Curs de preparació per a la Incorporació a Cicles Formatius de Grau Superior

Curs Incorporació a Cicles Formatius de Grau Superior

El curs us prepararà per afrontar amb garanties els vostres estudis futurs, tant els de cicles formatius de grau superior com, més endavant, els possibles estudis universitaris que emprengueu.

Us atorgarà prioritat en els procediments d'admissió als cicles formatius de grau superior.

En la part específica del curs cal triar una de les quatre opcions (cientificotecnològica, humanística i social, artística i esportiva), que és prioritària per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.

 

Requisits

El curs de formació específic s'adreça a les persones que posseeixen el títol de Tècnic en qualsevol especialitat.

 

Horari

Les activitats lectives dels curs es duran a terme en horari de matí o tarda. El curs de formació és presencial. Per poder expedir el certificat cal haver assistit, almenys, al 80% del conjunt de les hores lectives del curs.

 

Matèries comunes

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua Anglesa
 • Tutoria

 

Matèries específiques

Hi han dues matèries a la part específica, i una d'aquestes són les matemàtiques. 

La part específica té 4 opcions i el centre ofereix les següents assignatures específiques : 

 • cientificotecnològica (CT): Química-Biologia o Física-Tecnologia. 
 • humanística i social (HS): Economia d’empresa o Psicologia i sociología. 
 • artística (AR) : Física-Tecnologia. 
 • esportiva (EE): Química-Biologia.

 

Qualificació del curs

La qualificació de cada matèria serà numèrica entre 1 i 10.

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries expressada amb 2 decimals, i és positiva la qualificació de 5 punts o superior.

Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per realitzar la mitjana.

 

Efectes de la superació del curs

En els ensenyaments de formació professional inicial, l’accés directe per a qui, havent superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, vulgui accedir als cicles formatius de grau superior, mitjançant la reserva de places prevista específicament per als alumnes que superin aquest curs. Dins d’aquesta reserva, en els centres dependents del Departament d’Ensenyament les sol•licituds s’ordenaran seguint els blocs de prioritat següents:

 1. En primer lloc els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària.
 2. En segon lloc els alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària.
 3. En tercer lloc els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària.
 4. En quart lloc els alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària.

Dins de cada bloc de prioritat, les sol•licituds d’admissió dels alumnes s’ordenaran seguint l’ordre decreixent de la qualificació obtinguda en el curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i, en cas d’empat, es resoldrà pel sorteig organitzat pel centre.

 

Relació entre ensenyaments y opcions del curs d'accés

 

Ensenyaments
Famílies professionals de formació professional Cientificotecnològica Humanística i social Artística Esportiva
Activitats físiques i esportives X X   X
Administració i gestió   X    
Agrària X      
Arts gràfiques X   X  
Arts i artesanies     X  
Comerç i màrqueting   X    
Edificació i obra civil X      
Electricitat i electrònica X      
Energia i aigua X      
Fabricació mecànica X      
Fusta, moble i suro X   X  
Hoteleria i turisme X X    
Imatge i so X X    
Imatge personal X X    
Indústries alimentàries X      
Indústries extractives X      
Informàtica i comunicacions X      
Instal·lació i manteniment X      
Marítimopesquera X      
Química X      
Sanitat X      
Seguretat, i medi ambient X X    
Serveis socioculturals i a la comunitat   X    
Tèxtil, confecció i pell X      
Transport i manteniment de vehicles X      
Vidre i ceràmica X      
CF d'Arts plàstiques i disseny X   X  
Ensenyaments esportius X X   X

 

Categoría