Es podran fer sortides, estades amb pernoctació i viatges amb les mesures de prevenció i seguretat necessàries.

Quan es facin sortides que requereixin l’ús de transport públic, es podran utilitzar tots els seients del transport públic col·lectiu, però caldrà dur la mascareta durant tot el trajecte fins que s’arribi a l’aula.

Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern

Preferentment en modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre superior a 10 persones.

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA REUNIÓ TEMPORITZACIÓ/ PERIODICITAT
Equip directiu Planificació i avaluació Presencial mensual
Coordinadors i equip directiu Coordinació Videoconferència mensual
Equip docent Junta Avaluació Presencial (si no es superen les 10 persones) trimestral
Equip docent Tutoria Presencial A demanda / cada dues setmanes

Pla de treball del centre educatiu en confinament

NIVELL EDUCATIU MÈTODE DE TREBALL I RECURSOS DIDÀCTICS MITJÀ I PERIODICITAT DEL CONTACTE AMB EL GRUP MITJÀ I PERIODICITAT DEL CONTACTE INDIVIDUAL AMB L’ALUMNE/A MITJÀ I PERIODICITAT DE CONTACTE AMB LA FAMÍLIA
Qualsevol que ofereix l’escola

- Plataforma Classlife

- LLibres digitals

- Digitalització de recursos per part del docente

- La jornada telemàtica del docent no superarà en cap cas la jornada assignada en modalitat presencial.

- Aula tecnificada amb càmera d’alta resolución per gravacions de classes i/o impartició en streaming.

1/3 de les hores setmanals cada setmana -respectant vacances, festius u caps de setmana-en presencial de la matèria que s’imparteix com a mínim es planificarà una videotrucada de màxim 60 minuts.

- Videotrucada

- Publicació per part de tots els docents a principi de curs horari d’atenció a l’alumnat en modalitat telemàtica.

- Mateix criterio que es manté en modalitat presencial.

- Entrevistes en videotrucada.

Concrecions per al Batxillerat

El curs haurà de començar amb una màxima presencialitat possible i prepararem un model híbrid per a situacions extraordinàries durant la primera setmana de setembre, així com les mesures aplicables en cas que s’hagués de confinar un grup, un nivell o tot el centre.

 1. Criteris d'organització dels grups.
  Matèries comunes o comuna d'opció La confecció dels grups estables d’alumnat implica constituir els grups a partir de les matèries comunes d'opció. En aquesta agrupació, s'impartiran les matèries comunes tant de 1r com de 2n de batxillerat. En aquells casos que calgui incorporar a les matèries comunes alumnes procedents d'altres grups estables, s’haurà de mantenir la distància de seguretat o utilitzar mascareta, també es podria optar per cursar la matèria en format virtual preferentment al mateix centre educatiu.
 2. Matèries de modalitat
  Si les matèries de modalitat s'organitzen com a subgrups dels grups estables que cursen una mateixa matèria comuna d'opció, es poden considerar subgrups estables, atès que no s'incorpora cap alumne que no pertany a aquell grup. En el cas que s’incorpori alumnat procedent d'un grup estable diferent, s’haurà de mantenir la distància de seguretat o utilitzar mascareta, també hi ha la opció que aquest alumnat pugui cursar la matèria en format virtual preferentment al mateix centre educatiu.
 3. Matèries específiques
  Quan fem subgrups per a optatives o suports educatius fora de l’aula, si aquest fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, s’haurà de mantenir la distància de seguretat o utilitzar mascareta. També es podran establir les condicions necessàries perquè aquest alumnat pugui cursar la matèria en format virtual preferentment al mateix centre educatiu.
 4. Model híbrid
  En el model híbrid cal aprofitar la presencialitat perquè l’alumnat faci activitats individualitzades, interaccioni amb companys i companyes i aclareixi dubtes amb la supervisió del professorat. També cal aprofitar la no presencialitat perquè l’alumnat treballi autònomament i, en col·laboració amb altres, nous continguts per mitjà de tots els recursos possibles. Aquest punt s’acabarà de perfilar al setembre.

Concrecions per a la formació professional

En el model híbrid aprofitarem la presencialitat perquè l’alumnat:

 • Faci activitats individualitzades, interaccioni amb companys i companyes i aclareixi dubtes amb la supervisió del professorat.
 • Treballi autònomament i, en col·laboració amb altres, nous continguts per mitjà de tots els recursos possibles.
 • En relació amb el model híbrid, que es perfilarà la primera setmana de setembre, s’indicarà l’organització pedagògica dels cursos, així com les mesures que es prendrien, en cas de confinament d’un grup, o de tot el centre en relació amb aquesta etapa educativa. Com es preveu el manteniment del contacte amb l’alumnat i les seves famílies i quines activitats es preveu que puguin fer els alumnes en un marc de confinament. Indicarem el percentatge d’assistència al centre i quina organització es preveu (dies alterns, franges...). En l’organització del curs i l’elaboració dels horaris tindrem en compte la utilització d’espais externs al centre, en cas que sigui necessari.

