Ideari del centre

El Centre d’estudis Joan Maragall reconegut i concertat per el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya desenvolupa la seva acció docent sobre els principis d'un projecte educatiu que es fonamenta sobre:

​La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base científica.

 • La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals.

 • La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social i laboral.

 • L'habilitació per a l'aprenentatge permanent.

 • L'estímul i el reconeixement de l'esforç i la valoració del rigor, l'honestedat i la constància en el treball

 • La capacitació per a exercir activament la ciutadania.

 • L'aplicació general de criteris i procediments d'avaluació.

 • La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals.

 • La competència per a l'anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de transmissió

Es regeix per:

 • La ubicació de l’alumne en el centre de l’activitat docent de la nostra institució.

 • La flexibilitat organitzativa com a instrument per adequar-se a les necessitats canviants de la societat i a les demandes dels nostres alumnes.

 • La participació de tota la comunitat educativa en la superació de nous reptes acadèmics i socials.

 • La promoció del reconeixement social i professional del professorat com actors imprescindibles per configurar i fer possible el projecte docent.

 • El compromís de les famílies per estimular el procés educatiu.

Sobre tots aquests principis i valors, el Centre d’estudis Joan Maragall ha bastit al llarg del temps un model educatiu propi fidel als seus orígens però en permanent renovació i adaptació a les exigències canviants del nostre entorn socioeconòmic que no només ofereix  l’adequat coneixement de les capacitats tècniques de cada cicle formatiu sinó que també fomenta:

 • L’esperit d’emprenedoria.

 • La voluntat i el reconeixement de la necessitat de millora contínua.

 • La capacitat d’autoconeixement i de superació des de la promoció de l’autoestima i la maduració integral de la persona.

 • L’adquisició d’un esperit crític des del coneixement i l’anàlisi de la realitat.

Per assolir aquests objectius, Centre d’estudis Joan Maragall té com a base de la seva activitat docent l’aprofundiment en la gestió del talent del seu alumnat a partir d’un seguiment personalitzat que garanteix que aquest mai arribi a trobar-se sol en la nostra institució en el seu creixement formatiu i personal.
Aquest acompanyament es produeix fonamentalment a través de la figura propera, comprensiva, però alhora necessàriament exigent del tutor o tutora de cada alumne.

D’altra banda el model educatiu de la nostra de la nostra escola es caracteritza també per un ús intensiu i habitual de les noves tecnologies;  un elevat grau d’experiència i dedicació del nostre professorat;  la constitució de grups reduïts d’alumnes que facilita els processos formatius de caràcter participatiu i interactiu i un sistema d’avaluació continu i global.

En definitiva, el Centre d’estudis Joan Maragall ofereix al seu alumnat tots aquells instruments necessaris per a poder afrontar amb èxit els reptes d’un món global altament competitiu i constantment canviant.