Curs de preparació per a les proves d'accés als Cicles Formatius de Grau Superior

Curs proves d'accés als Cicles Formatius de Grau Superior

Aquests estudis us prepararan per presentar-vos a les proves d'accés als cicles de grau superior de formació professional. Podeu  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

La superació del curs us atorgarà una puntuació extra (nota curs X 0,2) que es sumarà a la nota obtinguda a la prova d’accés.

 

Requisits

Cal tenir complerts els 19 anys o bé complir-los durant l'any en què es realitza la prova. Tenir 18 anys o bé complir-los durant l'any en què es realitza la prova i posseir el títol de tècnic/a de formació professional inicial (o el resguard d’haver-lo sol·licitat) que tingui afinitat amb el CFGS al que es vol accedir.

 

Horari

Les activitats lectives dels curs es duran a terme en horari de matí o tarda. El curs de formació és presencial.

Per poder expedir el certificat cal haver assistit, almenys, al 80% del conjunt de les hores lectives del curs.

 

Matèries comunes

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua Anglesa
 • Matemàtiques
 • Tutoria

 

Matèries específiques

Les matèries específiques les han de cursat tant sols aquells alumnes que no n’estiguin exempts (veure exempcions).

 • Per accedir a CFGS del grup A: Tecnologia / Física
 • Per accedir a CFGS del grup B: Ciències de la Terra / Biologia / Química
 • Per accedir a CFGS del grup C: Geografia / Economia / Psicologia i sociología.

 

Famílies professionals i cicles

Grup A Grup B Grup C
 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta i moble
 • Imatge i so
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lacions i manteniment
 • Maritimopesquera
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Química
 • Sanitat
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Vidre i ceràmica
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)
 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Informàtica i comunicacions
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

 

Qualificació del curs

La qualificació de la formació per accedir als cicles de grau superior és la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes a la part comuna i a la part específica, calculades cadascuna de les parts per separat.

Per a l’alumnat que, si s’escau, tingui l’exempció d’una part de les proves d’accés, i només faci l’altra part, la qualificació de la formació per accedir als cicles de grau superior és la que obtingui en la part feta.

Per superar el curs cal que la qualificació mitjana sigui igual o superior a 5.

 

Efectes de la superació del curs

La qualificació del curs superat es multiplicarà per 0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda en la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.

La superació total del curs de formació no genera cap exempció de la part comuna de les proves d’accés als cicles formatius de grau superior, ni per als cicles afins que consten al quadre adjunt ni per als cicles que no siguin afins.

A l’alumnat que superi el curs de preparació però que es presenti a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior per un cicle formatiu que no formi part de la relació de cicles afins, no li computarà la qualificació obtinguda en el curs de preparació.

 

Prova d'accés

Consta de dues parts

Part comuna a tots els cicles

 • Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana (comentari de text, exercici de comprensió, exercici d’expressió i exercici de reflexió lingüística, en cada llengua).
 • Segon bloc: Idioma estranger (Anglès) i Matemàtiques.

 

Part específica

Comprendrà continguts de matèries que corresponen a cada cicle formatiu.

En cas de poder optar entre diverses matèries, l’aspirant té dret a rebre totes les proves i a lliurar, al final, la prova de la matèria que hagi escollit.

Les comissions avaluadores podran entrevistar els aspirants per tal d’apreciar i ponderar altres elements de valoració que ajudin a determinar si tenen la preparació suficient per cursar amb aprofitament el cicle formatiu.

 

Exempcions de la part comuna:

En cas que s’hagi superat la Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys (en aquest cas no és necessari acreditar l’experiència laboral)

 

Exempcions de la part específica:

Haver superat la Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys en els estudis universitaris als quals permet accedir el CFGS.

Si es pot acreditar un any d’experiència laboral reconeguda oficialment en una categoria professional (grup de cotització) igual o superior a la que correspon al CFGS que es vol cursar.

Si es poden acreditar tres anys d’experiència laboral reconeguda oficialment en el mateix grup professional, si la categoria reconeguda (grup de cotització) és inferior a la que correspon al CFGS que es vol cursar.

La Direcció General de Formació Professional pot estudiar altres exempcions no contemplades anteriorment.

 

Categoría