 

2. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables.

 • No és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables.
 • En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.
Grups Alumnes Docents PAE Espai
Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal1
PFI ADM 17 Sara López

Carlota Bedós

Mónica Perdigón

David Amorin

    Aula 14
PFI ADM
Aula 14
PFI COM 17 Carlota Bedós

Sara López

Mónica Perdigón

David Amorin

    Aula 15
PFI COM
Aula 15
1r BTX CC.SS. 30 David Amorin

Cati Romero

Núria Solé

J. Carlos Balmori

Jordi Puigdoménech

Álvaro Carrascal

Roser Gutiérrez

Emmanuel Prats

Jose Sellés

    Aula 209
1.1

Aula 204 Informat.

BTX

1r BTX
Humanístic - Científic
30 Àngels Jurado

Cati Romero

Núria Solé

J. Carlos Balmori

Jordi Puigdoménech

Álvaro Carrascal

Roser Gutiérrez

Emmanuel Prats

Antonio Peñas

    Aula 210
1.2

Aula 010

Lab. 1
(matèries modalitat científic, garanteix l’1’5m de distància)

Informat. BTX

2n BTX CC.SS. 30 Jordi Puigdoménech

Cati Romero

Núria Solé

J. Carlos Balmori

David Amorin

Emmanuel Prats

Jose Sellés

    Aula 115
2.1

Aula 204

Informat. BTX

2n BTX
Humanístic - Científic
30 Roser Gutiérrez

Cati Romero

Núria Solé

J. Carlos Balmori

Jordi Puigdoménech

David Amorin

Àngels Jurado

Emmanuel Prats

Antonio Peñas

    Aula 116
2.2

Aula 011

Lab. 2
(matèries modalitat científic, garanteix l’1’5m de distància)

Informat. BTX

CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria (matí) 30 Pascual Romero

Roser Ponce

Sandra López

Neret Parellada

J. Carlos Balmori

Mireia Leiva

Elena Mota

Víctor Albadalejo

    Aula 102
CAI M
Aula 009 Taller Sanitària
CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria (tarda) 30 Sandra López

Roser Ponce

Neret Parellada

Sílvia Rey

Mireia Leiva

Marta Tuda

Víctor Albadalejo

    Aula 102
CAI T
Aula 009
Taller Sanitària
1r CFGM Farmàcia i Parafarmàcia 30 Núria Rubio

Jimena Fernández

Antonio Peñas

Pascual Romero

Sandra López

Mireia Leiva

Elena Mota

Víctor Albadalejo

    Aula 001
FAR1
Aula 006
Lab. QUÍM
Desd. FAR1
2n CFGM Farmàcia i Parafarmàcia 30 Jimena Fernández

Núria Rubio

Antonio Peñas

Pascual Romero

Marta Tuda

Mireia Leiva

    Aula 002
FAR2
Aula 006 Lab QUÍM
Desd FAR2
1r CFGM Gestió Administrativa 30 Santiago Moreno

Concepció Artell

Jose Sellés

Mireia Leiva

Emmanuel Prats

Víctor Albadalejo

    Aula 015
ADM1
Aula 003 Informàt. CFGM
2n CFGM Gestió Administrativa 30 Concepció Artell

Santiago Moreno

Jose Sellés

Àgels Jurado

Mireia Leiva

    Aula 008
ADM2
Desd. ADM2
1r CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència 30 Víctor Albadalejo

Sílvia Rey

Laura Terraza

Neret Parellada

Carles Mayoral

Saray Antolí

David Amorin

    Aula 205 APD1  
2n CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència 30 Sílvia Rey

Víctor Albadalejo

Neret Parellada

Lara Montana

Miriam Fagoaga

Mónica Perdigón

    Aula206
APD2
 
CFGM Conducció D’Activitats Físiques en el Medi Natural 30 Jordina Massaguer

Àlvaro Carrascal

Diego Pérez

Héctor Moreno

Neret Parellada

Víctor Albadalejo

    Aula
212/213
CAFEMN
Hípica
Taller BTT
Pati
1r CFGM Emergències Sanitàries 30 Lara Montana

Aroa Marí

Mónica Perdigón

Víctor Bonet

Víctor Albadalejo

    Aula 122
EMER1
Aula122
Taller Sanitària
Pati
2n CFGM Emergències Sanitàries 30 Aroa Marí

Lara Montana

Víctor Bonet

Mónica Perdigón

    Aula123
EMER2
Aula123
Taller Sanitària
Pati
1r CFGS Educació Infantil 30 Aroa Palma

