CFGS - Ensenyament i Animació Socioesportiva

Ensenyament i Animació Socioesportiva

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació físico-esportiva recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint l’èxit i la satisfacció dels usuaris.

 

Titulació

Tècnic en Ensenyament i Animació Socioesportiva

Família professional

Activitats físiques i esportives

Cursos acadèmics

2 cursos acadèmics

Hores totals

2.000 hores

Hores de teoria

1.650 hores

Hores de pràctiques

350 hores

Horari

Matins de 8:00 a 14:30h

Competències

 • Elaborar projectes d'animació socioesportiva a partir de l'anàlisi de les característiques de l'entorn, incorporant les últimes tendències d'aquest camp professional i, en el seu cas, les propostes de millora extretes del seguiment d'altres projectes anteriors, aprofitant les convocatòries institucionals.
 • Desenvolupar i registrar el pla d'avaluació dels projectes d'animació socioesportiva, concretant els instruments i la seqüència d'aplicació, així com el tractament i la finalitat de les dades obtingudes, tot això amb ajuda de les tecnologies de la informació.
 • Gestionar la posada en marxa del projecte d'animació socioesportiva, organitzant els recursos i les accions necessàries per a la promoció, desenvolupament i supervisió del mateix.
 • Avaluar la condició física, la competència motriu i les motivacions de les persones participants en els programes d'animació socioesportiva, tractant les dades de manera que serveixin en el plantejament i retroalimentació dels programes.
 • Programar l'ensenyament d'activitats fisicoesportives individuals, d'equip i d'implements i jocs, en funció dels participants, dels mitjans disponibles i de les dades de seguiment, indicant la metodologia didàctica i d'animació més apropiada i les adaptacions per a persones amb discapacitat.
 • Programar les activitats d'inclusió socioesportiva en funció de les característiques dels grups, dels mitjans disponibles i de les dades de seguiment, indicant la metodologia d'intervenció més apropiada.
 • Programar la recreació mitjançant activitats fisicoesportives i jocs, en funció de les característiques dels grups, dels mitjans disponibles i de les dades de seguiment, indicant la metodologia d'animació més apropiada i les adaptacions per a persones amb discapacitat.
 • Dissenyar, adaptar i seqüenciar exercicis i tasques de les sessions d'ensenyament d'activitats fisicoesportives i jocs per a tot tipus de participants, respectant els objectius i les fases de les sessions.
 • Dissenyar i seqüenciar exercicis i tasques de les activitats d'inclusió socioesportiva per a persones grans i per a col·lectius en risc d'exclusió, respectant els objectius i les fase de les sessions o activitats.
 • Dissenyar, adaptar i seqüenciar exercicis i tasques de les sessions o activitats de recreació, per a tot tipus de participants, respectant els objectius i les fases de les sessions o activitats.
 • Dirigir i dinamitzar el procés d'ensenyament d'activitats físiques i esportives, adaptant el programat a la dinàmica de l'activitat i del grup i avaluant els aprenentatges dels participants.
 • Dirigir i dinamitzar les activitats d'inclusió socioesportiva programades, adaptant-les a la dinàmica de l'activitat i del grup.
 • Dirigir i dinamitzar les activitats recreatives fisicoesportives i els jocs programats, adaptant-los a la dinàmica de l'activitat i del grup.
 • Assegurar la disponibilitat dels recursos necessaris per a la realització de les activitats, preparant els espais, els equips i els materials requerits.
 • Proporcionar l'atenció bàsica als participants que sofreixen accidents durant el desenvolupament de les activitats, aplicant els primers auxilis.
 • Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.
 • Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant el desenvolupament del mateix, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.
 • Comunicar-se amb seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.
 • Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscs laborals i ambientals, d'acord amb l'establert per la normativa i els objectius de l'empresa.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de "disseny per a tots", en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.
 • Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb l'establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

 

Mòduls

PRIMER CURS
Mòdul 1 Valoració de la condició física i intervenció en accidents
Mòdul 2 Dinamització grupal
Mòdul 3 Planificació de l’animació esportiva
Mòdul 4 Metodologia de l'ensenyament d'activitats fisicoesportives
Mòdul 5 Activitats fisicoesportives individuals
Mòdul 6 Activitats d’oci i temps lliure
Mòdul 9 Jocs i activitats fisicorecreatives i d’animació turística
Mòdul 10 Activitats fisicoesportives per a la inclusió social

 

SEGON CURS
Mòdul 7 Activitats fisicoesportives d'implements
Mòdul 8 Activitats fisicoesportives d'equip
Mòdul 11 Formació i orientació laboral
Mòdul 12 Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 13 Anglès tècnic
Mòdul 14 Projecte d'ensenyament i animació socioesportiva
Mòdul 15 Formació en centres de treball

 

Sortides professionals

Gestió esportiva

 • Gestió d’empreses i entitats esportives.
 • Organitzador/a d’esdeveniments.
 • Emprenedor/a de l’esport.
 • Coordinador/a d’activitats d’animació esportiva.
   

Esport

 • Tècnic/a esportiva.
 • Preparador/a físic.
 • Professor/a d’activitats físicoesportives.
 • Animador/a físicoesportiu recreatiu.
 • Animador/a d’activitats d’inclusió sociesportiva.
 • Cronometrador/a, jutge o jutgessa i àrbitre de competicions esportives no oficials.
 • Promotor/a esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic.
   

Salut i Fitness

 • Monitor/a de fitness i activitats dirigides.
 • Entrenador/a personal.
   

Lleure, oci i turisme.

 • Coordinador/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Animador/a de vetllades i espectacles d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal·lacions turístiques.
 • Coordinador/a d’activitats físicoesportives en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades.
 • Coordinador/a de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.
 • Cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil.
 • Director/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

 

Connexions amb altres estudis

 • Mestre (totes les especialitats).
 • Grau en educació social.
 • Grau en treball social.  
 • Grau en relacions laborals.
 • Grau en turisme.
 • Grau en teràpia ocupacional.
 • Grau en fisioteràpia.
 • Grau en infermeria.
 • Grau en nutrició i dietètica.
 • Grau en podologia.
 • Grau en ciències de l'activitat Física i de l'esport (CAFE).
 • Grau en medicina.

 

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Informació adicional

Capacitats Clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d’aquest cicle formatiu.

 

Vídeo presentació