Carles Mayoral

Víctor Albadalejo

Roser Ponce

    Aula 201
EDIN1
Taller 202 EDIN
2n CFGS Educació Infantil 30 Carles Mayoral Aroa Palma     Aula203
EDIN2
Taller 202 EDIN
1r CFGS Integració Social 30 Xavier Ruiz

Laura Terraza

Sílvia Rey

Víctor Albadalejo

Mónica Perdigón

    Aula215 ISO1  
2n CFGS Integració Social 30 Laura Terraza

Xavier Ruiz

Sara López

Neret Parellada

Mònica Perdigón

    Aula
216/217
ISO2
 
1r CFGS Dietética 30 Saray Antolí

Miriam Fagoaga

Carlota Bedós

    Aula104
DIET1
Aula 006
Lab QUÍM
2n CFGS Dietética 30 Miriam Fagoaga

Saray Antolí

Carlota Bedós

Lara Montana

    Aula 102B
DIET2
Aula 006
Lab QUÍM
1r CFGS Ensenyament i Animació Socio-Esportives 30 Àlvaro Carrascal

Diego Pérez

Jordina Massaguer

Héctor Moreno

Sergio Àrias

Neret Parellada

    Aula101
EASE1
Piscina
Gimnàs
Pistes atletisme
Pati
2n CFGS Ensenyament d¡Activitats Socio-Esportives 30 Diego Pérez

Àlvaro Carrascal

Sergio Àrias

Miriam Fagoaga

Mónica Perdigón

Lara Montana

    Aula 0038 EASE2 Pati
1r CFGS Condicionament Físic 30 Héctor Moreno

Sergio Àrias

Àlvaro Carrascal

Jordina Massaguer

Neret Parellada

Mónica Perdigón

    Aula119
COND1
Aula 301B
Gimnàs
Piscina
2n CFGS Condicionament Físic 30 Sergio Árias

Mónica Perdigón

Lara Montana

    Aula
120/121 COND2
Aula 301B
Gimnàs
Piscina

1 Els horaris d’ús dels espais temporals estaran definits la primera semana de setembre.

 

3. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES

 • Les entrades i sortides del Centre durant el període en que hi hagi mesures de prevenció i protecció del COVID19 es realitzaran pel pati del C/ Garriga, 115.
 • 15 minuts abans de l’horari d’inici de les classes la porta s’obrirà. Es tancarà 30 minuts després de l’inici de classes.
 • lgualment es farà a l’hora de sortida i entrada del descans de mig matí d’11 h a 11,30 h (obertura 10.50 i tancament 11.40 h).
 • Fora d’aquest horari s’entrarà i sortirà per la porta principal (C/ Guifré, 300).

3.1. SENYALITZACIÓ I ACCESSOS

A l’entrada del pati estan senyalitzats 11 accessos amb indicació dels ensenyaments als que donen accés.

A l’entrada de cada accés hi ha gel hidroalcohòlic per al rentat de mans.

 • Circulació pels passadissos
  Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.
RELACIÓ D'ACCESSOS
ACCÉS 1

FARMÀCIA

ACCÉS 2

AULA DESDOBLAMENT BATXILLERAT

AULA D’INFORMÀTICA 1

CAFEMN

2.1.

2.2.

CAI

DIETETICA

CONDICIONAMENT FISIC 1r.

EDUCACIÓ INFANTIL

APD 1r.

AULA INFORMÀTICA 2

ACCÉS 3

AULA PRÀCTIQUES CAI

ACCÉS 4

ADMINISTRATIU 2n.

LABORATORI QUÍMICA

APD 1r.

AULA DE CONFINAMENT

LABORATORI DE FÍSICA

ACCÉS 5

LABORATORI NATURALS

ACCÉS 6

TEATRE

ACCÉS 7

BATXILLERAT

AULA INFORMATICA 3

EMERGÈNCIES SANITARIES 1r.

INTEGRACIÓ SOCIAL 1r.

GIMNÀS

ACCÉS 8

EASE 1r

DESPATXOS CONFINAMENT

DUTXES

ESTÈTICA

CONDICIONAMENT FÍSIC 2n

ACCÉS 9

PFI

EMERGÈNCIES SANITARIES 2n.

INTEGRACIO SOCIAL 2n.

EASE 2n

ACCÉS 10

ESPAI GIMNÀS

ACCÉS 11

ADMINISTRATIU 1r

 

4. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment.

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:

 • Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic (despatx tutoría passadís de CFGM)
 • Avisar pares, mares o tutors.
 • Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra.
 • Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos
 • Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:

 • No assistir al centre
 • Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera
 • Posar en coneixement de la titularitat del centre de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible i del seu servei de prevenció. I emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus possibles contactes.
CASOS POTENCIALS ESPAI HABILITAT PER A L’AÏLLAMENT PERSONA RESPONSABLE DE REUBICAR L’ALUMNE/A I CUSTODIAR-LO FINS QUE EL VINGUIN A BUSCAR PERSONA RESPONSABLE DE TRUCAR A LA FAMÍLIA RESPONSABLE DE COUMNICAR EL CAS A SERVEIS TERRITORIALS
Qualsevol nivell Despatx tutoría passadís de CFGM Docent que té a l’aula en el moment de la detecció. Tutor/a Direcció

Seguiment de casos

ALUMNE/A DIA I HORA DE LA DETECCIÓ EXPLICACIÓ DEL PROTOCOL SEGUIT I OBSERVACIONS (incloure el nom de la persona que ha fet les actuacions i el nom del familiar que l’ha vingut a buscar) PERSONA DE SALUT AMB QUI ES MANTÉ EL CONTACTE I CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA PERSONA REFERENT DEL CENTRE PELS CONTACTES AMB SALUT (mantindrà el contacte amb salut i farà seguiment del cas)

Seguiment del Pla

RESPONSABLES

Titularitat, Direcció, Cap d’Estudis

INDICADORS

100% alumnat coneix els itineraris d’accés i sortida del centre la primera setmana de curs.

100% de docents coneix el contingut del Pla d’Organització previ al 14/09.

100% PND coneix el contingut del Pla d’Organització previ al 14/09.

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS

Crear inforgrafies amb els protocols d’actuació, prevenció i seguiment de casos.

 

5. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ

L’equip de ventilació, neteja i desinfecció és format per 3 dones contractades a jornada complerta i coordinades per la recepcionista Dolors Jordán.

Els productes que s’utilitzen són homologats i certificats i l’empresa proveïdora ha realitzat una jornada de formació al personal sobre les característiques i propietats dels productes.

5.1. PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCATIUS

 • Es recomana disposar d’un Pla de neteja i desinfecció adaptat a cada centre educatiu en funció dels diferents espais i la seva ocupació i concurrència
 • Utilitzeu només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes incompatibles pot provocar intoxicacions. Veure enllaç 1 al final del document. Veure enllaç al final del document
 • La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels desinfectants.
 • Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de precaució indicades.
 • Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb reunions successives, menjadors amb diferents torns, zones de eleva freqüència de pas i recepció, etc.
 • La ventilació és tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de persones.

 

Ventilació Diàriament >1 vegada al dia Comentaris
ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS
Ventilació de l’espai   Mínim 10 minuts 3 vegades/dia
Manetes i poms de portes i finestres    
Baranes i passamans, d’escala i ascensors    
Superfície de taulells i mostradors    
Cadires i bancs   Especialment en les zones que contacten amb les mans
Grapadores i altres utensilis d’oficina    
Aixetes    
Botoneres dels ascensors   Material electrònic: netejar amb un drap humit amb alcohol propílic 70º
Ordinadors, sobretot teclats i ratolins   Material electrònic: netejar amb un drap humit amb alcohol propílic 70º
Telèfons i comandaments a distància   Material electrònic: netejar amb un drap humit amb alcohol propílic 70º
Interruptors d’aparell electrònics   Material electrònic: netejar amb un drap humit amb alcohol propílic 70º
Fotocopiadores   Material electrònic: netejar amb un drap humit amb alcohol propílic 70º
AULES
Ventilació de l’espai   Mínim 10 minuts 3 vegades/dia
Superficies o punts de contacte freqüent amb les mans   ✓ n  
Terra   ✓ n  
LAVABOS I DUTXES
Ventilació de l’espai   ✓ n Mínim 10 minuts 3 vegades/dia
Rentamans   ✓ n Especialment després de l’ús massiu (després del pati, després de dinar) i sempre al final de la jornada
Inodors   ✓ n Especialment després de l’ús massiu (després del pati, després de dinar) i sempre al final de la jornada
Terra i altres superfícies   ✓ n Especialment després de l’ús massiu (després del pati, després de dinar) i sempre al final de la jornada
Dutxes   n  
Cubells de brossa o compreses ✓ n  

✓ = Neteja i desinfecció
n = Neteja

 

5.2. LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DIÀRIA DEL CENTRE D’ESTUDIS JOAN MARAGALL

Dolors Jordán amb DNI 4.....1X, Coordinadora del personal del pla de ventilació, neteja i desinfecció manifesta que:

Ventilació En curs Fet
S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un mínim de 10 minuts?  
Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó suficient?  
Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?  
Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen del gel suficient?  
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte(poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors ascensor, etc)?  
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents?  
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?  
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?  
S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?  
S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?  
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?  

 

Annex 1

Annex 1 - /Salut